Uitgaven voor scholing piloten aftrekbaar?

Voorwaarden voor aftrek als scholingsuitgaven
De opleidingskosten voor een piloot kunnen hoog oplopen. Wat is daarvan precies aftrekbaar als scholingsuitgaven? Het fiscaal voordeel zal een stuk lager uitvallen als in 2019 deze regeling wordt vervangen door een individuele leerrekening.
20 mei 2018 Laatst gewijzigd: 20 mei 2018 Kennis drs. Erik Jansen

Welke opleidingskosten kwalificeren voor aftrek als scholingsuitgaven?

Naar huidig fiscaal recht zijn er mogelijkheden om scholingsuitgaven als persoonsgebonden aftrekpost in aanmerking te nemen, mits voldaan is aan enkele voorwaarden. Zo moet het gaan om uitgaven voor les-, cursus-, college- en examengeld of verplicht gestelde leermiddelen. De uitgaven moeten betrekking hebben op het volgen van een studie voor het op peil houden of verbeteren van kennis een vaardigheden die nodig zijn voor het verwerven of behouden van inkomsten uit tegenwoordige arbeid. De piloot of zijn of haar fiscale partner dient de scholingskosten zelf te dragen. Enkele specifieke scholingsuitgaven voor bijvoorbeeld computerapparatuur (iPad) zijn uitgesloten van aftrek vanwege het hoge privékarakter.

Als voorbeelden uit de jurisprudentie van aftrekbare kosten zijn te noemen de kosten van de pilotenopleiding en licentiekosten van een simulatortraining.

De drempel voor aftrek / maximumaftrek

Belangrijk is dat er een drempel geldt voor scholingskosten. Alle uitgaven onder € 250 worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de aftrek. Daarnaast geldt er nog een maximumaftrek van € 15.000, mits de kosten zijn gemaakt buiten de zogenoemde standaardstudieperiode. Deze periode wordt gedefinieerd als een aaneengesloten periode van maximaal 5 jaar waarin de opleiding fulltime is gevolgd en de leeftijd van 30 jaar nog niet is bereikt.

Volgens de uitspraak van het Hof van Justitie van 10 november 2016 (C-548/15) is deze leeftijdsgrens van 30 jaar overigens niet aan te merken als discriminatie op grond van leeftijd.

Voorbeeld

Piloot X begint op 28-jarige leeftijd aan een 3-jarige vliegopleiding; hij maakt geen aanspraak op studiefinanciering. De studiekosten bedragen € 40.000 per jaar. In de eerste twee jaar heeft de piloot recht op volledige aftrek van € 40.000 - € 250 = € 39.750 per jaar, omdat deze jaren binnen de standaardstudieperiode vallen. Het laatste jaar valt buiten de standaardstudieperiode, omdat hij dan de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt. In dit laatste jaar geniet hij slechts aftrek van € 15.000. Ondanks dat de piloot gedurende zijn opleiding geen inkomsten geniet moet hij toch aangifte doen om zijn persoonsgebonden aftrekpost te kunnen effectueren. Het totale bedrag van de persoonsgebonden aftrek wordt middels een beschikking vastgesteld, als onderdeel van de definitieve aanslag. In het eerste arbeidsjaar kan de piloot dit totale bedrag in mindering brengen op zijn inkomen.

Vervanging scholingsregeling door individuele leerrekening in 2019

Naar verwachting zal de huidige scholingsregeling in 2019 worden vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie (MBO, Havo, VWO) hebben behaald. Voor de piloot in opleiding kan dit grote negatieve financiële consequenties hebben. Als wij de regeringsplannen voor de individuele leerrekening goed begrijpen zal het fiscale voordeel naar verwachting veel lager zijn.

Als u twijfelt of in een bepaald geval opleidingskosten aftrekbaar zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Auteur

Jansen_Erik_foto.jpg

drs. Erik Jansen

Innovative Tax BV
Nijmegen (3e etage)
Specialisme(n): Vennootschapsbelasting, fiscale begeleiding van fusies, splitsingen, overnames & innovatiebox, internationaal belastingrecht, emigratie, financieringsstructuren & internationale arbeid en sociale zekerheid, Portugal
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Piloten genieten vrijstelling salaris als luchtvaartmaatschappij is gevestigd in een Golfstaat

20 mei 2018 Piloten zijn gewend aan veranderingen in hun leefomgeving. Met een zekere regelmaat vinden er ook wijzigingen plaats in hun fiscale omgeving. Reden voor deze wijziging kunnen zijn gelegen in een wijziging in een relevant belastingverdrag en fiscale jurisprudentie Het uitgebrachte Besluit van 7 september 2017 voor werknemers die actief zijn in een Golfstaat kan een in Nederland wonende piloot veel fiscaal voordeel opleveren.

Is een piloot fiscaal zelfstandig of in dienstbetrekking?

20 mei 2018 Of een piloot fiscaal als zelfstandige ondernemer kan worden aangemerkt hangt af van bepaalde feiten en omstandigheden. Meestal is er sprake van een dienstbetrekking wegens het ontbreken van bedrijfsmiddelen. Als piloten een uurtarief van minimaal € 75 hanteren, kan er gezien de regeringsplannen eerder sprake zijn van zelfstandig ondernemerschap.

Sociale verzekeringsplicht piloot die werkzaam is binnen en buiten de EU

20 mei 2018 Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen waar een piloot die in Nederland woont is verzekerd voor de sociale verzekering. Relevant hierbij is waar de thuisbasis zich bevindt en of de piloot binnen of buiten de EU werkzaam is.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1