Over stakingsstamrechten, goudenhanddrukstamrechten en saldolijfrenten

Het ene stamrecht is het andere niet; afkoop kan soms zonder fiscale sanctie
Veel bv’s hebben een stamrechtverplichting. Maar er zijn verschillende soorten stamrechten met elk hun eigen fiscale spelregels. Oude wetgeving, die op grond van overgangsrecht nog steeds van toepassing is, kan daarbij een rol spelen. Dus is het goed om te weten welk fiscaal regime van toepassing is op een stamrecht. Ik bespreek een aantal stamrechten.
18 jun 2018 Laatst gewijzigd: 5 sep 2020 Kennis David Bakker

Stakingsstamrechten van vóór 1992

De periodieke uitkeringen uit hoofde van stakingsstamrechten die vóór 1992 tot stand zijn gekomen dienen in beginsel levenslang te zijn. Onder voorwaarden kan het stamrecht worden omgezet in bijvoorbeeld een tijdelijke oudedagslijfrente. Die omzetting moet wel worden voorgelegd aan de Belastingdienst (zie onderdeel 9.3 van het besluit van 11 juni 2018).

Voor deze stamrechten gelden specifieke sanctiebepalingen die inhouden dat de inkomsten- of vennootschapsbelasting wordt vermeerderd met 50% van de waarde van het stamrecht, indien niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden of wanneer het stamrecht wordt beleend, verpand, vervreemd of afgekocht door iemand die niet als binnenlands belastingplichtige aan de inkomstenbelasting is onderworpen. Deze sanctie kan bijvoorbeeld optreden indien de bv c.q. verzekeraar zijn zetel naar het buitenland verplaatst, omdat dan niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan dat de verzekeraar een binnenlands belastingplichtige moet zijn.

Een overdracht van een stamrechtverplichting aan een andere vennootschap kan na goedkeuring van de inspecteur plaatsvinden in het kader van de overdracht van de gehele onderneming. Hierbij gelden nadere voorwaarden (zie onderdeel 9.3 van het besluit van 11 juni 2018).Van belang is dat zonder sancties kan worden afgezien van de genoemde stamrechten. Dit is niet mogelijk voor stamrechten die vanaf 1992 zijn bedongen. De oude wetgeving kende geen sancties bij het afzien van stamrechten. Kortom, afzien van oude stamrechten bij de bv kan plaatsvinden zonder dat dit tot heffing van inkomstenbelasting leidt. Wel kan er dan een belaste vrijval in de winst plaatsvinden, tenzij een beroep mogelijk is  op de kwijtscheldingswinstvrijstelling.

Goudenhanddrukstamrecht

Met ingang van 2014 is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting (goudenhanddrukstamrecht) vervallen. Bestaande stamrechten mogen geheel of gedeeltelijk (sanctievrij) worden afgekocht. De afgekochte waarde wordt voor 100% in de loonheffing betrokken (NB. in 2014 gold een 80%-regeling bij gehele afkoop). Geen sancties betekent dat gedeeltelijke afkoop niet leidt tot (de fictie van) gehele afkoop en dat de heffing niet wordt vermeerderd met 20% revisierente. Door de mogelijkheid van gedeeltelijke afkoop kan het stamrechtkapitaal geheel flexibel worden opgenomen. Afkoop in de uitkeringsfase is alleen wel wat ingewikkelder dan in de opbouwfase.

Saldolijfrente

Af en toe tref je nog wel eens een saldolijfrente in een bv aan. De saldolijfrente was een lijfrente waarvoor de premies of de éénmalige koopsom fiscaal niet aftrekbaar waren. Zodra het bedrag aan verrichte uitkeringen de gestorte bedragen bereikte, werd het overschot aan uitkeringen volgens de Wet IB 1964 volledig in de belastingheffing betrokken. Met de invoering van de Wet IB 2001 bestaat deze systematiek niet meer. Bij verzekeraars ondergebrachte saldolijfrenten verhuisden naar box 3, en de saldolijfrente in eigen beheer naar box 1 (tbs-regeling). Voor saldolijfrentes die vóór 14 september 1999 bij de eigen bv zijn afgesloten gold een keuze voor het overgangsrecht: afrekenen of op de oude voet doorgaan tot uiterlijk 2021.

Optie afrekenen saldolijfrente ultimo 2000

Deze optie hield in dat men kon afrekenen over het per ultimo 2000 in de saldolijfrente aanwezige rendement tegen een tarief van 45% waarna vanaf 2001 de saldolijfrente onder de tbs-regeling viel.

Optie op de oude voet doorgaan tot uiterlijk 2021

Het was ook mogelijk om de saldolijfrente op de oude voet door te laten lopen o.b.v. de saldomethode. Deze mogelijkheid bestaat tot uiterlijk 1 januari 2021, waarna afrekening plaatsvindt over het dan aanwezige rendement. Vanaf 2021 valt de saldolijfrente onder de tbs-regeling in box 1. Het is mogelijk om zonder sancties de hoogte van de lijfrente-uitkering bij de eigen bv te verlagen. Dit is bijvoorbeeld aan te raden wanneer de bv compensabele verliezen heeft.

Meer weten?

Wilt u weten wat in uw geval de beste oplossing is, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Auteur

Bakker_David_foto.jpg

David Bakker

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen
Enschede
Specialisme(n): DGA Pensioen, lijfrente, inkomensvoorzieningen, collectieve pensioenregelingen, arbeidsconflicten, echtscheiding
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1