Welk moment is beslissend voor toepassing 6% of 9% BTW-tarief rond 1 januari 2019?

Let op dat u niet 3% BTW teveel betaalt!
Per 1 januari 2019 wordt het verlaagd BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit kan tot discussies leiden voor verrichte prestaties en betalingen van vlak voor of na 1 januari 2019. In vervolg op de Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2019 van 25 oktober 2018 volgt hier een update. Wanneer geldt voor toepassing BTW-tarief het moment van betaling en wanneer het moment van levering van de goederen of de diensten? BTW kan worden bespaard doordat de factuur nog voor 1 januari 2019 wordt uitgereikt dan wel betaald wordt.
5 nov 2018 Laatst gewijzigd: 17 nov 2018 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Welke goederen en diensten vallen onder het verlaagd BTW-tarief?

De goederen en diensten die vallen onder het verlaagd BTW-tarief staan vermeld in tabelpost 1 van de Wet Omzetbelasting 1968. In tabelpost 1a staan de goederendie onder het verlaagd BTW-tarief vallen en in tabelpost 1b de diensten waarvoor het verlaagd BTW-tarief geldt. Klik hier voor de link naar de tabelpost. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Goederen: voedingsmiddelen, dranken (exclusief alcoholische dranken), water, geneesmiddelen, boeken, tijdschriften, bloemen planten.
  • Diensten: sportactiviteiten, fietsenmaker, kapper, schilderen en stukadoren, personenvervoer, hotelovernachtingen, toegang tot dierentuinen, musea, pretparken, bioscopen en schoonmaakdiensten.

Moment van leveren goed of verrichten dienst in 2018

Voor het bepalen welk BTW-tarief van toepassing is, moet volgens de Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2019 onderscheid gemaakt worden tussen de ondernemer die het kasstelsel toepast en de ondernemer die het factuurstelsel toepast.
 
Gevolgen bij toepassing kasstelsel
Bij toepassing van het kasstelsel is het moment waarop de betaling ontvangen wordt bepalend voor het BTW-tarief. Zorg daarom dat voor prestaties onder het verlaagd BTW-tarief die in 2018 verricht zijn ook in 2018 de betaling ontvangen wordt, zodat 6% BTW verschuldigd is. Prestaties onder het verlaagd BTW-tarief die in 2018 zijn verricht maar waarvan de betaling in 2019 ontvangen wordt, zijn belast met 9% BTW. Klik hier voor de ondernemers die het kasstelsel toe moeten/mogen passen.
 
Gevolgen bij toepassing factuurstelsel
Voor ondernemers die het factuurstelsel toepassen moet onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarin aan een ondernemer/ rechtspersoon wordt geleverd en de situatie waarin aan een particulier wordt geleverd. 
 
Afnemer is ondernemer/ rechtspersoon
Ondernemers die goederen leveren of diensten verrichten aan een andere ondernemer moeten daarvoor een factuur uitreiken.

Het moment waarop de factuur wordt uitgereikt (of, als dat eerder is, de vijftiende dag van de maand volgende op de maand waarin de levering/dienst is verricht) is beslissend voor de bepaling van het BTW-tarief. Op facturen die worden uitgereikt in 2018 en waarop prestaties die onder het verlaagd BTW-tarief vallen in rekening worden gebracht, moet 6% BTW worden vermeld. Als een prestatie in december 2018 is verricht maar de factuur pas in 2019 wordt uitgereikt, dan is 9% BTW verschuldigd. Het is daarom aan te raden als de datum van presteren gelegen is in 2018 de factuur ook in 2018 uit te reiken, zodat niet- of beperkt aftrekgerechtigde ondernemers nog 6% BTW betalen in plaats van 9% BTW. Omdat volgens de wettelijke regeling uiterlijk de vijftiende dag van de maand volgende op de maand waarin de levering/dienst is verricht een factuur moet worden uitgereikt geldt voor leveringen/ diensten vóór 1 december 2018 dat daarop steeds het BTW tarief van 6% van toepassing is.  
 
Let op!
Prestaties onder het verlaagd BTW-tarief die in december 2018 zijn verricht maar pas in 2019 worden gefactureerd zijn belast met 9% BTW. Voorkom dit door in 2018 de factuur uit te reiken. Op facturen die worden uitgereikt in 2018 moet 6% BTW in rekening worden gebracht.
 
Let op!
Voor diensten die door niet in Nederland gevestigde ondernemers worden verricht aan in Nederland gevestigde ondernemers en waarbij de BTW wordt verlegd naar de Nederlandse ondernemer, geldt het BTW-tarief dat van toepassing is op het moment waarop de dienst wordt verricht.
 
Voorbeeld 1
A BV verkoopt op 10 december 2018 goederen aan X BV en reikt daarvoor op 8 januari 2019 een factuur uit. Op de factuur moet A BV 9% BTW in rekening brengen.
 
Voorbeeld 2
A BV verkoopt op 10 november 2018 goederen aan X BV en reikt op 8 januari een factuur uit. Op deze levering moet A BV het 6% BTW-tarief toepassen omdat de factuur uiterlijk 15 december 2018 uitgereikt had moeten worden. De datum waarop de factuur uiterlijk had moeten worden uitgereikt is beslissend.
 
Voorbeeld 3
A BV koopt op 20 november 2018 diensten in van B. B is in België gevestigd. B reikt op 8 januari 2019 een factuur uit. A BV moet de dienst aangeven in de Nederlandse BTW-aangifte met 6% BTW (BTW verlegd).
 
Afnemer is particulier
Voor leveringen/ diensten aan een particulier is voor de bepaling van het BTW-tarief het moment waarop de levering/ dienst wordt verricht doorslaggevend. Het moment van uitreiking van een eventuele factuur is niet van belang.
 
Voorbeeld 4
A BV verricht op 10 december 2018 een dienst aan mevrouw S. Mevrouw S is particulier. Op 5 januari 2019 stuurt A BV een factuur aan mevrouw S. Op de factuur moet 6% BTW in rekening worden gebracht, omdat in dit geval het tijdstip waarop de prestatie verricht wordt het tarief bepaalt.

Moment van leveren goed of verrichten dienst in 2019; vooruitbetalen

Bij vooruitbetalingen moet onderscheid worden gemaakt tussen een vooruitbetaling door een ondernemer/ rechtspersoon en een vooruitbetaling door een particulier. Voor wat betreft een vooruitbetaling door een aftrekgerechtigde ondernemer/ rechtspersoon is hierbij van belang dat volgens een uitspraak van het Europese Hof de BTW op vooruitbetalingen niet in aftrek mag worden gebracht als ten tijde van de vooruitbetaling onzeker is of het goed of de dienst uiteindelijk geleverd wordt.
 
Bij levering aan een ondernemer/rechtspersoon
In verband met de vooruitbetaling moet vóór het tijdstip van opeisbaarheid van de vooruitbetaling een factuur worden uitgereikt. Voor de BTW is dan het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt of had moeten worden uitgereikt doorslaggevend. Om over de volledige vergoeding het 6%-tarief toe te kunnen passen, moet de volledige vergoeding vooruit worden gefactureerd in 2018. Van belang hierbij is dat kunstmatige constructies waarbij vooruit wordt gefactureerd voor prestaties die na 1 januari 2019 worden verricht en betaald, door de Belastingdienst bestreden zullen worden.
 
Bij levering aan een particulier
Voor zover in 2018 de vooruitbetaling wordt ontvangen is het BTW-tarief van 6% van toepassing. Voor zover de vooruitbetaling in 2019 wordt ontvangen is het BTW-tarief van 9% van toepassing. Om over de volledige vergoeding het 6%-tarief toe te kunnen passen, moet de vooruitbetaling/ontvangst volledig in 2018 plaatsvinden. De factuurdatum is niet van belang hiervoor.
 
Voorbeeld 5
A BV en B BV komen op 30 november 2018 overeen dat A BV medische apparatuur zal leveren aan B BV. Deze apparatuur moet nog worden geproduceerd. A BV verzoekt B BV op 24 december 2018 om vooruitbetaling van de overeengekomen vergoeding en reikt daarvoor op die datum een factuur aan B BV uit. A BV ontvangt de vooruitbetaling op 10 januari 2019. A BV moet 6% BTW in rekening brengen op de factuur aan B BV.
 
Voorbeeld 6
Entertainmentbedrijf X BV verkoopt kaarten voor een theaterstuk dat in april 2019 plaatsvindt. X BV verkoopt enkele kaarten in 2018, en het restant van de kaarten in 2019. De verkoop van kaarten die in 2018 verkocht worden en waarvan de vergoeding in 2018 wordt ontvangen is belast met 6% BTW. De kaarten die na 31 december 2018 verkocht worden is belast met 9% BTW. Het tijdstip waarop de vooruitbetaling ontvangen wordt is dus bepalend.

 

Stroomschema toepassing verlaagd tarief

 

Actielijst ondernemer

  • Pas de boekhoudprogramma’s aan zodat vanaf 1 januari 2019 het juiste BTW-tarief in de administratie wordt toegepast;
  • Zorg dat het juiste BTW-tarief op de facturen worden vermeld. Uit de administratie en de facturen moet duidelijk vast te stellen zijn of het 6%-tarief of het 9%-tarief van toepassing is;
  • Pas de kassasystemen aan op het verlaagd BTW-tarief van 9%;
  • Ondernemers die geen recht op BTW-aftrek hebben of maar ten dele de BTW in aftrek kunnen brengen kunnen door de inkoop naar voren te halen en in 2018 te plannen de BTW-kosten beperken;
  • Houd bij het opstellen van offertes voor prestaties in 2019 die onder het lage BTW-tarief vallen alvast rekening met het BTW-tarief van 9%;
  • De BTW-verhoging kan worden doorberekend in de al lopende contracten, ongeacht wat hierover in het contract is opgenomen. In overeenkomsten opgenomen bepalingen die verbieden dat een BTW-verhoging wordt doorberekend aan de klant, zijn nietig.

Let op!
Producten die tegen het huidige 6%-tarief zijn aangekocht en die na 31 december 2018 geretourneerd worden, moeten met toepassing van het tarief van het 6%-tarief gecrediteerd worden. Bij vraag 1c van de BTW aangifte moet dan een negatief bedrag worden ingevuld.

Conclusie

Wees extra oplettend met het moment waarop een prestatie wordt geleverd waarop het verlaagd BTW-tarief van toepassing is, omdat per 1 januari 2019 het tarief wordt verhoogd naar 9%. Is het moment waarop de BTW verschuldigd is gelegen in 2018, dan is hierop 6% BTW van toepassing. Is het moment waarop de BTW verschuldigd is gelegen in 2019 dan wordt er met 9% BTW gerekend. Vooruitbetalingen in 2018 zijn met name voor niet aftrekgerechtigde ondernemers en particulieren een interessante mogelijkheid om 3% BTW te besparen.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Heelsum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2017. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1