De BTW-gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse ondernemer

Onderneem nu actie, zodat handel met het VK geen gevaar loopt
De Brexit van het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) en de gevolgen daarvan houden veel ondernemers al gedurende meerdere jaren bezig. Een Brexit betekent voor de Nederlandse ondernemer die transacties met ondernemers in het VK heeft, omvangrijke wijzigingen in de BTW-heffing. Er zal daarom actie moeten worden ondernomen.
4 feb 2019 Laatst gewijzigd: 15 feb 2019 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Brexit: vrijdag 29 maart 2019 23.00 VK-tijd

Afhankelijk van de afspraken die nog tot vlak voor 29 maart 2019 worden gemaakt, is het mogelijk dat er een overgangsperiode tot januari 2021 komt waarin feitelijk nog niets verandert. Maar mogelijk wordt een Brexit al eerder uitgevoerd. Bij een harde Brexit oftewel een no-deal Brexit, worden geen overgangsmaatregelen getroffen en wordt het VK vanaf het moment van de Brexit als derde land voor de BTW aangemerkt. Daarnaast is er kans op een soft-Brexit, waarbij bepaalde maatregelen worden getroffen waarbij de BTW-gevolgen beperkt blijven. Hierbij wordt een douane-unie overeengekomen, waarbij de heffing van invoerrechten (gedeeltelijk) wordt uitgesloten voor transacties tussen het VK en de EU. De Rijksoverheid adviseert ondernemers om voor te bereiden op een no-deal Brexit, De consequenties zijn dan als volgt:

Situatie voor de BTW voor de Brexit

Het VK is voor de Brexit nog een EU-land, zodat de EU-wet en regelgeving en richtlijnen van toepassing zijn bij het voeren van handel met het VK.

BTW bij leveringen verricht aan VK

BTW-gevolgen bij leveringen aan het VK voor uitvoering Brexit

Verkoop aan VK
B2B: Levert een Nederlandse ondernemer op dit moment goederen aan een afnemer uit het VK, dan is op de levering 0% Nederlandse BTW verschuldigd omdat sprake is van een intracommunautaire levering. Van belang is dat de ondernemer die het 0%-tarief toepast aan kan tonen dat de goederen Nederland hebben verlaten. Denk bijvoorbeeld aan een driemaal getekende CMR-vrachtbrief, betalingsbewijzen en correspondentie met de afnemer. Bewaar deze stukken in de administratie bij de verkoopfactuur. Geef dit aan bij vraag 3b van de BTW-aangifte.
B2C: Bij goederenleveringen aan particulieren of andere afnemers zonder BTW-identificatienummer geldt de regeling afstandsverkopen. Dit betekent dat de omzet van de verkopen moet worden bijgehouden in de administratie, en als de per land vastgestelde drempel wordt overschreden er BTW verschuldigd is in het VK. Voor verkopen aan het VK geldt een drempel van GBP 70.000/ € 80.197. De Nederlandse leverancier moet bij overschrijding van de drempel zich in het VK voor de BTW registreren. Totdat de drempel wordt bereikt mag er Nederlandse BTW in rekening worden gebracht, die in Nederland wordt afgedragen.

Inkoop vanuit VK
Omgekeerd geldt dat als een Nederlandse ondernemer goederen koopt van een leverancier in het VK en de goederen worden naar Nederland vervoerd de leverancier in het VK 0% BTW berekent en de Nederlandse afnemer (21%) BTW aangeeft in Nederland over de waarde van de goederen. Dit moet worden aangegeven bij vraag 4b van de BTW-aangifte.

BTW-gevolgen bij leveringen na uitvoering Brexit

Verkoop aan VK
B2B: Bij een no-deal Brexit wordt het VK als derde-land behandeld. Dit betekent dat een levering van goederen aan een afnemer in het VK voor de Nederlandse BTW als export met 0% BTW is belast. Er hoeft geen opgaaf ICP te worden gedaan. Afhankelijk van de BTW-regels in het VK geeft de afnemer of de Nederlands leverancier de BTW aan in het VK.
B2C: Bij verkoop van goederen aan consumenten is sprake van export en is 0% BTW in Nederland verschuldigd. Voor pakketjes die vanuit de EU naar het VK gaan met een waarde tot GBP 135 komt volgens de Britse overheid een online portaal beschikbaar waarin de in het VK verschuldigde BTW-bedrag kan worden aangegeven en betaald. Bij pakketjes met een waarde van GBP 135 of meer wordt de BTW van de ontvangers in het VK geheven.

Inkoop vanuit VK
Koopt een Nederlandse ondernemer goederen van een leverancier in het VK en worden de goederen in het kader van de levering naar Nederland vervoert, dan is sprake van import. De Nederlandse afnemer moet de BTW bij de douane aangeven en douane-aangifte doen van de invoer, tenzij hij over een artikel 23-vergunning beschikt. Het voordeel van een artikel 23-vergunning is dat de invoer-BTW niet bij de grens wordt betaald, maar in de BTW-aangifte wordt aangegeven, en in dezelfde BTW-aangifte in aftrek kan worden gebracht. Dit leidt tot een liquiditeitsvoordeel.

BTW bij diensten verricht aan VK

BTW-gevolgen bij diensten voor uitvoering Brexit

Verkoop aan VK
B2B: Verricht een Nederlandse ondernemer een dienst aan een ondernemer in het VK dan is onder de huidige regels de dienst volgens de hoofregel belast in het land van de afnemer, het VK. De BTW wordt verlegd naar de afnemer in het VK die de BTW aangeeft in het VK. De Nederlandse ondernemer vermeldt de woorden ‘reversed charge’ op de factuur en vermeldt geen BTW op de factuur. Wel geeft hij de levering aan bij vraag 3b van de BTW-aangifte. Deze regels gelden als hoofdregel. Voor bepaalde diensten, zoals diensten met betrekking tot onroerende zaken, gelden andere regels om vast te stellen waar de BTW verschuldigd is.
B2C: Diensten verricht aan particuliere afnemers in het VK en afnemers zonder een BTW-identificatienummer zijn volgens de hoofdregel belast in Nederland, zodat 21% Nederlandse BTW in rekening moet worden gebracht als een Nederlandse ondernemer een dienst verricht aan een particuliere afnemer. De verkoop van elektronische diensten aan particulieren in het VK is belast in het VK. De Nederlandse ondernemer die elektronische diensten levert aan particulieren in het VK moet zich daarom in het VK registeren. Mogelijk dat dit geregeld kan worden via het portaal waarin ook de online verkoop van goederen wordt gerapporteerd.

Inkoop vanuit VK
Als een Nederlandse ondernemer een dienst afneemt van een ondernemer in het VK, dan wordt de BTW naar de Nederlandse ondernemer verlegd. De Nederlandse ondernemer geeft de BTW over de dienst in Nederland aan bij vraag 4b van de BTW-aangifte.

BTW-gevolgen bij diensten na uitvoering Brexit

Verkoop aan VK
B2B: Na een Brexit is de dienst volgens de hoofdregel belast in het land van de afnemer, het VK. De ondernemer vermeldt geen BTW op de factuur maar de woorden ‘VAT Out of Scope’. Afhankelijk van de wetgeving in het VK moet de afnemer BTW aangeven.
B2C: De dienst is belast in Nederland. De Nederlandse ondernemer moet 21% BTW in rekening brengen. Voor een aantal diensten, zoals diensten met betrekking tot onroerende zaken en restaurant- en cateringdiensten, gelden andere regels om vast te stellen waar de BTW verschuldigd is.

Inkoop vanuit VK
Door de Nederlandse ondernemer van een ondernemer in het VK afgenomen diensten zijn belast in Nederland en aan te geven bij vraag 4a van de BTW-aangifte, tenzij het gaat om een dienst waarvoor een uitzondering geldt, zoals een dienst met betrekking tot onroerende zaken.

Actiepunten handel met het VK na de Brexit

EORI-nummer
Een Nederlandse ondernemer heeft een EORI-nummer nodig om zaken te doen met ondernemers buiten de EU. Ga nu alvast na wat uw EORI-nummer is, zodat ook bij uitvoering van een Brexit na 29 maart 2019 de transacties met het VK door kunnen gaan. Ga ook na of de aangiftesoftware moet worden aangepast, zodat douane-aangifte kan worden gedaan.

Artikel 23-vergunning
Veel ondernemers die zaken doen met het VK hebben van de Belastingdienst een brief ontvangen waarin de Belastingdienst de ondernemer wijst op de mogelijkheid om een artikel 23-vergunning aan te vragen. De ondernemer mag in dat geval de BTW bij invoer van goederen aangeven in de BTW-aangifte bij vraag 4a, in plaats van dat de BTW direct bij invoer verschuldigd is, zodat dit de ondernemer een liquiditeitsvoordeel oplevert. Via het formulier bij de brief kan de artikel 23-vergunning worden aangevraagd. Van de formulieren die al zijn ingestuurd voor 1 februari 2019, is beloofd dat die door de Belastingdienst voor 29 maart 2019 van een reactie worden voorzien. Heeft de ondernemer geen formulier ontvangen, dan kan de artikel 23-vergunning ook per brief worden aangevraagd als aan de eisen daarvoor wordt voldaan:

 • De ondernemer woont in Nederland of is daar gevestigd;
 • De ondernemer importeert regelmatig goederen uit niet-EU-landen;
 • De ondernemer voert een aparte administratie waaruit blijkt hoeveel BTW bij import verschuldigd is;
 • De ondernemer doet per maand of per kwartaal BTW-aangifte. 

AEO-vergunning
Overweeg of het zinvol is om een AEO-vergunning aan te vragen. De douane stelt zich soepeler op tegen ondernemingen met een AEO-certificering. Zo worden bijvoorbeeld minder fysieke en documentcontroles uitgevoerd. En door buitenlandse handelspartners wordt steeds vaker gevraagd of de ondernemer met wie zij zaken doen over een AEO-certificering beschikt, zodat de beschikking over een AEO-certificering de aantrekkelijkheid als internationale handelspartner vergroot. De Belastingdienst/Douane bezoekt elk bedrijf dat een AEO-aanvraag indient, en spreekt dan met de directie van het bedrijf en personen die betrokken zijn bij het uitvoeren van het AEO-self-assessment.

Let wel op dat een AEO-certificering verplichtingen meebrengt, zoals het regelmatig evalueren van douane-processen en waar nodig actie ondernemen om aan de vele regels te voldoen.

Making Tax Digital (MTD)

Door het hele Brexit-verhaal is het Making Tax Digital project van de Britse overheid wat ondergesneeuwd geraakt. MTD is in wezen het plan van de regering om de Britse belastingdienst te digitaliseren, en het eerste gebied waarop dit effect zal hebben, is de BTW. Ondernemingen die voor BTW geregistreerd zijn in het VK (boven drempel van 85.000 GBP) zullen, in principe vanaf de eerste BTW-periode die op of na 1 april 2019 begint, het volgende moeten doen:

 • De BTW-gegevens elektronisch onderhouden;
 • De BTW-aangiften indienen bij HMRC via “MTD-compatibele software”.

Het idee is dat de gegevens die nodig zijn voor de btw-aangiften worden verzameld uit de elektronisch bijgehouden gegevens en vervolgens digitaal naar het HMRC worden verzonden (d.w.z. zonder dat gegevens van de ene plaats naar de andere worden gekopieerd). Veel ondernemingen moeten daardoor hun huidige boekhoudsoftware aanpassen naar MTD-compatibele software. Indien ze andere software gebruiken, moeten ze een soort “overbruggingssoftware” gebruiken die de informatie uit de bestaande software haalt en het mogelijk maakt om deze met HMRC in te dienen.Dit geldt ook voor Belgische bedrijven die voor BTW geregistreerd zijn in het VK. Naar verluidt is er een uitstel van zes maanden voor bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn.

Daarnaast moeten ondernemers de volgende punten nalopen en de administratie hierop aanpassen:

 • Welke verkoopvoorwaarden moeten na de Brexit worden aangehouden?
 • Onder welke goederencode moeten de goederen worden ingedeeld, zodat het invoer-percentage vast gesteld kan worden?
 • Hoe wordt de douanewaarde van de goederen bepaald?
 • Wat is de (douane-technische) oorsprong van de goederen?
 • Zijn op de uit te voeren goederen niet fiscale maatregelen, zoals bijvoorbeeld veterinaire controles van toepassing?
 • Worden de goederen aangemerkt als goederen voor tweeërlei gebruik of militaire goederen? 

Service Rijksoverheid

De ondernemer kan een Brexit Impact-scan doen, welke beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid. Ook kunnen MKB-ondernemers in aanmerking komen voor subsidie. De Rijksdienst voor Ondernemer Nederland stelt Brexit-vouchers beschikbaar, waarmee de MKB-ondernemer subsidie krijgt voor het verkrijgen van advies over alternatieve markten en de gevolgen van de Brexit voor de onderneming. De vouchers geven een korting tot 50% van de kosten voor het advies van een externe deskundige.

Conclusies

De uitvoering van een Brexit heeft gevolgen voor iedere ondernemer die inkoopt of verkoopt vanuit of aan het VK. Hoewel de gevolgen van het Brexit nog niet duidelijk zijn overeengekomen en vastgelegd in afspraken die tussen de VK en de EU worden gemaakt, is het van belang nu alvast actie te ondernemen zodat de handel met het VK na de Brexit doorgang kan vinden en de ondernemer geen inkomsten misloopt. Vast staat dat de impact van de Brexit groot is. Het is belangrijk een artikel 23 vergunning aan te vragen om geen nadelige gevolgen te hebben voor de cashflow en de administratie tijdig juist in te richten. Ook roept de Brexit bijvoorbeeld vragen op met betrekking tot contractuele aansprakelijkheid bij vertraagde zendingen in verband met het vrachtverkeer tussen VK en vasteland en vice versa. LTO Nederland roept daarom het Kabinet op om zoveel mogelijk douaneambtenaren en keuringsdiensten in te zetten om schade te voorkomen als bederfbare waar aan de grens moet wachten.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Heelsum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1