Over de Wwft

Hoe gaat Fiscaalconsult om met de Wwft-verplichting?

Fiscaalconsult is zich bewust van de Wwft-verplichting van de specialisten die zich op haar website(s) profileren. In de zin van de Wwft ontstaat echter alleen een zakelijke relatie tussen de betreffende specialist en de cliënt, waar Fiscaalconsult als facilitator dus verder buiten staat. Fiscaalconsult tracht nakoming aan de Wwft-verplichting voor de specialisten te vergemakkelijken door met goedkeuring van de (potentiële) cliënt bepaalde bedrijfsgegevens aan de fiscaal specialist door te geven. Fiscaalconsult kan echter niet instaan voor de juistheid van deze bedrijfsgegevens. Hierna volgen enige handvatten om naleving van de Wwft te kunnen waarborgen.

Algemeen

In overeenstemming met de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn Nederlandse financiële instellingen verplicht de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren (artikel 3, lid 2a Wwft).

Waarop is de Wwft niet van toepassing?

De Wwft is niet van toepassing op belastingadviseurs, advocaten, notarissen en andere juridische beroepen, voor zover zij werkzaamheden voor een cliënt verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding (artikel 1a, lid 5 Wwft).

Een verkennend gesprek valt niet onder de reikwijdte van de WWFT zolang de cliënt nog niet als zodanig is geaccepteerd, dat wil zeggen dat er nog geen zakelijke relatie is (artikel 1, lid 1 Wwft). Volgens het Bureau Financieel Toezicht (BFT) dient er dan een duurzame vorm van dienstverlening te gaan plaatsvinden.

Identificatie en verificatie van de cliënt

Als hoofdregel geldt dat het identificeren en verifiëren van de identiteit van de cliënt plaatsvindt voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan (artikel 4, lid 1 Wwft). Identificeren wil zeggen dat de identiteitsgegevens van de cliënt bekend worden. Het gaat dan met name om naam en adresgegevens, bij natuurlijke personen de geslachtsnaam, voornamen en geboortedatum, bij rechtspersonen rechtsvorm, statutaire naam, handelsnaam, plaats van vestiging en (indien gevestigd in Nederland) het registratienummer bij de Kamer van Koophandel. Identificatie van de cliënt is een onderdeel van het verplichte cliëntenonderzoek. Voor een volledige opsomming van de identiteitsgegevens wordt verwezen naar art. 33 Wwft. Het begrip verifiëren betekent het vaststellen aan de hand van (min of meer) objectieve bronnen dat deze cliëntgegevens juist zijn (zie ook art. 11 Wwft). Dit kan plaatsvinden aan de hand van bijvoorbeeld een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart en voor de rechtspersoon een uittreksel uit het handelsregister (zie verder art. 4 Uitvoeringsregeling Wwft).

Verificatie identiteit na eerste contact

Conform art. 4 lid 2 Wwft is het toegestaan de identiteit van de cliënt te verifiëren tijdens het aangaan van de zakelijke relatie, indien dit noodzakelijk is om de dienstverlening niet te verstoren en indien er weinig risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. De identiteit wordt dan zo spoedig mogelijk na het eerste contact met de cliënt geverifieerd.

Verificatie identiteit zonder fysieke aanwezigheid

Het bepaalde in artikel 8, tweede lid, Wwft (oud) dat een instelling verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen moest nemen wanneer een cliënt niet fysiek aanwezig is voor verificatie van diens identiteit, is vervallen. Wel worden in bijlage III bij de vierde anti-witwasrichtlijn ‘zakelijke relaties op afstand of transacties op afstand, zonder sommige garanties, zoals elektronische handtekeningen’ als hoger risico aangeduid. Een instelling houdt in haar risicobeoordeling in ieder geval rekening houden met deze risicofactor.

Meer informatie over de WWFT

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor accountants en belastingadviseurs, 8 december 2020

Meer informatie over naleving WWFT

Bureau Financieel Toezicht (BFT)
Financial Intelligence Unit Nederland

Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1