Stichting is transparant voor inkomstenbelasting, maar toch belastingplichtig voor loonbelasting

Rechtbank oordeelde dat Belastingdienst terecht naheffingsaanslagen loonbelasting heeft opgelegd aan zorginstelling
In de zaak van Rechtbank Gelderland medio 2019 had de Belastingdienst naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd aan een stichting die zorgactiviteiten exploiteert. De inspecteur paste correcties toe , aangezien de vrijwilligersregeling niet van toepassing was; eveneens was het autokostenforfait door de stichting onjuist aangegeven. De rechtbank was het niet eens met de stelling van de stichting dat zij als fiscaal transparante entiteit voor de inkomstenbelasting geen inhoudingsplichtige voor de loonbelasting kon zijn. Het door de stichting ingenomen standpunt dat het personeel hooguit in dienst zou kunnen zijn bij de oprichter en de bestuurder van de stichting ging niet op. Voor iedere belastingmiddel moet worden beoordeeld of er subjectieve belastingplicht bestaat en wat daarvan de consequenties zijn.
29 aug 2019 Laatst gewijzigd: 21 sep 2019 Jurisprudentie mr. Samad Laghmouchi LLM MBA

In de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 25 juni 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2807, kwam de vraag aan de orde of er inderdaad een dienstbetrekking tussen het personeel en de stichting bestond en of de inspecteur terecht naheffingsaanslagen heeft opgelegd vanwege een onterechte toepassing van de vrijwilligersregeling en een onjuist aangegeven autokostenforfait. Voorts was aan de orde of de vergrijpboete tot een juiste hoogte was opgelegd.

Is de stichting subjectief belastingplichtig voor de loonbelasting?

Loonbelasting is aan de orde als bijvoorbeeld sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking is het onder meer van belang dat sprake is van een gezagsverhouding. De rechtbank oordeelde dat alle elementen van een dienstbetrekking aanwezig waren. Dat de inspecteur tijdens het boekenonderzoek het standpunt innam dat sprake was van een transparante stichting en de resultaten voor de inkomstenbelasting aan de oprichter en enig bestuurder van de stichting moesten worden toegerekend, deed daar niet aan af. De vraag wie of welke entiteit als belastingplichtige of inhoudingsplichtige moet worden aangemerkt, moet voor iedere belastingmiddel separaat worden beantwoord. De rechtbank concludeerde dat voor de loonbelasting de stichting als belastingplichtige en inhoudingsplichtige voor de loonbelasting moest worden aangemerkt.

Is de vrijwilligersregeling van toepassing?

Vervolgens kwam de vraag aan de orde of de vrijwilligersregeling kon worden toegepast. De vrijwilligersregeling in de loonbelasting is onder meer van toepassing in het geval de inhoudingsplichtige vrijgesteld is van de vennootschapsbelasting. De rechtbank concludeert echter dat de stichting niet aannemelijk had gemaakt dat zij als zorginstelling voldoet aan de voor haar geldende winstbestemmingseisen, zodat de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting niet geldt. De stichting kon de vrijwilligersregeling dan ook niet toepassen.

Autokostenforfait onjuist aangegeven

De stichting had voorts ten onrechte geen bijtelling voor privégebruik van een ter beschikking gestelde auto toegepast. Het stond namelijk vast dat de werknemers ook privé gebruik konden maken van de auto en er bijvoorbeeld ook geen kilometeradministratie werd bijgehouden. Het ontbreken van tegenbewijs leidde tot de conclusie dat ten onrechte geen bijtelling voor de auto van de zaak was aangegeven. Op dit punt werd dus ook een onjuist aangifte loonbelasting ingediend.

Opgelegde vergrijpboeten waren wel te hoog

Voor wat betreft de opgelegde vergrijpboeten onderzocht de rechtbank in welke mate de stichting een verwijt kon worden gemaakt ten aanzien van de relevante posten in de aangiften. De rechtbank concludeerde dat de opgelegde vergrijpboeten voor zover deze zagen op de vrijwilligersregeling te hoog waren, omdat geen sprake was van grove schuld.

Belang voor de praktijk

Deze uitspraak biedt verschillende lessen voor de praktijk:

  • Voor de toepassing van de vrijwilligersregeling is het niet alleen van belang om de omvang van de verstrekte vrijwilligersvergoeding te beoordelen maar ook of de verstrekker als zodanig kwalificeert, bijvoorbeeld of deze van de vennootschapsbelasting is vrijgesteld.
  • Voor de toepassing van het autokostenforfait is het van belang te beschikken over een sluitende documentatie en administratie, bijvoorbeeld documentatie waaruit blijkt dat controle wordt uitgeoefend op het gebruik van de bedrijfsauto, de aanwezigheid van een protocol ter zake het gebruik van een bedrijfsauto of de aanwezigheid van een sluitende kilometeradministratie.
  • Dat er vaak wel goede argumenten zijn voor een lagere vergrijpboete.

En ‘last but not least’: de fiscale transparantie van een stichting voor de ene belastingsoort (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) wordt dus niet automatisch gevolgd voor een andere belastingsoort (loonbelasting).

Heeft u een specifieke zaak onderhanden, waarover u met mij wilt sparren? Neem dan gerust contact op.

Auteur

Laghmouchi_Samad_foto.jpg

mr. Samad Laghmouchi LLM MBA

Laghmouchi Law B.V.
Utrecht
Specialisme(n): Internationaal belastingrecht, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI’s, geschillen met Belastingdienst
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1