Wanneer start de toepassing van het tonnageregime bij winst uit zeescheepvaart?

Toepassing van het tonnageregime vanaf de dag dat het schip daadwerkelijk in de vaart is genomen is geen optie (ervan uitgaande dat de eerste dag van het boekjaar een andere dag is). Het tonnageregime kan alleen per begin van een boekjaar aanvangen. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat een ingangsdatum gedurende het (boek)jaar niet mogelijk is.
14 aug 2017 Laatst gewijzigd: 1 aug 2019 Jurisprudentie mr. drs. Martijn van der Kroon

Tonnageregime start bij aanvang boekjaar

Het tonnageregime is een apart regime voor de internationale scheepvaart binnen de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, waarbij niet het werkelijke resultaat, maar de omvang en het aantal vaardagen van het schip van belang zijn. Een belangrijk aandachtspunt is dan ook op welk moment het tonnageregime kan ingaan. Enige tijd geleden kwam de Advocaat-Generaal tot de conclusie dat het tonnageregime enkel per begin van een boekjaar kon ingaan. Inmiddels heeft de Hoge Raad zich gebogen over dit vraagstuk. Allereerst zetten wij kort uiteen wanneer het tonnageregime in zijn algemeenheid van toepassing is. Daarna lichten wij de uitspraak van de Hoge Raad graag toe.

Tonnageregime

Bij het behalen van winst uit zeescheepvaart is toepassing van het tonnageregime mogelijk. Voor de toepassing van het tonnageregime dient te worden geopteerd. Het verzoek tot toepassing van het tonnageregime kan in het eerste jaar dan wel het tiende jaar (of een veelvoud ervan) worden gedaan. De belastbare winst wordt dan niet meer bepaald aan de hand van het werkelijke resultaat, maar aan de hand van de omvang en het aantal vaardagen van het schip. Dit regime kan niet alleen worden gebruikt voor scheepseigenaren, maar ook door scheepsmanagers (rederijen).

Het regime loopt in principe voor een termijn van 10 jaar. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk en als niet meer aan de voorwaarden voor het regime kan worden voldaan (doordat bijvoorbeeld het zeeschip is verkocht) kunnen negatieve fiscale gevolgen optreden. Raadpleeg in dat geval altijd een adviseur.

Situatie

In de periode van 2009 tot en met 2013 kon willekeurig worden afgeschreven op bedrijfsmiddelen. Dit regime stond ook open voor zeeschepen. Belastingplichtige heeft in 2009 geïnvesteerd in een zeeschip dat op 2 maart 2010 in de vaart is genomen. De bedoeling van de belastingplichtige was om in 2009 en 2010 ieder jaar 50% willekeurig af te schrijven op het zeeschip. Om vervolgens op 2 maart 2010, het moment van in de vaart nemen van het zeeschip, het tonnageregime toe te passen. Op die manier zou optimaal gebruik worden gemaakt van zowel het regime van de willekeurige afschrijving als van de tonnageregeling.

Zowel de Rechtbank als het Hof hadden al geoordeeld dat het verzoek voor toepassing tonnageregime tijdig was ingediend. Als onderbouwing gaven zij aan dat het gaat om de daadwerkelijke exploitatie van het zeeschip. Dit betekent dat niet reeds in 2009 al een verzoek om de tonnageregeling moest zijn gedaan. Ook zijn beide instanties het eens over de ingangsdatum van het tonnageregime; namelijk 1 januari 2010. Zowel belanghebbende en de staatsecretaris gingen in cassatie over de vraag of aanvang van het tonnageregime gedurende het boekjaar mogelijk was.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:1236) vernietigt de uitspraak van het Hof, alsmede de uitspraak van de Rechtbank. De Hoge Raad komt tot de conclusie, dat het tonnageregime alleen kan ingaan met ingang van het boekjaar waarin de belastingplichtige winst uit zeescheepvaart is gaan genieten. De belastingplichtige zit echter niet op toepassing van het tonnageregime per 1 januari 2010 te wachten, omdat in dat geval geen willekeurige afschrijving kan worden toegepast. De belastingplichtige heeft dan ook aan de Hoge Raad verzocht om in dat geval de willekeurige afschrijving in stand te laten en geen tonnageregime toe te passen. De Hoge Raad honoreert vervolgens dat belastingplichtige in 2010 de willekeurige afschrijving mag toepassen. Dit betekent dat belastingplichtige pas weer na een ommekomst van 10 jaar het tonnageregime zal kunnen gaan toepassen.

Indien u hierover vragen heeft, neemt u dan gerust contact met mij.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Verlenging elementen tonnageregeling door EU goedgekeurd tot 2029

1 aug 2019 De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor het toepassen van drie elementen in de Nederlandse tonnagebelastingregeling voor zeescheepvaart tot 31 december 2028. Deze elementen zijn in aanvulling op de tonnageregeling, zoals die binnen de Europese Unie onder de staatssteunregels is toegestaan. Deze maatregelen zijn in 2009 en 2010 voor 10 jaar goedgekeurd en nu dus opnieuw verlengd. Echter, er moeten wel enkele aanpassingen aan de wetgeving worden gedaan.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1