BTW

Fiscale eenheid BTW tussen maatschap en BV wordt door Belastingdienst bestreden

15 nov 2018 Kennis Ondernemers die BTW vrijgestelde prestaties verrichten hebben geen recht op aftrek van BTW. In een structuur waarin door Holding BV’s managementvergoedingen in rekening worden gebracht aan een Werk BV leidt dat tot een ongewenste BTW druk. Over de managementvergoeding is BTW verschuldigd terwijl de Werk BV de BTW niet in aftrek kan brengen. Door te werken met een maatschap in combinatie met een fiscale eenheid BTW kan de BTW druk voorkomen worden. De Belastingdienst bestrijdt tegenwoordig deze structuren omdat volgens de Belastingdienst niet is voldaan aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid BTW.
Verder lezen...

Welk moment is beslissend voor toepassing 6% of 9% BTW-tarief rond 1 januari 2019?

5 nov 2018 Kennis Per 1 januari 2019 wordt het verlaagd BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit kan tot discussies leiden voor verrichte prestaties en betalingen van vlak voor of na 1 januari 2019. In vervolg op de Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2019 van 25 oktober 2018 volgt hier een update. Wanneer geldt voor toepassing BTW-tarief het moment van betaling en wanneer het moment van levering van de goederen of de diensten? BTW kan worden bespaard doordat de factuur nog voor 1 januari 2019 wordt uitgereikt dan wel betaald wordt.
Verder lezen...

Collectieve uitspraak op bezwaar btw-correctie privégebruik auto biedt mogelijkheden

1 nov 2018 Kennis Er hebben volgens het Ministerie van Financiën ruim 478.000 ondernemers bezwaar aangetekend tegen de btw-correctie privégebruik auto. Deze zijn vervolgens zonder inhoudelijke beoordeling ongegrond verklaard in een collectieve uitspraak op bezwaar van 1 juni 2017. De Belastingdienst vond het namelijk niet nodig om de ondernemer extra tijd te gunnen om het bezwaarschrift nader te motiveren. Mogelijk is er nog wel een rechtsingang als om een individuele uitspraak op bezwaar wordt gevraagd.
Verder lezen...

Loonwerk en opfokdiensten: welk btw-tarief is van toepassing vanaf 2018?

24 okt 2018 Kennis Regelmatig ontstaat er discussie over het toe te passen btw-tarief in de agrarische sector. Met name in een situatie waarin sprake is van het opfokken van dieren of opkweken van planten is sprake van onduidelijkheid. Hoe zit dat nu precies?
Verder lezen...

Let op de BTW bij regeling voor afstandsverkopen; voorkom monsterboetes in België

24 okt 2018 Kennis Bent u een ondernemer die in de EU is gevestigd en verkoopt u goederen aan particulieren in andere EU-lidstaten? Dan krijgt u te maken met de BTW-regeling voor afstandsverkopen. Veel webshops hebben daarmee te maken. Deze particulieren hebben geen BTW-identificatienummer, waardoor geen sprake is van een intracommunautaire levering met het bijbehorende 0% BTW-tarief. Deze ondernemers krijgen te maken met de regeling voor afstandsverkopen.
Verder lezen...

Verruiming btw-sportvrijstelling in 2019

16 okt 2018 Kennis Exploitanten van sportaccommodaties hoeven in 2019 niet meer het lage btw-tarief (in 2019: 9%) af te dragen, maar verliezen daarentegen hun recht op aftrek van btw (meestal 21%). Het btw-voordeel waarvan zij per saldo thans meestal profiteren, raken zij hiermee kwijt. Ik zet voor u de wijzigingen in de wet- en regelgeving op een rij. Tevens zal ik de aangekondigde subsidieregelingen en overgangsrecht toelichten.
Verder lezen...

Check de naheffingsaanslag BTW; voorkom teveel BTW-afdracht en boetes

5 okt 2018 Kennis Een naheffingsaanslag BTW betekent dat er iets niet goed is gegaan. Is er niet of te laat aangifte gegaan? Of is er niet op tijd betaald? Het kan ook een combinatie zijn van beide. Wellicht is de ondernemer daar niet schuldig aan, maar is er bij de Belastingdienst iets fout gegaan. Belangrijk is in ieder geval dat actie wordt ondernomen.
Verder lezen...

Fiscaal voordeel bij (ver)nieuwbouw zorgvastgoed

3 okt 2018 Kennis Een zorginstelling verleent voor het leeuwendeel vrijgestelde prestaties, waarvoor geen recht bestaat op btw-vooraftrek. Bij investeringen in vastgoed is van belang het btw-nadeel zo laag mogelijk te houden. Denk daarbij ook aan de overdrachtsbelastingheffing. Welke mogelijkheden zijn er zoal om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden en meer geld over te houden voor investeringen in de zorg?
Verder lezen...

Bitcoins (cryptocurrency) en belasting: FAQ

22 sep 2018 Kennis Bitcoins en andere vormen van cryptocurrency worden steeds populairder. Dat doet ook de vragen omtrent de belastingen op cryptocurrency toenemen. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.
Verder lezen...

Teruggaaf btw op oninbare vorderingen

21 sep 2018 Kennis De procedure voor het terugvragen van btw bij oninbare vorderingen is, zoals reeds bekend, per 1 januari 2017 gewijzigd. Een belangrijke datum in deze wijziging is 1 januari 2018. Vanaf deze datum wordt namelijk de oninbaarheid bij fictie vastgesteld voor vorderingen die vóór 1 januari 2017 opeisbaar waren, maar nog niet zijn betaald.
Verder lezen...

Nieuw besluit van 29 juni 2018 over maatstaf van heffing BTW

9 aug 2018 Kennis BTW is verschuldigd over de vergoeding die aan een ondernemer wordt betaald voor een levering of dienst. In een recent besluit zijn diverse standpunten over de vergoeding in de BTW samengevoegd en geactualiseerd. Hierna gaan wij kort in op een aantal relevante onderdelen van het besluit.
Verder lezen...

Subsidie veelal niet van invloed op (Pre) pro-rata BTW

9 aug 2018 Kennis BTW die drukt op kosten met betrekking tot goederen en diensten die worden gebruikt voor BTW belaste handelingen kan in aftrek worden gebracht. BTW op goederen en diensten die worden gebruikt voor vrijgestelde of niet economische handelingen kan niet in aftrek worden gebracht. Ondernemers die zowel belaste handelingen verrichten als vrijgestelde en/of niet economische handelingen moeten BTW op kosten splitsen.
Verder lezen...

Verhuur ligplaatsen is voor BTW geen gelegenheid geven tot sportbeoefening

9 aug 2018 Jurisprudentie Ondernemers die zich bezighouden met het faciliteren van sportbeoefening kunnen te maken krijgen met twee verschillende BTW-tarieven, namelijk het 6%-tarief en het 21%-tarief. Het gelegenheid geven tot sportbeoefening is belast met 6% BTW. Daarbij is van belang dat er een accommodatie ter beschikking wordt gesteld met bijkomende dienstverlening, zodat sport kan worden beoefend. Watersportverenigingen die ligplaatsen ter beschikking stellen mogen echter niet het 6%-tarief toepassen, zo blijkt uit een arrest van 15 juni 2018.
Verder lezen...

Zorg voor goede vastlegging bij btw-aftrek relatiegeschenken en personeelsverstrekkingen

2 jul 2018 Jurisprudentie Ondernemers die btw-belaste prestaties verrichten, kunnen de btw op kosten en investeringen in aftrek brengen. In sommige gevallen geldt er echter een uitsluiting van aftrek. Dit is met name het geval bij personeelsverstrekkingen en bij relatiegeschenken of andere giften, indien de relatie of de begiftigde de btw zelf niet of niet geheel in aftrek zou kunnen brengen als de btw aan hem in rekening zou zijn gebracht. Er geldt een drempel van € 227 aan kosten per persoon per jaar. Als de drempel wordt overschreden, geldt er een uitsluiting van de aftrek op basis van het Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting 1968 (hierna: BUA). De gedachte hierachter is dat de wetgever wil voorkomen dat er recht op btw-aftrek bestaat ter zake van kosten die uiteindelijk worden gemaakt voor het bevredigen van behoeften van andere dan ondernemers of ten behoeve van vrijgestelde prestaties.
Verder lezen...

Fiscus wijst gemotiveerde bezwaren btw-correctie privégebruik allemaal af

26 jun 2018 Jurisprudentie De heffing van btw over het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 juli 2011 ingrijpend gewijzigd. Dit heeft geleid tot een enorme hoeveelheid bezwaarschriften. Daarom is destijds in overleg met advieskantoren en koepelorganisaties een vereenvoudigde wijze van indienen met de belastingdienst overeengekomen. De belastingdienst heeft aangegeven dat er over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 maar liefst twee miljoen bezwaarschriften zijn ontvangen die betrekking hebben op deze materie. De staatssecretaris heeft deze bezwaren in maart 2017 daarom aangewezen als een zogenoemd collectief massaal bezwaar. Slechts 1874 belanghebbenden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het bezwaar nader te motiveren, maar in mei 2018 is bekend gemaakt dat die allemaal zijn afgewezen. Welke rechtsmogelijkheden zijn er dan nog?
Verder lezen...

Btw-vrijstelling voor de sociale advocatuur haalbaar?

28 mei 2018 Opinie De sociale rechtsbijstand staat zwaar onder druk. De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland komt daarom met een noodplan voor gefinancierde rechtsbijstand. In het manifest “Red de rechtshulp” dat 15 mei 2018 aan de Tweede Kamer is aangeboden, worden drie aanbevelingen gedaan. Eén van de aanbevelingen die wordt gedaan is het introduceren van btw-vrijstelling voor rechtsbijstandverlening. Ook ik draag de sociale advocatuur een warm hart toe. Ik vind het dan ook jammer om te concluderen dat door de wetgever geen gehoor kan geven aan de wens om een btw-vrijstelling voor de rechtsbijstand te introduceren. Ik leg u uit waarom.
Verder lezen...

Kosten werkruimte in koopwoning ZZP-er soms toch aftrekbaar

26 mei 2018 Kennis ZZP-ers werken vaak geheel of gedeeltelijk in of vanuit hun eigen huis. In de regel zijn de kosten van een werkruimte thuis slechts aftrekbaar indien deze voldoende zelfstandigheid bezit en afzonderlijk verhuurbaar is. Een inpandige slaapkamer voldoet doorgaans niet aan deze voorwaarde alleen al door het ontbreken van een eigen opgang. Bij een koopwoning is in dat geval nog wel aftrek mogelijk via de methode van de administratieve splitsing. Voorwaarden hiervoor zijn dat u als eigenaar de werkruimte uitsluitend zakelijk gebruikt en deze ruimte tenminste 10% van uw woning uitmaakt.
Verder lezen...

Alle begin heeft een einde: btw en privégebruik auto

23 mei 2018 Jurisprudentie Op 21 april 2018 heeft de Hoge Raad vier uitspraken gedaan over btw en privégebruik auto. Veel belastingplichtigen hebben hierna het bezwaar ingetrokken, omdat zij geen kansen meer zagen. Voor sommigen heeft het echter wel degelijk zin om het bezwaar nader te motiveren en zo nodig in beroep te gaan.
Verder lezen...

Voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf voor opzettelijk onjuiste btw-aangifte door accountant/belastingconsulent

5 mei 2018 Jurisprudentie Het Gerechtshof Amsterdam heeft in april 2018 een uitspraak gepubliceerd waarin het ging om het opzettelijk onjuist doen van btw-aangifte door een accountant/belastingconsulent.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 57. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2017. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1