BTW

De eigen woning als ondernemingsvermogen is zo gek nog niet

13 jul 2020 Kennis De reflex van menig belastingadviseur als het over de eigen woning gaat is etiketteren als privévermogen. Toch zijn er situaties denkbaar waarbij de eigen woning als ondernemingsvermogen etiketteren misschien zo gek nog niet is. In deze afweging spelen zowel de inkomstenbelasting als de omzetbelasting een belangrijke rol, waarbij nog weleens vergeten wordt om voor beide belastingen een aparte afweging te maken.
Verder lezen...

Praktische regeling BTW-herziening opfokkosten melk- en jongvee

3 jul 2020 Jurisprudentie Landbouwers die zelf jong- of melkvee hebben opgefokt kunnen mogelijk in een BTW-suppletie over 2019 BTW terug krijgen over de jaren 2018 en 2019. Informeer uw cliënten tijdig over de mogelijkheden, waarvoor thans een praktische regeling is uitgewerkt.
Verder lezen...

Gemeenten: btw-aftrek of bijdrage uit btw-compensatiefonds?

30 jun 2020 Jurisprudentie Bent u betrokken bij de financiële positie van een gemeente? Heeft u in kaart voor welke activiteiten uw gemeente kwalificeert als btw-ondernemer? En voor welke activiteiten de gemeente handelt als overheid? Dit is van belang voor de belastbaarheid van door de gemeente ontvangen vergoedingen of bijdragen, alsmede voor de mate van aftrek van de voorbelasting op kosten en investeringen voor de betreffende activiteiten. Zo heeft de Hoge Raad medio juni 2020 beslist dat een gemeente die activiteiten verricht voor begraafplaatsen btw-ondernemer kan zijn, ook al is sprake van een overheidstaak.
Verder lezen...

Digitale diensten aan buitenlandse consumenten en btw

24 jun 2020 Kennis Verleent uw klant digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen? Voor kleine ondernemers die digitale diensten verrichten aan consumenten in andere EU-landen waarvoor het totaal van de vergoedingen op jaarbasis niet meer bedraagt dan € 10.000 geldt een vereenvoudigde regeling. Lees welke btw-gevolgen deze regeling voor kleine ondernemers heeft voor de digitale diensten die zij verrichten aan consumenten in andere EU-landen.
Verder lezen...

BTW-aftrek zonnepanelen bij particulieren, scholen, VvE’s en gemeenten

2 jun 2020 Kennis Het blijft lastig om de gevolgen voor de BTW bij aanschaf van zonnepanelen goed te doorgronden. Particulieren kunnen voor de BTW gebruik maken van een forfaitaire regeling. Kiezen voor de OVOB kan voordelig zijn, maar meestal niet in het jaar van investeren. Let op dat dan tijdig de BTW wordt teruggevraagd. Let speciaal op scholen, VvE’s en gemeenten die zonnepanelen aanschaffen.
Verder lezen...

Berekening herzienings-BTW in opfokkosten melk- en jongvee

21 mei 2020 Kennis Eerder zijn wij ingegaan op de problematiek rondom de berekening van de herzienings-BTW na de beëindiging van de landbouwregeling in de BTW en het zogenoemde ‘gebruiksvee-arrest’ van de Hoge Raad van 7 juni 2019. Daaruit is gebleken, dat de herzieningsregeling op bedrijfsmiddelen ten onrechte niet is toegepast op in het eigen bedrijf opgefokt jong- en melkvee. De BTW in de opfokkosten diende herzien te worden, wat i.c. tot een extra BTW-teruggaaf leidde. Conform een afspraak met de Belastingdienst is thans een regeling hiervoor uitgewerkt.
Verder lezen...

Btw en overdrachtsbelasting bij levering pand voor, tijdens of na ingrijpende verbouwing volgens hof

10 apr 2020 Kennis Adviseert u ondernemers bij de aan- of verkoop van een ingrijpend verbouwd of nog te verbouwen pand? In dit artikel leest u de regels voor de btw en overdrachtsbelasting bij de levering van een pand. In het bijzonder komen een tweetal hofuitspraken van maart 2020 aan de orde, waaruit blijkt dat de exacte gevolgen voor de btw en overdrachtsbelasting bij de levering van een ingrijpend verbouwd pand erg afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden.
Verder lezen...

Snelle BTW-reparaties ten aanzien van toepassing 0% BTW bij intracommunautaire leveringen

28 mrt 2020 Kennis De EU-lidstaten zijn BTW quickfixes overeengekomen die de harmonisatie van de handel van goederen tussen BTW-ondernemers in verschillende EU-lidstaten moet bewerkstelligen. De BTW quickfixes zijn vanaf 1 januari 2020 van kracht in Nederland en heeft gevolgen voor BTW-ondernemers die goederen leveren aan andere EU-lidstaten.
Verder lezen...

Wat is moment van BTW-heffing bij vouchers, waaronder cadeaubonnen?

19 mrt 2020 Kennis Indien een BTW-ondernemer vouchers, zoals cadeaubonnen, boekenbonnen en dergelijke, levert aan consumenten, is de BTW-ondernemer BTW verschuldigd. De vraag op welk moment deze levering met BTW belast is creëert discussie in de praktijk.
Verder lezen...

Wijziging btw-regeling bij voorraad op afroep & consignatievoorraad

5 mrt 2020 Kennis EU-lidstaten zijn al jaren bezig om de BTW-regelgeving te harmoniseren en up-to-date te houden als het gaat om leveringen van goederen binnen de grenzen van de EU. De EU-lidstaten zijn overeengekomen dat een quickfixe geïmplementeerd moest worden ter verbetering van de voorraad-op-afroep- en consignatiezendingen binnen de EU. Deze quickfixe regel is vanaf 1 januari 2020 van toepassing op alle Nederlandse BTW-ondernemers die voorraad hebben liggen in een andere EU-lidstaat en eigenaar zijn van die voorraad.
Verder lezen...

Voorkom dubbele btw-heffing bij invoer plezierjacht

25 feb 2020 Kennis De Nederlandse douane besteedt al geruime tijd aandacht aan plezierjachten waarvoor bij de aanschaf geen of niet volledig btw is voldaan. De eigenaar/gebruiker van een jacht die bij terugkeer in Nederland door de douane wordt gecontroleerd zal om bewijs worden gevraagd dat het jacht in het verleden in de btw-heffing is betrokken. Het overhandigen van een eerder door de douane afgegeven zogeheten ‘btw-verklaring voor een pleziervaartuig’, wordt in ieder geval als voldoende bewijs aanvaard.
Verder lezen...

Brexit van 1 februari 2020 heeft nu nog geen BTW-gevolgen

12 feb 2020 Kennis De Brexit is sinds 1 februari 2020 een feit, maar voor de BTW is er nog niets veranderd. De leveringen en diensten aan en vanuit de VK kunnen met betrekking tot de BTW op dezelfde wijze worden afgehandeld als voorheen. De reden hiervoor is dat er een overgangsperiode is afgesproken, maar die eindigt wel per 1 januari 2021, behoudens verlenging. Na die overgangsperiode zijn de gevolgen, ook voor de BTW, ingrijpend. Tijdige voorbereiding is dus een must voor EU-ondernemers die handel drijven met het VK.
Verder lezen...

Aandachtspunten laatste BTW-aangifte 2019

20 jan 2020 Kennis In de laatste BTW-aangifte van afgelopen jaar moeten weer een aantal correcties worden verwerkt. Denk aan de herrekening en herziening van BTW wanneer de ondernemer zowel belaste als vrijgestelde prestaties verricht. Denk ook aan de correctie BTW bij onttrekking voor eigen verbruik en privégebruik (auto). Zijn er correcties vanwege toepassing van de BUA in verband met verstrekkingen die zijn gedaan aan personeel of andere relaties? Ook de kleine ondernemingsregeling (KOR) past u toe in deze laatste aangifte.
Verder lezen...

BTW privé gebruik auto in laatste BTW aangifte 2019

17 jan 2020 Kennis In de laatste BTW aangifte van het jaar 2019 moet het BTW privé gebruik auto aangegeven worden bij vraag 1d. De BTW over een normale eigen bijdrage moet in de periodieke BTW aangifte worden aangegeven bij vraag 1a; de verschuldigde BTW bedraagt dan 21/121e van de eigen bijdrage en er moet dan geen BTW privé gebruik aangegeven worden.
Verder lezen...

Wanneer kan vereenvoudigde abc-regeling worden toegepast?

12 dec 2019 Kennis Koopt uw klant, een Nederlandse bedrijf, in bijvoorbeeld Duitsland goederen en worden deze goederen vervolgens doorverkocht aan een afnemer in bijvoorbeeld België? Als deze goederen dan rechtstreeks vanuit Duitsland worden vervoerd naar België, dan is sprake van een abc-transactie. In dit artikel leest u onder welke voorwaarden de vereenvoudigde abc-regeling kan worden toegepast.
Verder lezen...

Vereenvoudiging btw-regeling voor ketentransacties vanaf 2020

12 dec 2019 Kennis Adviseert u ondernemers die betrokken zijn bij een ketentransactie van goederen binnen de EU, waarbij de goederen meerdere keren worden verhandeld voordat ze rechtstreeks bij de uiteindelijke afnemer worden afgeleverd? Vanaf 2020 geldt een nieuwe btw-regeling voor ketentransacties. In dit artikel leest u wat deze nieuwe btw-regeling voor ketentransacties inhoudt.
Verder lezen...

Nieuw BTW-identificatienummer eenmanszaken per 1 januari 2020

6 dec 2019 Kennis Vanaf 10 oktober 2019 ontvangen ondernemers met een eenmanszaak een brief van de Belastingdienst waarin hen een nieuw BTW-identificatienummer wordt toegekend. Aanleiding hiervoor is dat het oude BTW-identificatienummer van eenmanszaken het burgerservicenummer van de ondernemers bevat hetgeen een verhoogd risico op identiteitsfraude met zich meebrengt.
Verder lezen...

Btw-vrije samenwerking tussen instellingen uitgebreid naar andere sectoren, aldus besluit

20 nov 2019 Kennis De Staatssecretaris beoogt in zijn besluit van augustus 2019 duidelijkheid te geven wanneer instellingen btw-vrij kunnen samenwerken. Bovendien wordt het beleid hierover ook van toepassing verklaard op andere sectoren. Dat is natuurlijk mooi, maar de uitleg is voor de praktijk lang niet altijd eenduidig.
Verder lezen...

Eindejaarstips BTW 2019 en wetswijzigingen BTW 2020

5 nov 2019 Kennis Omdat het einde van 2019 nadert, verdient het aanbeveling om extra aandacht aan een aantal BTW-zaken te besteden, mede met het oog op de wijzigingen in 2020.
Verder lezen...

Het verdedigingsbeginsel wint terrein in de BTW-praktijk

9 okt 2019 Kennis Een Europese grondrecht dat in de fiscale rechtspraktijk steeds vaker wordt ingeroepen is het verdedigingsbeginsel. Het verdedigingsbeginsel is terug te vinden in art. 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Het beginsel houdt onder andere in dat een ieder moet worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen (bijvoorbeeld een naheffingsaanslag).
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 107. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1