BTW

BTW en Brexit 1 januari 2021

9 okt 2020 Kennis De onderhandelingen omtrent de Brexit lijken moeilijk te verlopen waardoor de kans op een harde Brexit, het uittreden van het Verenigd Koninkrijk zonder handelsakkoorden, steeds reëler lijkt te worden. Wat betekent een dergelijke harde Brexit voor BTW-ondernemers en op welke manier kunnen zij zich hierop voorbereiden?
Verder lezen...

BTW, overdrachtsbelasting en Prinsjesdag 2020

28 sep 2020 Kennis In het Belastingplan 2021 zijn geen nieuwe BTW-wijzigingen gepubliceerd. Wel zal er in 2021 op BTW-gebied een aantal belangrijke zaken wijzigen, zo blijkt uit het eerder gepubliceerde ‘Wetsvoorstel implementatie richtlijnen elektronische handel’. Hieronder volgt een overzicht van de in 2021 te verwachten wijzigingen op BTW-gebied. Daarnaast komt kort de overdrachtsbelasting aan bod.
Verder lezen...

Per 1 juli 2021 vervallen de drempelbedragen voor afstandsverkopen binnen EU

25 sep 2020 Kennis Levert u goederen aan consumenten in andere EU-landen, bijvoorbeeld via een webshop? Dan is voor de btw sprake van zogenoemde afstandsverkopen binnen de EU. Per 1 juli 2021 wijzigen de btw-regels voor afstandsverkopen binnen de EU. Daardoor bent u eerder btw verschuldigd in het EU-land van aankomst van de goederen en is het belangrijk om uw administratie hierop aan te passen. Lees verder over de nieuwe btw-regeling voor afstandsverkopen binnen de EU.
Verder lezen...

Commissaris en lid bezwarenadviescommissie geen BTW-ondernemer, aldus de Hoge Raad

10 aug 2020 Jurisprudentie In lijn van het arrest van Europese Hof uit 2019 betreffende het BTW-ondernemerschap van een commissaris heeft de Hoge Raad in juni 2020 geoordeeld dat een lid van een bezwarenadviescommissie geen BTW-ondernemer is.
Verder lezen...

De eigen woning als ondernemingsvermogen is zo gek nog niet

13 jul 2020 Kennis De reflex van menig belastingadviseur als het over de eigen woning gaat is etiketteren als privévermogen. Toch zijn er situaties denkbaar waarbij de eigen woning als ondernemingsvermogen etiketteren misschien zo gek nog niet is. In deze afweging spelen zowel de inkomstenbelasting als de omzetbelasting een belangrijke rol, waarbij nog weleens vergeten wordt om voor beide belastingen een aparte afweging te maken.
Verder lezen...

Praktische regeling BTW-herziening opfokkosten melk- en jongvee

3 jul 2020 Jurisprudentie Landbouwers die zelf jong- of melkvee hebben opgefokt kunnen mogelijk in een BTW-suppletie over 2019 BTW terug krijgen over de jaren 2018 en 2019. Informeer uw cliënten tijdig over de mogelijkheden, waarvoor thans een praktische regeling is uitgewerkt.
Verder lezen...

Gemeenten: btw-aftrek of bijdrage uit btw-compensatiefonds?

30 jun 2020 Jurisprudentie Bent u betrokken bij de financiële positie van een gemeente? Heeft u in kaart voor welke activiteiten uw gemeente kwalificeert als btw-ondernemer? En voor welke activiteiten de gemeente handelt als overheid? Dit is van belang voor de belastbaarheid van door de gemeente ontvangen vergoedingen of bijdragen, alsmede voor de mate van aftrek van de voorbelasting op kosten en investeringen voor de betreffende activiteiten. Zo heeft de Hoge Raad medio juni 2020 beslist dat een gemeente die activiteiten verricht voor begraafplaatsen btw-ondernemer kan zijn, ook al is sprake van een overheidstaak.
Verder lezen...

Digitale diensten aan buitenlandse consumenten en btw

24 jun 2020 Kennis Verleent uw klant digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen? Voor kleine ondernemers die digitale diensten verrichten aan consumenten in andere EU-landen waarvoor het totaal van de vergoedingen op jaarbasis niet meer bedraagt dan € 10.000 geldt een vereenvoudigde regeling. Lees welke btw-gevolgen deze regeling voor kleine ondernemers heeft voor de digitale diensten die zij verrichten aan consumenten in andere EU-landen.
Verder lezen...

BTW-aftrek zonnepanelen bij particulieren, scholen, VvE’s en gemeenten

2 jun 2020 Kennis Het blijft lastig om de gevolgen voor de BTW bij aanschaf van zonnepanelen goed te doorgronden. Particulieren kunnen voor de BTW gebruik maken van een forfaitaire regeling. Kiezen voor de OVOB kan voordelig zijn, maar meestal niet in het jaar van investeren. Let op dat dan tijdig de BTW wordt teruggevraagd. Let speciaal op scholen, VvE’s en gemeenten die zonnepanelen aanschaffen.
Verder lezen...

Berekening herzienings-BTW in opfokkosten melk- en jongvee

21 mei 2020 Kennis Eerder zijn wij ingegaan op de problematiek rondom de berekening van de herzienings-BTW na de beëindiging van de landbouwregeling in de BTW en het zogenoemde ‘gebruiksvee-arrest’ van de Hoge Raad van 7 juni 2019. Daaruit is gebleken, dat de herzieningsregeling op bedrijfsmiddelen ten onrechte niet is toegepast op in het eigen bedrijf opgefokt jong- en melkvee. De BTW in de opfokkosten diende herzien te worden, wat i.c. tot een extra BTW-teruggaaf leidde. Conform een afspraak met de Belastingdienst is thans een regeling hiervoor uitgewerkt.
Verder lezen...

Btw en overdrachtsbelasting bij levering pand voor, tijdens of na ingrijpende verbouwing volgens hof

10 apr 2020 Kennis Adviseert u ondernemers bij de aan- of verkoop van een ingrijpend verbouwd of nog te verbouwen pand? In dit artikel leest u de regels voor de btw en overdrachtsbelasting bij de levering van een pand. In het bijzonder komen een tweetal hofuitspraken van maart 2020 aan de orde, waaruit blijkt dat de exacte gevolgen voor de btw en overdrachtsbelasting bij de levering van een ingrijpend verbouwd pand erg afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden.
Verder lezen...

Snelle BTW-reparaties ten aanzien van toepassing 0% BTW bij intracommunautaire leveringen

28 mrt 2020 Kennis De EU-lidstaten zijn BTW quickfixes overeengekomen die de harmonisatie van de handel van goederen tussen BTW-ondernemers in verschillende EU-lidstaten moet bewerkstelligen. De BTW quickfixes zijn vanaf 1 januari 2020 van kracht in Nederland en heeft gevolgen voor BTW-ondernemers die goederen leveren aan andere EU-lidstaten.
Verder lezen...

Wat is moment van BTW-heffing bij vouchers, waaronder cadeaubonnen?

19 mrt 2020 Kennis Indien een BTW-ondernemer vouchers, zoals cadeaubonnen, boekenbonnen en dergelijke, levert aan consumenten, is de BTW-ondernemer BTW verschuldigd. De vraag op welk moment deze levering met BTW belast is creëert discussie in de praktijk.
Verder lezen...

Wijziging btw-regeling bij voorraad op afroep & consignatievoorraad

5 mrt 2020 Kennis EU-lidstaten zijn al jaren bezig om de BTW-regelgeving te harmoniseren en up-to-date te houden als het gaat om leveringen van goederen binnen de grenzen van de EU. De EU-lidstaten zijn overeengekomen dat een quickfixe geïmplementeerd moest worden ter verbetering van de voorraad-op-afroep- en consignatiezendingen binnen de EU. Deze quickfixe regel is vanaf 1 januari 2020 van toepassing op alle Nederlandse BTW-ondernemers die voorraad hebben liggen in een andere EU-lidstaat en eigenaar zijn van die voorraad.
Verder lezen...

Voorkom dubbele btw-heffing bij invoer plezierjacht

25 feb 2020 Kennis De Nederlandse douane besteedt al geruime tijd aandacht aan plezierjachten waarvoor bij de aanschaf geen of niet volledig btw is voldaan. De eigenaar/gebruiker van een jacht die bij terugkeer in Nederland door de douane wordt gecontroleerd zal om bewijs worden gevraagd dat het jacht in het verleden in de btw-heffing is betrokken. Het overhandigen van een eerder door de douane afgegeven zogeheten ‘btw-verklaring voor een pleziervaartuig’, wordt in ieder geval als voldoende bewijs aanvaard.
Verder lezen...

Brexit van 1 februari 2020 heeft nu nog geen BTW-gevolgen

12 feb 2020 Kennis De Brexit is sinds 1 februari 2020 een feit, maar voor de BTW is er nog niets veranderd. De leveringen en diensten aan en vanuit de VK kunnen met betrekking tot de BTW op dezelfde wijze worden afgehandeld als voorheen. De reden hiervoor is dat er een overgangsperiode is afgesproken, maar die eindigt wel per 1 januari 2021, behoudens verlenging. Na die overgangsperiode zijn de gevolgen, ook voor de BTW, ingrijpend. Tijdige voorbereiding is dus een must voor EU-ondernemers die handel drijven met het VK.
Verder lezen...

Aandachtspunten laatste BTW-aangifte 2019

20 jan 2020 Kennis In de laatste BTW-aangifte van afgelopen jaar moeten weer een aantal correcties worden verwerkt. Denk aan de herrekening en herziening van BTW wanneer de ondernemer zowel belaste als vrijgestelde prestaties verricht. Denk ook aan de correctie BTW bij onttrekking voor eigen verbruik en privégebruik (auto). Zijn er correcties vanwege toepassing van de BUA in verband met verstrekkingen die zijn gedaan aan personeel of andere relaties? Ook de kleine ondernemingsregeling (KOR) past u toe in deze laatste aangifte.
Verder lezen...

BTW privé gebruik auto in laatste BTW aangifte 2019

17 jan 2020 Kennis In de laatste BTW aangifte van het jaar 2019 moet het BTW privé gebruik auto aangegeven worden bij vraag 1d. De BTW over een normale eigen bijdrage moet in de periodieke BTW aangifte worden aangegeven bij vraag 1a; de verschuldigde BTW bedraagt dan 21/121e van de eigen bijdrage en er moet dan geen BTW privé gebruik aangegeven worden.
Verder lezen...

Wanneer kan vereenvoudigde abc-regeling worden toegepast?

12 dec 2019 Kennis Koopt uw klant, een Nederlandse bedrijf, in bijvoorbeeld Duitsland goederen en worden deze goederen vervolgens doorverkocht aan een afnemer in bijvoorbeeld België? Als deze goederen dan rechtstreeks vanuit Duitsland worden vervoerd naar België, dan is sprake van een abc-transactie. In dit artikel leest u onder welke voorwaarden de vereenvoudigde abc-regeling kan worden toegepast.
Verder lezen...

Vereenvoudiging btw-regeling voor ketentransacties vanaf 2020

12 dec 2019 Kennis Adviseert u ondernemers die betrokken zijn bij een ketentransactie van goederen binnen de EU, waarbij de goederen meerdere keren worden verhandeld voordat ze rechtstreeks bij de uiteindelijke afnemer worden afgeleverd? Vanaf 2020 geldt een nieuwe btw-regeling voor ketentransacties. In dit artikel leest u wat deze nieuwe btw-regeling voor ketentransacties inhoudt.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 111. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1