Eigen woning

Eigenwoninglening bij eigen BV steeds minder voordelig?

16 aug 2019 Kennis In de praktijk is het gebruikelijk dat de eigen woning van een DGA (deels) is gefinancierd met een lening bij de eigen BV of spaargeld van een DGA. Economische motieven maken dit tot een logische stap. Een bank is immers meestal niet bereid een woning volledig te financieren, zeker niet een woning in het hogere segment. Gedeeltelijk zelf voorzien in financiering zorgt vaak voor een extra lage bankrente, wanneer wordt geleend van de eigen BV.
Verder lezen...

Lenen aan uw kind voor de eigen woning is vaak voordeliger dan schenken

5 jun 2019 Kennis Kent u de mogelijkheid om maximaal € 100.000 belastingvrij te schenken voor de eigen woning? Dit hoeft echter niet de voordeligste optie te zijn. Hoe kunt u helpen, zelf een goed rendement maken én ervoor zorgen dat de familiebanden goed blijven?
Verder lezen...

Is draagplichtovereenkomst goed alternatief voor verdeling eigenwoningverleden tussen partners?

4 mrt 2019 Kennis Om nadelige fiscale en juridische gevolgen te voorkomen is het verstandig om afspraken over de draagplicht van leningen voor de eigen woning tussen partners vast te leggen. Toepassing van de wettelijke regels leidt in situaties waarin partners een verschillend eigenwoningverleden hebben tot niet beoogd rentegemis in box 1 hetgeen heeft geresulteerd in een beleidsbesluit dat mogelijk maakt dat partners hun eigenwoningverleden 50/50 onderling verdelen. De nadelige kanten hiervan kunnen partners voorkomen door afspraken te maken over de financiering met eigen geld en over de draagplicht van de verschillende leningen.
Verder lezen...

Schenkingsvrijstelling eigen woning breder toepasbaar?!

15 feb 2019 Jurisprudentie Onlangs oordeelde de Rechtbank Gelderland dat de schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 ook kan worden toegepast op verbouwingskosten van vóór de schenkingsdatum. Deze zaak speelde in 2013 en de vraag is dan ook of deze uitspraak in hoger beroep stand houdt én of deze bredere toepassing ook in latere jaren kan worden toegepast.
Verder lezen...

Aanvullend (vrijgesteld) schenken voor de woning als al een verhoogde schenking is gedaan in 2015 en 2016?

27 nov 2018 Kennis Ieder jaar kunnen ouders een bedrag van ruim € 5.000 belastingvrij schenken aan hun kind. Is een kind tussen 18 en 40 jaar oud, dan kunnen ouders eenmalig (in één kalenderjaar) een groter bedrag belastingvrij schenken. Deze zogenaamde ‘eenmalige verhoogde vrijstelling’ bedraagt ruim € 25.000, als het een schenking ter vrije besteding betreft. Sinds 2010 kunnen ouders daarnaast een nog groter bedrag belastingvrij schenken, als het kind de schenking (binnen 3 jaar) besteedt aan diens eigen woning (o.a. de aanschaf van een woning, een verbouwing of de aflossing van een eigenwoningschuld). Van januari 2010 tot en met oktober 2013 was de omvang van de vrijstelling voor dergelijke schenkingen ter besteding aan de eigen woning ongeveer € 50.000. In de periode oktober 2013 tot eind 2014 is de vrijstelling, ter stimulering van de woningmarkt in crisistijd, tijdelijk verruimd tot € 100.000. Per 2015 is het bedrag van de vrijstelling weer teruggeschroefd naar ruim € 50.000 omdat de crisis voorbij was. Per 1 januari 2017 is de vrijstelling evenwel structureel verhoogd naar een bedrag van € 100.000. De beweegreden voor deze structurele verhoging is anders dan die van de tijdelijk verhoogde vrijstelling; met de verhoging moet een bijdrage gaan leveren aan de reductie van eigenwoningschulden. Ouders kunnen sinds 2017 dus eenmalig (in één kalenderjaar) € 100.000 belastingvrij schenken hun kind, mits het kind tussen 18 en 40 jaar oud is en deze schenking besteedt aan diens eigen woning.
Verder lezen...

Hoge Raad geeft duidelijkheid over begrip woning (2% of 6% overdrachtsbelasting) Hoe om te gaan met oude gevallen?

30 jul 2018 Jurisprudentie De overdrachtsbelasting is een tijdstipbelasting. In februari 2017 heeft de Hoge Raad een duidelijk toetsingskader gegeven ter beoordeling van de vraag of een onroerende zaak op het moment van overdracht kwalificeert als woning (2% overdrachtsbelasting) of niet (6% overdrachtsbelasting). Nu meer duidelijkheid is ontstaan over het begrip woning is het de vraag hoe moet worden omgegaan met gevallen waarbij in het verleden is uitgegaan van het hoge 6%-tarief, terwijl nu blijkt dat het 2%-tarief kon worden toegepast. Kan dan succesvol bezwaar daartegen worden aangetekend? En als een depotstorting is gedaan voor de resterende 4%, kan die dan worden uitbetaald?
Verder lezen...

Gunstig besluit over verdeling eigenwoningverleden tussen partners bij gezamenlijke aankoop en financiering van eigen woning

20 apr 2018 Kennis De Staatssecretaris heeft begin 2018 een besluit uitgevaardigd inzake de overheveling van het eigenwoningverleden naar de partner, ook al zijn ze niet in gemeenschap van goederen gehuwd. Dat maakt de aangifte een stuk eenvoudiger en meestal pakt dat ook fiscaal gunstig uit. Maar dat is niet altijd het geval, bijvoorbeeld als de eigenwoningrente aan de lage kant is.
Verder lezen...

Hypotheekrenteaftrek nu beter geregeld voor partners in goedkeurend besluit

24 feb 2018 Kennis De eigenwoningregeling kende verschillende knelpunten voor fiscale partners die een nieuwe woning kopen. De staatssecretaris van Financiën neemt veel knelpunten in een nieuw besluit weg. Het gaat vooral om fiscale partners, waarvan ten minste één voorafgaand aan de gezamenlijke aankoop van de eigen woning een eigenwoningverleden heeft. In die situaties werd de hypotheekrenteaftrek soms beperkt door de wettelijke regeling. Wij lichten dit hieronder toe.
Verder lezen...

Hoe help ik mijn kind met het kopen van een huis?

17 nov 2017 Kennis Uw zoon of dochter komt met een blije blik thuis. Samen met de partner willen ze een huis kopen. Helaas kunnen ze nog geen volledige hypotheek krijgen. Hoe kunt u helpen èn ervoor zorgen dat de familiebanden goed blijven?
Verder lezen...

Denk goed na bij een schenking met toepassing van de schenkvrijstelling eigen woning!

16 okt 2017 Kennis De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is per 1 januari 2017 weer verhoogd naar € 100.000. Dat biedt mogelijkheden voor ouders die hun kind willen helpen bij de financiering van de (kosten voor) eigen woning. Echter of er dan ook echt € 100.000 belastingvrij kan worden ontvangen, is nog maar de vraag en die is niet zo eenvoudig te beantwoorden. De slogan “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” heeft inmiddels een utopisch karakter gekregen. Hierna leg ik uit hoe de regeling precies in elkaar steekt.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1