Geschillen met de Belastingdienst

Gerechtshof vernietigt boetes die louter zijn gebaseerd op stellingen

6 jan 2020 Jurisprudentie Enkel het aandragen van stellingen ter onderbouwing van een vergrijpboete is niet voldoende aldus het Gerechtshof. De Inspecteur zal zich meer moeten inspannen om (voorwaardelijke) opzet te bewijzen.
Verder lezen...

Rondreizende handelaar fiscaal toch inwoner van Nederland, aldus Rechtbank

30 dec 2019 Jurisprudentie Op 9 december 2019 is een interessante uitspraak van Rechtbank Breda gepubliceerd over de vraag of een rondreizende handelaar voor de belastingheffing inwoner is van Nederland. De handelaar in kwestie kon onvoldoende aantonen dat hij niet in Nederland woonde, dan wel als fiscaal inwoner van Spanje of Duitsland moest worden beschouwd. De navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting waren dan ook terecht opgelegd.
Verder lezen...

Rechtbank: te kwader trouw van de belastingadviseur rechtvaardigt navordering bij de belastingplichtige!

29 nov 2019 Jurisprudentie Op 3 september 2019 heeft de rechtbank in Den Haag een interessante uitspraak gewezen over de vraag of de aanwezigheid van ‘te kwader trouw’ bij de belastingadviseur kan worden toegerekend aan de belastingplichtige. Dit is het geval als het gaat over het recht van de inspecteur om navorderingsaanslagen op te leggen.
Verder lezen...

Hoge Raad: een kennisgeving na bezwaar is nog geen beslissing op dat bezwaar!

26 okt 2019 Jurisprudentie Op 11 oktober 2019 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de vraag of een kennisgeving na een bezwaar als schriftelijke beslissing heeft te gelden. Het antwoord op deze vraag is ook van belang voor de vraag of in een concreet geval rechtstreeks beroep kan worden ingesteld. En wellicht kan ook een vergoeding in de vorm van een dwangsom worden gevorderd.
Verder lezen...

Samenloop onbetaalde belastingschulden BV en overboekingen naar privérekeningen DGA kwalificeert als onbehoorlijk bestuur, aldus Hof

24 okt 2019 Jurisprudentie In de uitspraak van Hof Amsterdam van april 2019 gaat het over een bestuurder (DGA) van een BV met diverse openstaande naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffing. Hiervoor is hij door de ontvanger aansprakelijk gesteld. Het Hof gaat in op de vraag of er rechtsgeldig is gemeld en of het vertrouwensbeginsel is geschonden. Helaas voor de bestuurder bleef de aansprakelijkstelling in stand. Hoe had dit voorkomen kunnen worden?
Verder lezen...

De belastingdienst is gehouden aan hoorplicht, ondanks ingebrekestelling

22 okt 2019 Kennis Wellicht heeft u het zelf al eens ondervonden: u ontvangt een beschikking waar u het niet mee eens bent. Naar aanleiding van die beschikking gaat u in bezwaar en geeft u uitdrukkelijk aan dat u uw bezwaren ook mondeling wilt toelichten in een hoorgesprek en inzage wilt hebben in het dossier. Er verstrijken zes weken, twaalf weken…, en enige tijd later is de beslistermijn ruimschoots verstreken zonder dat u bent uitgenodigd voor een hoorgesprek of inzage in het dossier. U maakt gebruik van de in art. 4:17 Awb gegeven mogelijkheid de fiscus in gebreke te stellen. Zodoende heeft u uitzicht op een besluit binnen een afzienbare termijn of anders uitbetaling van een dwangsom. Maar is dat wel altijd handig?!
Verder lezen...

Herziening fiscaalrechtelijke uitspraak na nieuwe informatie Belastingdienst door gerechtshof toegewezen

30 aug 2019 Jurisprudentie Medio 2019 komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden terug op een eerdere eigen uitspraak medio 2017 waarin de informatiebeschikking van de Belastingdienst werd vernietigd. De Belastingdienst diende een herzieningsverzoek in, nadat er nieuwe informatie boven water kwam. Het hof ging daar in mee, en oordeelde dat de informatiebeschikking toch terecht was. Deze opmerkelijke uitspraak lijkt deuren te openen voor meer herzieningsuitspraken.
Verder lezen...

Inspecteur voert geen nadere controle op aangifte uit en begaat ambtelijk verzuim

2 jul 2019 Jurisprudentie Om te kunnen navorderen dient de inspecteur te beschikken over een nieuw feit. Van een nieuw feit wordt gesproken als sprake is van een feit dat de inspecteur niet bekend was of redelijkerwijs niet bekend had kunnen zijn. De inspecteur heeft dus een bepaalde onderzoeksplicht. Indien de inspecteur verzuimt aan de op hem rustende onderzoeksplicht te voldoen begaat hij een ambtelijk verzuim. Volgens een uitspraak van Rechtbank Den Haag van februari 2019 was sprake van zo’n ambtelijk verzuim en dit staat de inspecteur navordering in de weg.
Verder lezen...

Het gevolg van schending van de hoorplicht in bewaarfase

6 mei 2019 Jurisprudentie Bent u tijdig in bezwaar gegaan tegen een beschikking van de Belastingdienst? Benut dan uw rechten optimaal. Maak vooral gebruik van het recht om te worden gehoord, want mogelijk kan het conflict dan zonder rechtelijke tussenkomst in der minne worden opgelost.
Verder lezen...

Hoge Raad: deels onzakelijke garantstelling is ook deels informele kapitaalstorting

6 mei 2019 Jurisprudentie Uit rechtspraak kan inmiddels een redelijk vast beoordelingssystematiek worden afgeleid voor de bepaling of sprake is van een onzakelijke lening/garantstelling en in het bijzonder voor wat betreft de fiscale gevolgen bij een op- en afwaardering. Nieuw is dat de Hoge Raad in maart 2019 heeft geoordeeld dat een onzakelijke garantstelling ertoe kan leiden dat een opwaardering ook voor slechts een deel als een informele kapitaalstorting wordt beschouwd. Dit oordeel heeft ook gevolgen bij een onzakelijke lening. In dat licht kunnen deze leningen dus ook deels (in plaats van geheel) tot een informele kapitaalstorting leiden. En dat is relevant voor de praktijk.
Verder lezen...

Hoe ga je om met zwaar geëscaleerde belastingdossiers?

6 mei 2019 Kennis Elke fiscalist en belastingambtenaar heeft vermoedelijk wel eens te maken gehad met een of meerdere totaal uit de hand gelopen conflicten tussen belastingdienst en belastingplichtige; de ene procedure na de andere met een veelheid aan klachten bij het management van de belastingdienst en/of de Nationale Ombudsman. Hoe kom je daar nog uit? Bij de belastingdienst is bij dergelijke langslepende zaken het team ‘Escala Conflictbegeleiding’ actief. Dit team heeft ook onderzoek gedaan naar zogeheten ‘fiscale lastposten’.
Verder lezen...

Fiscale rechtsbescherming bij invordering: de slager keurt zijn eigen vlees

1 feb 2019 Kennis Bij een verzoek om uitstel van betaling van belastingschulden is het nu nog de Directeur van de Belastingdienst die daar zijn eindoordeel over uitspreekt. Een civiele procedure volgen kan ook, maar is tijdrovend en duur. Straks wordt de fiscale rechter bevoegd, maar dat zal niet voor 2022 plaatsvinden.
Verder lezen...

Collectieve uitspraak op bezwaar btw-correctie privégebruik auto biedt mogelijkheden

1 nov 2018 Kennis Er hebben volgens het Ministerie van Financiën ruim 478.000 ondernemers bezwaar aangetekend tegen de btw-correctie privégebruik auto. Deze zijn vervolgens zonder inhoudelijke beoordeling ongegrond verklaard in een collectieve uitspraak op bezwaar van 1 juni 2017. De Belastingdienst vond het namelijk niet nodig om de ondernemer extra tijd te gunnen om het bezwaarschrift nader te motiveren. Mogelijk is er nog wel een rechtsingang als om een individuele uitspraak op bezwaar wordt gevraagd.
Verder lezen...

Wanneer is absoluut en relatief bezien een aanzienlijk belastingbedrag verzwegen?

22 aug 2018 Jurisprudentie In een fiscale procedure moeten de procespartijen de feiten naar voren brengen waaraan volgens hen bepaalde fiscale gevolgen zijn verbonden. Dit is de stelplicht. De hoofdregel is dat degene die iets stelt, die stelling vervolgens ook moet bewijzen. In tegenstelling tot het strafrecht zijn er geen wettelijke bewijsminima. Het fiscale recht gaat uit van de zogenaamde vrije bewijsleer. Dit betekent dat het bewijs op alle mogelijke manieren mag worden geleverd, bijvoorbeeld met verklaringen of vermoedens. In de vrije bewijsleer is het voldoende om in een procedure bij de rechtbank een feit aannemelijk te maken. Er zijn echter uitzonderingen op deze regels die voor een belastingplichtige zeer nadelig uitpakken.
Verder lezen...

Informatiebeschikking fiscus vernietigd ondanks vermeend onjuist verstrekte inlichtingen

20 aug 2018 Kennis Met de fiscus ontstaat geregeld een ‘wellis nietes discussie’ over de vraag of de gevraagde inlichtingen in voldoende mate en ook juist zijn verstrekt. Om de bewijslast om te keren en te verzwaren, wordt er dan vaak een informatiebeschikking opgelegd. Maar dat is lang niet altijd terecht, aldus een uitspraak van de Rechtbank, waarbij de procedure werd gevoerd door De Haas Advocaten.
Verder lezen...

Hoge Raad geeft duidelijkheid over begrip woning (2% of 6% overdrachtsbelasting) Hoe om te gaan met oude gevallen?

30 jul 2018 Jurisprudentie De overdrachtsbelasting is een tijdstipbelasting. In februari 2017 heeft de Hoge Raad een duidelijk toetsingskader gegeven ter beoordeling van de vraag of een onroerende zaak op het moment van overdracht kwalificeert als woning (2% overdrachtsbelasting) of niet (6% overdrachtsbelasting). Nu meer duidelijkheid is ontstaan over het begrip woning is het de vraag hoe moet worden omgegaan met gevallen waarbij in het verleden is uitgegaan van het hoge 6%-tarief, terwijl nu blijkt dat het 2%-tarief kon worden toegepast. Kan dan succesvol bezwaar daartegen worden aangetekend? En als een depotstorting is gedaan voor de resterende 4%, kan die dan worden uitbetaald?
Verder lezen...

Horizontaal toezicht moet anders volgens ministerie van Financiën

3 jul 2018 Kennis Het horizontaal toezicht lijkt weer op de schop te gaan. Nu om het te professionaliseren en daarmee beter in lijn te brengen met de internationale ontwikkelingen. Bij het horizontaal toezicht zoals het er nu uitziet, zijn er ook al de nodige kanttekeningen te plaatsen. In dit artikel wordt ingegaan op huidige stand van zaken rond horizontaal toezicht voor het MKB.
Verder lezen...

Fiscus wijst gemotiveerde bezwaren btw-correctie privégebruik allemaal af

26 jun 2018 Jurisprudentie De heffing van btw over het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 juli 2011 ingrijpend gewijzigd. Dit heeft geleid tot een enorme hoeveelheid bezwaarschriften. Daarom is destijds in overleg met advieskantoren en koepelorganisaties een vereenvoudigde wijze van indienen met de belastingdienst overeengekomen. De belastingdienst heeft aangegeven dat er over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 maar liefst twee miljoen bezwaarschriften zijn ontvangen die betrekking hebben op deze materie. De staatssecretaris heeft deze bezwaren in maart 2017 daarom aangewezen als een zogenoemd collectief massaal bezwaar. Slechts 1874 belanghebbenden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het bezwaar nader te motiveren, maar in mei 2018 is bekend gemaakt dat die allemaal zijn afgewezen. Welke rechtsmogelijkheden zijn er dan nog?
Verder lezen...

Wanneer staat een vaststellingsovereenkomst met de fiscus definitief vast?

15 jun 2018 Jurisprudentie Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de fiscus komt veelvuldig voor in de fiscale praktijk. Hiermee worden niet alleen langlopende procedures voorkomen, ook is het een goed middel om aan de onzekerheid omtrent een fiscale kwalificatie een eind te maken. Een geldige vaststellingsovereenkomst hoeft echter niet persé te zijn ondertekend.
Verder lezen...

Bewijslast is een zware last bij fiscale geschillen

5 jun 2018 Opinie Bent u eigen baas? Dan kunt u zelf kiezen met wie u zaken doet en met wie niet. En als de relatie niet botert, dan heeft u ook zelf de vrijheid om te kiezen voor een andere. Dat geldt echter niet in alle gevallen. Want een zakenrelatie waar u gedwongen bent mee te dealen is die met de belastinginspecteur. Hoe gaat u om met een onzekere fiscale positie en bij wie ligt dan de bewijslast?
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 27. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1