Invordering

Heeft de bestuurder zich schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur als andere crediteuren wel zijn betaald en de preferente fiscus niet?

26 jun 2020 Jurisprudentie Indien een onderneming in zwaar weer verkeert en er wordt onderzoek gedaan of er nieuwe kansen voor de onderneming bestaan, dan kan het zijn dat de openstaande belastingaanslagen niet worden betaald. Andere schuldeisers worden wel betaald, terwijl de vennootschap wist of redelijkerwijs had moeten begrijpen dat deze handelswijze tot gevolg zou hebben dat de belastingbedragen onbetaald zouden blijven en hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Het is dan niet zo dat er geen afweging is gemaakt die een redelijk denkend bestuurder niet zou hebben gemaakt op grond waarvan een aansprakelijkstelling kan volgen. Het Hof Den Haag heeft na een tweede verwijzing hier op 7 februari 2020 een uitspraak over gedaan en de aansprakelijkheid vernietigd.
Verder lezen...

Geen nieuwe melding betalingsonmacht noodzakelijk als betalingen te laat blijven, aldus rechtbank

23 feb 2020 Jurisprudentie In de uitspraak van Rechtbank Zeeland West Brabant van medio februari 2020 is de situatie aan de orde dat een lichaam aan de belastingdienst heeft gemeld dat zij bepaalde belastingaanslagen niet kan betalen. De belastingdienst mag er dan niet zomaar van uitgaan dat deze betalingsonmacht is geëindigd. Voor een belasting waarvoor een tijdige en correcte melding van betalingsonmacht is gedaan, hoeft niet opnieuw melding te worden gedaan zolang nog sprake is van een betalingsachterstand.
Verder lezen...

Samenloop onbetaalde belastingschulden BV en overboekingen naar privérekeningen DGA kwalificeert als onbehoorlijk bestuur, aldus Hof

24 okt 2019 Jurisprudentie In de uitspraak van Hof Amsterdam van april 2019 gaat het over een bestuurder (DGA) van een BV met diverse openstaande naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffing. Hiervoor is hij door de ontvanger aansprakelijk gesteld. Het Hof gaat in op de vraag of er rechtsgeldig is gemeld en of het vertrouwensbeginsel is geschonden. Helaas voor de bestuurder bleef de aansprakelijkstelling in stand. Hoe had dit voorkomen kunnen worden?
Verder lezen...

Aansprakelijk gesteld als bestuurder door de belastingdienst: wat nu?

9 jul 2019 Jurisprudentie De bestuurder van een rechtspersoon blijft zelf verantwoordelijk voor het al dan niet verwerken van de directors fees en andere loonbestanddelen in de loonadministratie. Het achterwege laten van deze verwerking wordt aangemerkt als grove schuld van betrokkenen ook als wordt gesteld dat er een deskundig kantoor is ingeschakeld. Deze handelswijze speelt een grote rol bij de beoordeling of er al dan niet rechtsgeldige melding van de betalingsonmacht is gedaan door de bestuurder(s)ten aanzien van de niet afgedragen loonheffingen.
Verder lezen...

Wat kunt u doen tegen een dwangbevel van de Belastingdienst?

6 mei 2019 Kennis Op het moment dat een belastingaanslag niet tijdig wordt betaald, zal de Belastingdienst een aanmaning versturen. Dit is een sommatie om alsnog binnen twee weken na de dagtekening van de aanmaning te betalen, met de mededeling dat de betaling anders zal worden afgedwongen. Wanneer na de aanmaning nog steeds niet of niet volledig wordt betaald, zal de Belastingdienst in de meeste gevallen een dwangbevel uitvaardigen. Dit artikel gaat in op de mogelijkheden en onmogelijkheden om hier tegen op te komen.
Verder lezen...

De belastingdienst legt loonbeslag bij de werkgever. Wat nu?

12 apr 2019 Kennis Werkgevers worden in de praktijk vaak geconfronteerd met deurwaarders die bij beslag willen leggen op het loon van werknemers. Bij het leggen van beslag dienen deurwaarders rekening te houden met een deel van het inkomen van de werknemer waarop geen beslag gelegd mag worden, de zogeheten beslagvrije voet. Als werkgever bent u verplicht om mee te werken met de deurwaarder die beslag komt leggen. De administratieve kosten bij het afwikkelen van het loonbeslag kunnen echter niet op de werknemer worden verhaald en blijven voor uw rekening. Het is daarom van belang om te weten wat er allemaal bij komt kijken en wat u kunt doen om de financiële schade te beperken. Wat moet u doen als bij u voor een werknemer loonbeslag wordt gelegd? Ingegaan wordt op de voorgestelde aanpassingen bij de afwikkeling van het loonbeslag ingevolge de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.
Verder lezen...

Spoedmaatregelen om mensen met schulden te ontlasten

12 apr 2019 Kennis Inmiddels is duidelijk is dat de voortgang van de implementatie van de Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet vertraging zal oplopen en niet eerder in werking zal treden dan 1 januari 2021. De noodzaak voor het nemen van maatregelen ten behoeve van mensen met schulden wordt evenwel onderkend en de wetgever gaat thans over tot het nemen van een aantal tussenmaatregelen om toch een aantal stappen te zetten richting het beoogde systeem, waarbij geborgd wordt dat mensen in ieder geval voldoende geld overhouden om te voorzien in hun levensonderhoud. Een aantal maatregelen uit de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet wordt daarbij mogelijk naar voren gehaald.
Verder lezen...

Waarom is een tijdige melding betalingsonmacht bij de Ontvanger belangrijk?

10 apr 2019 Jurisprudentie Als er minder belasting wordt afgedragen door een BV kan dit worden toegerekend aan grove schuld of opzet van de BV in kwestie. Indien dit niet verwijtbaar is, is het belangrijk dat er een tijdige melding van betalingsonmacht plaatsvindt. Hierdoor wordt het de ontvanger heel lastig zo niet (nagenoeg) onmogelijk om de bestuurder van de BV aansprakelijk te stellen.
Verder lezen...

Uitstel van betaling door de belastingdienst ingetrokken of afgewezen?

12 feb 2019 Kennis Als de belastingdienst een verzoek om uitstel van betaling afwijst of intrekt staat er geen momenteel geen weg open naar de onafhankelijke fiscale rechter en is derhalve geen toetsingsmogelijkheid. Hiermee naar een civiele rechter stappen kan wel, maar is meestal af te raden.
Verder lezen...

Fiscale rechtsbescherming bij invordering: de slager keurt zijn eigen vlees

1 feb 2019 Kennis Bij een verzoek om uitstel van betaling van belastingschulden is het nu nog de Directeur van de Belastingdienst die daar zijn eindoordeel over uitspreekt. Een civiele procedure volgen kan ook, maar is tijdrovend en duur. Straks wordt de fiscale rechter bevoegd, maar dat zal niet voor 2022 plaatsvinden.
Verder lezen...

Onderneem tijdig actie bij plotselinge terugval van de omzet en financiële problemen

8 mrt 2018 Kennis Een goedlopende onderneming kan door tegenvallende projecten, slecht betalende debiteuren of door een faillissement van een cliënt in een financieel lastig parket terecht komen. De signalen hiervan kunnen zijn dat facturen door afnemers worden betwist, omdat het werk of het project niet naar behoren of conform offerte is afgeleverd, terwijl dat bij de eindverantwoordelijke niet bekend was. Een andere oorzaak kan het wegvallen van een (grote) cliënt zijn door bijvoorbeeld een faillissement of staken van activiteiten waardoor er een deel van de reeds gerealiseerde omzet moet worden afgeschreven ten koste van de liquiditeitspositie. De oorzaken kunnen legio zijn en treden in de praktijk vaak ineens op zonder dat men ze aan ziet komen met alle mogelijke gevolgen van dien. Wat kunt u daar tegen doen?
Verder lezen...

Betalingsproblemen bij de belastingdienst? Regel tijdig uitstel!

18 aug 2017 Kennis Het kan voorkomen dat ondernemers niet in staat zijn de verschuldigde belastingen op tijd aan de belastingdienst te betalen. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. Zo kan de cashflow binnen de onderneming onder druk komen te staan door slecht betalende of heel laat betalende klanten. Daarnaast kan een dip in de omzet een probleem vormen om aan het einde van de maand de te betalen belasting tijdig over te kunnen maken. De invordering van belasting, inclusief uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingschulden, wordt in de adviespraktijk vaak niet opgepakt, terwijl er juist kansen liggen om de zorgen van de onderneming te verminderen. Wat is er precies mogelijk? Hieronder wordt ingegaan op de diverse onderbelichte mogelijkheden die de wet en regelgeving aan ondernemers met betalingsproblemen biedt.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1