Overdrachtsbelasting

Alleen vrijstelling overdrachtsbelasting bij splitsing op grond van zakelijke motieven

5 feb 2019 Kennis Krijgt u binnenkort te maken met een overname, splitsing of een fusie, waarbij vastgoed een rol speelt, let dan goed op de gevolgen voor de overdrachtsbelasting. In twee recente rechtszaken speelde de vraag of herstructureren zonder overdrachtsbelasting mogelijk was. Daarbij is van belang of de voorgenomen herstructurering ingegeven is door zakelijke overwegingen. Of sprake is van zakelijke overwegingen hangt af van de situatie, maar is lang niet altijd eenduidig. Graag lichten wij deze twee recente procedures nader toe.
Verder lezen...

De vrijstelling overdrachtsbelasting bij verkrijging van cultuurgrond

3 jan 2019 Kennis Bij verkrijging van cultuurgrond kan een vrijstelling van (6%) overdrachtsbelasting worden toegepast. Veel landbouwers maken daar gebruik van. De cultuurgrondvrijstelling is ook van belang voor de (toekomstige) ontwikkelingen in duurzame energie, zonneparken en containervelden.
Verder lezen...

Hoge Raad: schenking aandelen vastgoed-bv mogelijk zonder overdrachtsbelasting

11 dec 2018 Jurisprudentie Bij een schenking van aandelen in een vastgoed-bv is de schenker normaliter inkomstenbelasting en de verkrijger schenkbelasting verschuldigd. Daarnaast is de verkrijger meestal ook overdrachtsbelasting verschuldigd. Dat is niet anders als de vastgoedexploitatie kwalificeert als een onderneming en men dus in aanmerking komt voor de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomsten- en schenkbelasting. De Hoge Raad oordeelde op 30 november 2018 desondanks dat in een dergelijk geval een beroep op een overdrachtsbelastingvrijstelling mogelijk is. Een belangrijke overwinning voor vastgoedfamiliebedrijven dus.
Verder lezen...

Overdracht aandelen BV met vastgoedonderneming: geen overdrachtsbelasting volgens Hoge Raad

6 dec 2018 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft eind november 2018 geoordeeld dat bij een bedrijfsopvolging van een BV met een vastgoedonderneming geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Eerder kwam het Hof Arnhem-Leeuwarden ook tot deze conclusie. Hoewel de overdracht van deze vastgoed-BV niet onder de vrijstelling volgens de wettekst valt, moet de vrijstelling overdrachtsbelasting toch worden toegepast volgens de Hoge Raad. Wij lichten dit arrest graag toe.
Verder lezen...

Ontwikkelingen bedrijfsopvolgingsfaciliteit in rechtspraak; let op overdrachtsbelasting bij aandelen in vastgoed-bv

18 okt 2018 Jurisprudentie De toepassing van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij een schenking van aandelen in vastgoed-bv’s blijft de gemoederen bezig houden. Op dit terrein zijn twee belangrijke ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak te melden. De eerste ontwikkeling betreft een uitspraak over de toepassing van de faciliteiten in de inkomstenbelasting en successiewet, waarbij de rechtbank tot een opvallende uitspraak komt. De tweede ontwikkeling betreft de overdrachtsbelastingvrijstelling bij een schenking van aandelen in een vastgoed-bv.
Verder lezen...

Fiscaal voordeel bij (ver)nieuwbouw zorgvastgoed

3 okt 2018 Kennis Een zorginstelling verleent voor het leeuwendeel vrijgestelde prestaties, waarvoor geen recht bestaat op btw-vooraftrek. Bij investeringen in vastgoed is van belang het btw-nadeel zo laag mogelijk te houden. Denk daarbij ook aan de overdrachtsbelastingheffing. Welke mogelijkheden zijn er zoal om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden en meer geld over te houden voor investeringen in de zorg?
Verder lezen...

Kavelruil voor de fiscalist

20 aug 2018 Kennis Kavelruil is een landinrichtingsinstrument om op vrijwillige basis snel en gemakkelijk tot een betere verkaveling van gronden en opstallen te kunnen komen, waarmee onder meer bereikt wordt dat landbouwers (kosten)efficiënter en effectiever kunnen werken. Kavelruil levert daarnaast ook belangrijke financiële en fiscale voordelen op voor de deelnemers. Zo worden, indien de betreffende provincie waarbinnen de te ruilen gronden gelegen zijn de kavelruil goedkeurt, de transactiekosten (notaris- en kadasterkosten) volledig of grotendeels (dit verschilt per provincie) gesubsidieerd. Tenslotte geldt er voor de door de deelnemers via de kavelruil verkregen gronden een vrijstelling van overdrachtsbelasting, zodat de kavelruil fiscaal ‘geruisloos’ verloopt.
Verder lezen...

Hoge Raad geeft duidelijkheid over begrip woning (2% of 6% overdrachtsbelasting) Hoe om te gaan met oude gevallen?

30 jul 2018 Jurisprudentie De overdrachtsbelasting is een tijdstipbelasting. In februari 2017 heeft de Hoge Raad een duidelijk toetsingskader gegeven ter beoordeling van de vraag of een onroerende zaak op het moment van overdracht kwalificeert als woning (2% overdrachtsbelasting) of niet (6% overdrachtsbelasting). Nu meer duidelijkheid is ontstaan over het begrip woning is het de vraag hoe moet worden omgegaan met gevallen waarbij in het verleden is uitgegaan van het hoge 6%-tarief, terwijl nu blijkt dat het 2%-tarief kon worden toegepast. Kan dan succesvol bezwaar daartegen worden aangetekend? En als een depotstorting is gedaan voor de resterende 4%, kan die dan worden uitbetaald?
Verder lezen...

Let op bij vastgoed-vennootschappen met Duitse beleggingen

2 jul 2018 Kennis Zoals in Nederland wordt er in Duitsland ook overdrachtsbelasting geheven als aandelen worden overgedragen van een vennootschap, met in Duitsland gelegen vastgoed. De grondslag voor heffing is dan de waarde van het betreffende vastgoed. Het tarief varieert per deelstaat van 4% tot 6,5%. Onder voorwaarden (94/6 RETT-Blocker) kan een beroep worden gedaan op een vrijstelling, echter die worden in een nieuw wetsvoorstel aangescherpt.
Verder lezen...

Laag overdrachtsbelastingtarief bij kluskavels

8 jun 2018 Jurisprudentie Als een pand wordt getransformeerd naar woningen zonder dat sprake is van nieuw onroerend goed kan de koper niet per definitie een beroep doen op het lage 2%-tarief in de overdrachtsbelasting. In bepaalde gevallen kan bij transformatieprojecten echter toch een beroep worden gedaan op dit lage tarief, zo blijkt uit een recente uitspraak van Hof Den Haag van 25 mei 2018. Anders dan de rechtbank, vindt het Hof dat een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning niet vereist is.
Verder lezen...

Transformatie van kantoorpanden naar woningen, samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en btw en het dogma van de omgekeerde Don Bosco

24 apr 2018 Jurisprudentie Voor de OB is van belang of een stuk grond als bouwterrein kan worden aangemerkt. Als een bouwterrein wordt geleverd, kan vaak een beroep worden gedaan op de samenloopvrijstelling, zodat ter zake van de verkrijging geen overdrachtsbelasting is verschuldigd. Kan geen overdrachtsbelastingvrijstelling worden geclaimd, dan is het de vraag of bij transformatie van een kantoorpand naar woningen, het 2%- of het 6%-tarief geldt.
Verder lezen...

Overdrachtsbelasting bij transformatie naar woningen is geen loterij zonder nieten

19 feb 2018 Jurisprudentie Als een pand wordt getransformeerd naar woningen zonder dat sprake is van nieuw onroerend goed kan de koper niet per definitie een beroep doen op het lage 2%-tarief in de overdrachtsbelasting. Doet hij dat toch, dan riskeert hij een vergrijpboete, aldus een recent arrest van de Hoge Raad. Hoe gaat u om met deze onduidelijkheid?
Verder lezen...

Omgevingsvergunning bij verkrijging transformatieproject kan leiden tot lager overdrachtsbelastingtarief

12 feb 2018 Kennis Als een pand wordt getransformeerd naar woningen zonder dat sprake is van nieuw onroerend goed kan de koper niet per definitie een beroep doen op het lage 2%-tarief in de overdrachtsbelasting, zo heeft de Hoge Raad in 2017 in diverse arresten geoordeeld. In bepaalde gevallen kan bij een transformatie echter toch een beroep worden gedaan op dit lage tarief, zo blijkt uit een recente uitspraak van rechtbank Den Haag. Men moet dan wel beschikken over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Graag geef ik nader tekst en uitleg.
Verder lezen...

Verkrijging deels gesloopt pand komt niet in aanmerking voor overdrachtsbelastingvrijstelling

12 feb 2018 Jurisprudentie Sloop- en bouwwerkzaamheden aan een pand die plaatsvinden vóór de levering aan de koper leiden niet zonder meer tot de levering van een nieuw vervaardigd pand als deze werkzaamheden plaatsvinden voor rekening en risico van de koper. In dat geval is de levering van het oude, deels gesloopte pand vrijgesteld van btw maar alsnog belast met overdrachtsbelasting. Dit is het advies van de Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad in een fiscale procedure waarin de vraag centraal staat of de koper van een pand recht heeft op de overdrachtsbelastingvrijstelling bij de verkrijging van een nieuw pand. Graag licht ik dit verder toe.
Verder lezen...

Claim de vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht van aandelen in een onroerendezaaklichaam binnen de familie

15 sep 2017 Jurisprudentie De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de overdrachtsbelasting kan ook worden toegepast op aandelen in een onroerendezaaklichaam, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. Hoewel de vrijstelling geschreven is voor de directe overgang van vastgoed, wordt volgens het hof ook voldaan aan de voorwaarden van de vrijstelling bij de overdracht van deze aandelen. De Rechtbank Noord-Nederland kwam in een eerder stadium al tot de conclusie dat de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing was.
Verder lezen...

Overdrachtsbelasting: 2% of 6%? Wat is een woning?

4 jul 2017 Jurisprudentie Voor de overdrachtsbelasting is het soms een grijs gebied of een onroerende zaak als woning kan worden bestempeld of niet. Is het een woning, dan is bij de verkrijging daarvan 4% (6% minus 2%) minder overdrachtsbelasting over de koopsom verschuldigd dan bij ‘niet-woningen. Dat biedt mogelijkheden, want van een woning is veel eerder sprake dan u zou denken. De Advocaat-Generaal schrijft daarover in zijn conclusie.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1