Pensioen in eigen beheer

Afstortingsplicht pensioen eigen beheer bij echtscheiding

16 jul 2020 Jurisprudentie De jurisprudentie rondom de vraag of er een afstortingsplicht geldt voor de pensioenrechten die de ex van een DGA verkrijgt t.g.v. een echtscheiding leek nagenoeg uitgekristalliseerd. In een uitspraak van 14 februari 2020 komt de Hoge Raad toch nog met een aanvulling: de commerciële waarde van het af te storten pensioen moet worden berekend op afstortingsdatum en niet op echtscheidingsdatum (in casus 23 maart 2012). Bovendien overwoog de Hoge Raad dat een dekkingstekort niet evenredig voor rekening komt van beide ex-echtgenoten indien het tekort is ontstaan of is opgelopen door toedoen van de DGA.
Verder lezen...
door drs. David Bakker / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden

Waarde pensioenrechten ex-partner wordt bepaald op moment afstorten en niet op moment echtscheiding, aldus Hoge Raad

23 feb 2020 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft medio februari 2020 een arrest gewezen dat drastische gevolgen kan hebben voor DGA’s in echtscheiding met pensioen in eigen beheer. Bekend is dat de BV dan de commerciële waarde van de pensioenrechten moet afstorten dat toekomt aan de ex-partner. Deze waarde moet echter worden bepaald op moment van afstorten en niet op het moment van echtscheiding. Gezien de dalende marktrenten, kan hierdoor de afstortverplichting behoorlijk oplopen als te lang wordt gewacht met afstorten.
Verder lezen...

Pensioen in eigen beheer niet uitgefaseerd in 2018? Wat zijn uw keuzes voor 2019?

2 jan 2019 Kennis Welke oplossing kiest u in 2019 voor het pensioen in eigen beheer? Afkopen met korting, omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) of de pensioenaanspraken premievrij laten staan? Denk ook na of de gerealiseerde oudedagsvoorzieningen voldoende zijn.
Verder lezen...

Strafheffing pensioen eigen beheer bij DGA die geen pensioen uitkeert

22 nov 2018 Jurisprudentie Veel DGA’s hebben een pensioen in eigen beheer opgebouwd. Dat leverde een leuke aftrekpost op, maar er zaten ook wat haken en ogen aan. Een voor de hand liggend element van het pensioen in eigen beheer is dat de pensioenuitkeringen op de pensioendatum moeten ingaan. De ervaring leert dat DGA’s dit nog wel eens ‘vergeten’. Dat dit niet zonder fiscaal risico is, blijkt regelmatig in fiscale procedures.
Verder lezen...

Eindelijk wat hulp van de Belastingdienst bij het oprenten van de oudedagsverplichting!

3 okt 2018 Kennis Wat op het eerste gezicht zo mooi leek – pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) – blijkt toch aardig wat haken en ogen te bevatten. Een van die haken en ogen betreft de oprenting van de oudedagsverplichting. Op het eerste gezicht lijkt het eenvoudig: de wet bepaalt dat ’Een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting jaarlijks wordt verhoogd met een bij ministeriële regeling bepaalde marktrente’. So far, so good. De problemen starten op het moment dat de oprenting niet over een geheel jaar plaatsvindt. De wet bepaalt daar niets over. Het lijkt logisch de oprenting dan naar rato van de tijd toe te passen, maar welk percentage gebruik je dan?
Verder lezen...

Compensatie van partner bij uitfasering pensioen in eigen beheer

10 sep 2018 Kennis Over de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 31 januari 2018 zijn reeds twee bijdragen van mij gepubliceerd. Dit zijn de blogs ‘Gewezen partner moet meewerken aan omzetting pensioen in eigen beheer in oudedagsverplichting’ en ‘Verdeling aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting bij echtscheiding’. De uitfasering van het pensioen in eigen beheer leidt veelal tot de verplichting om de partner te compenseren. De fiscale gevolgen daarvan worden in dit deel besproken. Deel drie van een drieluik over de oudedagsverplichting.
Verder lezen...

Verdeling aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting bij echtscheiding

10 sep 2018 Kennis In mijn blog ‘Gewezen partner moet meewerken aan omzetting pensioen eigen beheer in oudedagsverplichting’, deel één van dit drieluik, ga ik in op de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 31 januari 2018 . Daarin verplicht de rechtbank de gewezen partner in het kader van een echtscheiding om mee te werken aan de omzetting van pensioen in eigen beheer in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting. De vraag is of de gewezen partner bij een afsplitsing van de aanspraken ingevolge een oudedagsverplichting een eigen aanspraak daarop kan krijgen. Deel twee van een drieluik over de oudedagsverplichting.
Verder lezen...

Gewezen partner moet meewerken aan omzetting pensioen eigen beheer in oudedagsverplichting

10 sep 2018 Kennis Een DGA heeft pensioen in eigen beheer opgebouwd, waarna een echtscheiding is uitgesproken. De bedoeling is dat de pensioenaanspraak wordt omgezet in een oudedagsverplichting. Het belang daarvan voor de DGA acht de rechtbank zo groot dat de gewezen partner verplicht is hieraan mee te werken. Deel één van een drieluik over de oudedagsverplichting.
Verder lezen...

Pensioen in eigen beheer met belastingkorting afkopen? De Wet Uitfasering biedt ook in 2018 nog mogelijkheden

7 sep 2018 Kennis Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’, kortweg de Wet Uitfasering, in werking getreden. Heeft u cliënten (DGA’s) die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd? In deze blog leest u meer over de mogelijkheid om het in eigen beheer opgebouwde pensioen met korting af te kopen. Die mogelijkheid bestaat namelijk in 2018 nog steeds, zij het dat het fiscaal voordeel wel iets is afgenomen.
Verder lezen...

De resterende pensioenopbouwmogelijkheden voor de dga

18 jun 2018 Kennis Na de afschaffing van het pensioen in eigen beheer rijst de vraag welke pensioenopbouwmogelijkheden de dga nog heeft. Lees in het kort de opties die er zijn en de financiële en fiscale gevolgen die daarbij horen.
Verder lezen...

De mogelijkheden met een oudedagsverplichting (ODV) op een rij

18 jun 2018 Kennis De aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) was ooit bedoeld als een eenvoudige overgangsmaatregel om de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) soepel te laten verlopen. Maar het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) doet er met zijn vele standpunten - die tot ons komen in de vorm van Vragen & Antwoorden en Handreikingen - alles aan om van de ODV een ingewikkelde fiscale constructie te maken.
Verder lezen...

Heeft u de vererving van de oudedagsverplichting goed geregeld?

23 apr 2018 Kennis Met de afschaffing van het pensioen in eigen beheer (per 1 april 2017) hebben veel DGA’s gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting (ODV). De wetgeving en de uitlatingen van de staatssecretaris wat er moet zijn geregeld bij overlijden van de DGA zijn onduidelijk. Als de DGA wil dat de ODV na zijn overlijden vererft aan zijn partner, raden wij aan dit in het testament te regelen.
Verder lezen...

Hoe de Oudedagsverplichting (ODV) geruisloos is om te zetten in een lijfrente

8 mrt 2018 Kennis De Wet uitfasering geeft drie opties om het door een dga in eigen beheer opgebouwde pensioen uit te faseren: afkoop met korting, omzetting tegen fiscale waarde in een Oudedagsverplichting (ODV) of het opgebouwde pensioen uiterlijk per 1 juli 2017 premievrij laten staan en regulier afwikkelen. In deze bijdrage ga ik dieper in op de ODV. De ODV laat zich het beste vergelijken met een bancaire lijfrente, maar kent toch enkele belangrijke verschillen. Eén van deze verschillen is de “begunstiging” na overlijden. De begunstiging vindt namelijk plaats op basis van het erfrecht, wettelijk of testamentair. Fiscaalrechtelijk moet daarbij ook nog eens rekening gehouden moet worden met het huwelijksgoederenregime. Dit levert de nodige complicaties op, die overigens wel degelijk goed getackeld kunnen worden. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst geeft hiervoor een handreiking.
Verder lezen...

Pensioen in eigen beheer: heeft u uw keuze al gemaakt?

18 okt 2017 Kennis Het zal de directeur groot aandeelhouder (DGA) met pensioenopbouw in eigen beheer niet zijn ontgaan dat er een keuze gemaakt moet worden over hoe verder te gaan met dit pensioen. Dit als gevolg van de zogenoemde wetgeving uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Verder lezen...

De Hoge Raad verduidelijkt de gevolgen voor afstorten pensioen in eigen beheer bij echtscheiding in geval van onderdekking

27 sep 2017 Jurisprudentie Voor de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) is vaak pensioen in eigen beheer opgebouwd. Deze fiscale aftrekpost is in de loop van de jaren steeds minder aantrekkelijk geworden. En bij echtscheiding blijken verrassend genoeg echte verplichtingen te ontstaan. De vereveningsgerechtigde echtgenoot (hierna: EGA) heeft in geval van echtscheiding immers recht op uitbetaling van de helft van het ouderdomspensioen dat gedurende het huwelijk is opgebouwd (art. 2 lid 1 juncto art. 3 lid 1 Wet VPS). Daarnaast heeft de gewezen echtgenoot recht op het gehele tot en met de echtscheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, dat vervolgens als eigen pensioenrecht wordt afgesplitst (art. 3a leden 2 en 3 Wet VPS). In beginsel heeft de EGA recht op afstorting van deze pensioenaanspraken en -uitkeringsrechten. Op de DGA rust de verplichting om deze afstorting door de pensioenuitvoerende vennootschap te bewerkstelligen dan wel aannemelijk te maken dat afstorting niet mogelijk is. Op 14 april 2017 heeft de Hoge Raad beslist hoe moet worden gehandeld indien sprake is van onderdekking van de pensioenverplichtingen. Het arrest roept met name de vraag op wat er gebeurt ná afstorting.
Verder lezen...

Pensioen in eigen beheer omzetten in oudedagsverplichting loont! Wel even langs de notaris…

4 jul 2017 Kennis Omzetting van pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting is relatief eenvoudig, want fiscaal gezien zijn er een beperkt aantal mogelijkheden. De gevolgen bij overlijden zijn duidelijk, maar niet altijd gewenst en pakken fiscaal vaak nadelig uit. Dan is het aan te raden om even langs de notaris te gaan voor een wijziging van het testament.
Verder lezen...

Compensatie van de (ex-)partner bij afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer: een bijzonder lastig vraagstuk!

30 jun 2017 Kennis De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer biedt fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden. Maar juridisch gezien kan de (ex-)partner er in uitkeringsrechten flink op achteruitgaan. Wat is dan een passende compensatie voor die (ex-)partner en hoe en wanneer wordt dat berekend en vastgelegd? Ik geef een overzicht van mogelijke scenario’s en enige handvatten hiervoor.
Verder lezen...

Uitfasering pensioen in eigen beheer: wat zijn de mogelijkheden?

30 jun 2017 Kennis Op 1 april 2017 is de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet Uitfasering) in werking getreden. Heeft u cliënten (DGA’s) die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd? In deze blog leest u welke mogelijkheden de DGA heeft.
Verder lezen...

Omzetting pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting

30 jun 2017 Kennis In de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer wordt de mogelijkheid gegeven om de pensioenverplichting in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting. Let op de voorwaarden en meld de omzetting tijdig aan bij de Belastingdienst.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 21. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1