Vennootschapsbelasting

Voorkom verliesverdamping!

13 jan 2020 Kennis Ondernemers die nog verliezen hebben openstaan uit 2011 moeten nog dit jaar in actie te komen om verliesverdamping tegen te gaan. De termijn voor voorwaartse verliesverrekening is 9 jaar. Daarna verdampt het nog openstaand verlies, voor zover dit nog niet is gecompenseerd met behaalde winsten en dat is zonde.
Verder lezen...

Initiatiefwetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling gewijzigd!

1 nov 2019 Kennis Tijdens Prinsjesdag was al bekend gemaakt dat de liquidatieverliesregeling zou worden gewijzigd. Inmiddels zijn de exacte wijzigingen in deze regeling en in de stakingsverliesregeling voor vaste inrichtingen in het initiatiefwetsvoorstel opgenomen. Het is de bedoeling om deze regelingen per 1 januari 2021 in de Wet op de vennootschapsbelasting aan te passen. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Verder lezen...

GroenLinks’ plan voor beperking liquidatieverlies in vennootschapsbelasting is gemiste kans

27 sep 2019 Opinie In de Miljoenennota 2020 wordt aangekondigd dat het wetsvoorstel van GroenLinks c.s. (Voorstel van wet van de leden Snels, Leijten en Nijboer tot wijziging van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met het voorkomen van oneigenlijk gebruik en het verbreden van de belastinggrondslag) inzake de liquidatieverliesregeling wordt overgenomen door de regering Ik denk dat er ‘mazen in de wet’ zitten en dat een meer fundamentele heroverweging van de regeling wenselijker is.
Verder lezen...

Non-profit met eigen vastgoed is sinds 2019 sneller belastingplichtig voor vennootschapsbelasting

19 jul 2019 Kennis Met ingang van 1 januari 2019 geldt voor de vennootschapsbelasting een verdere beperking van de afschrijving op onroerende zaken in eigendom. Waar tot eind 2018 in voorkomende situaties mocht worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde van een object, geldt sindsdien een grens van 100% van de WOZ-waarde. Voor veel nijvere stichtingen en verenigingen zónder winstoogmerk maar mét eigen vastgoed in gebruik, leidt deze wetswijziging eerder tot belasting- en aangifteplicht voor de vennootschapsbelasting.
Verder lezen...

Let op fiscale gevolgen bij aantrekken financiering binnen groep

30 mei 2019 Jurisprudentie Indien je geld aantrekt van de bank voor één van de dochtervennootschappen binnen je groep (van B.V’s met holding en dochters) vraagt de bank zekerheden. Vaak bestaan die uit een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de holding, eventueel aangevuld met die van de overige dochtermaatschappijen. Omdat dat binnen de groep blijft, wordt er meestal niets geregeld over de voorwaarden voor die aansprakelijkheid: er worden geen zekerheden gegeven, vergoedingen afgesproken en de looptijd is meestal ook niet beperkt. En als je dan -als holding- wordt aangesproken door de bank indien het fout gaat bij de dochtermaatschappij, dan moet je aan de verplichtingen jegens de bank wel voldoen. En, dan wil je dit verlies ook graag in aftrek brengen. Echter, de belastingdienst schermt dan direct met het paraplukredietarrest uit 2013 en weigert die aftrek.
Verder lezen...

Hoge Raad oordeelt over aftrekbaarheid kosten bij aan- en verkoop deelnemingen

25 jan 2019 Jurisprudentie De achterliggende jaren is er veel discussie geweest over de aftrekbaarheid van kosten die gemaakt worden bij de aan- of verkoop van een deelneming. Op 7 december 2018 heeft de Hoge Raad in een belangrijk arrest gewezen en meer duidelijkheid geboden. Toch is het in de praktijk lang niet altijd eenvoudig om na te gaan welk deel van de gemaakte kosten wel of niet aftrekbaar is. Een belastingplichtige die kosten in aftrek wil brengen, moet oplettend zijn en de aftrek goed kunnen onderbouwen.
Verder lezen...

Hoge Raad: geen tonnageregeling voor winst scheepsmanager

26 nov 2018 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft op 9 november 2018 geoordeeld dat een scheepsmanager geen recht heeft op toepassing van de tonnageregeling voor het technisch- en bemanningsbeheer. De Hoge Raad oordeelde in navolging van het Hof dat geen sprake is van kwalificerend scheepsmanagement, omdat niet al het technisch- en bemanningsbeheer onder eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. De scheepsmanager kan geen vertrouwen ontlenen aan een eerder afgegeven beschikking tonnageregeling.
Verder lezen...

Nieuw besluit verheldert vennootschapsbelastingpositie van stichtingen en verenigingen

14 nov 2018 Kennis De vennootschapsbelasting geldt in Nederland als winstbelasting voor rechtspersonen. Omdat het (statutaire) doel van de rechtspersoon van ondergeschikt belang is bij het onderkennen van vennootschapsbelastingplicht, moeten ook ondernemende non-profitorganisaties hun feitelijke activiteiten en exploitatieresultaten bewaken. Wanneer een organisatie een onderneming drijft binnen de rechtsvorm van een vereniging of stichting, dan is zij – soms met een gedeelte van haar activiteiten – aan te merken als belasting- en aangifteplichtig. Blijft de onderneming in resultaat beperkt dan zorgt een vrijstelling er alsnog voor dat belasting- en aangifteplicht uitblijft. Zo’n vrijstelling klinkt aantrekkelijk, maar is lang niet altijd voordelig. Om de nadelen van de vrijstelling te voorkomen, moet de nijvere instelling tijdig actie nemen.
Verder lezen...

Hoge Raad: per-elementbenadering voor fiscale eenheid

12 nov 2018 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft 19 oktober 2018 de per-elementbenadering voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting bevestigd. Onze verwachting is uitgekomen: na het Hof van Justitie van de EU oordeelt ook de Hoge Raad dat het Europese recht dwingt tot zogenoemde per-elementbenadering voor de fiscale eenheid. In grensoverschrijdende situaties moeten renteaftrekbeperkingen worden toegepast alsof ook een fiscale eenheid mogelijk is. Echter, voor valutaverliezen geldt dat niet. Na deze uitspraken kan het niet anders meer dan dat de spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid ingevoerd zullen worden.
Verder lezen...

Is opteren voor integraal ondernemerschap voor een culturele instelling verstandig?

25 jun 2018 Kennis Nederlandse culturele instellingen, zoals musea en theaters, hebben net als reguliere ANBI’s de rechtsvorm van een stichting of vereniging. Stichtingen en verenigingen zijn als uitgangspunt slechts aan de vennootschapsbelasting onderworpen voor zover zij een onderneming drijven. Deze hoofdregel geldt ook voor culturele instellingen. Winsten uit het ondernemingsdeel van de culturele instelling zijn dan onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Kanttekening hierbij is dat de tekorten van de activiteiten van de culturele instelling die geen onderneming vormen niet kunnen worden meegenomen bij de bepaling van de belastbare winst. Het is duidelijk dat een culturele instelling dit in de praktijk vaak juist wel wil, omdat de tekorten van het niet-ondernemingsdeel veelal groter zullen zijn dan de overschotten van het ondernemingsdeel. Een culturele instelling zal in de praktijk dan ook de optie voor het integraal ondernemerschap willen overwegen. Maar biedt een dergelijke optie alleen maar voordelen?
Verder lezen...

Het Paard van Brussel, een nieuwe mythe of toch werkelijkheid?

22 jun 2018 Opinie Als groot criticaster van Europese belastingharmonisatie kon ik geen ‘nee’ zeggen tegen een uitnodiging om met o.a. EU-commissaris van fiscale zaken Pierre Moscovici in debat te gaan over wat ‘fair taxation’ betekent binnen een Europese context. Ik was er helaas niet alleen. Aan dat debat namen ook deel Frans Europarlementslid Alain Lamassoure en OESO’s directeur belastingzaken Pascal Saint-Amans. Liever had ik een vol uur alleen met hem gesproken, want ik had veel vragen en punten van kritiek. Moscovici vond dat landen als Nederland nog steeds veel te weinig voortgang maken met het bestrijden van ongewenste fiscale structuren. Hij glom van trots toen hij dit verkondigde.
Verder lezen...

Verzachting renteaftrekbeperking voor onderlinge leningen binnen fiscale eenheid

7 jun 2018 Kennis De fiscale eenheid vennootschapsbelasting wordt met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 ingrijpend gewijzigd. Een overgangsmaatregel moet acute gevolgen van niet-aftrekbare rente voor het MKB wegnemen. Wij lichten graag toe wat deze regeling inhoudt.
Verder lezen...

Fusie of splitsing fiscaal geruisloos, maar bestuursrechtelijk lawaaierig

6 jun 2018 Opinie Fiscaal is er een faciliteit om een fusie of splitsing zonder afrekening over stille reserves te laten plaatsvinden: de zogenoemde geruisloze fusie of geruisloze splitsing (art. 3.56 en 3.57 Wet IB). Een ‘klantgerichte regeling’, zo lijkt het, en de Belastingdienst wil bonafide fusies en splitsingen niet belemmeren. Maar de praktijk leert toch dat het vaak fout gaat met bijvoorbeeld de 30%-regeling, de WBSO en overgang van vergunningen en registraties.
Verder lezen...

De innovatiebox vanaf 1 januari 2017 in het kort

28 apr 2018 Kennis Per 1 januari 2017 is de S&O-verklaring verplicht gesteld als toegangsticket voor de innovatiebox. Voor kleinere belastingplichtigen is dat voldoende, maar voor grotere belastingplichtigen is daarnaast ook een aanvullend juridisch ticket nodig. Ter berekening van het innovatieboxvoordeel wordt middels de nexusbreuk het voordeel afgeroomd om belastingontwijking te vermijden. Ik bespreek de hoofdlijnen van nieuwe regeling.
Verder lezen...

Scheepvaartondernemingen met tonnageregeling ondervinden fiscaal nadeel i.v.m. spoedmaatregelen fiscale eenheid

23 apr 2018 Kennis De fiscale eenheid wordt met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 aangepast. Op basis van de huidige verwachtingen zullen scheepvaartondernemingen die de tonnageregeling toepassen mogelijk hard getroffen worden. Wij roepen op om uw situatie snel te inventariseren.
Verder lezen...

Belastingvrij reorganiseren binnen fiscale eenheid of met bedrijfsfusie- of afsplitsingsfaciliteit

4 apr 2018 Kennis Een reorganisatie kan op verschillende manieren zonder belastingheffing plaatsvinden. Onder omstandigheden kan een belastingvrije overdracht binnen fiscale eenheid plaatsvinden. Ook kan, als aan de voorwaarden wordt voldaan, een beroep worden gedaan op de bedrijfsfusiefaciliteit of de afsplitsingsfaciliteit. Hoewel in elk van deze varianten geen sprake is van een directe afrekening, zijn er wel belangrijke verschillen.
Verder lezen...

Voorkom intrekking van de ANBI-status!

4 apr 2018 Kennis Algemeen Nut Beogende Instellingen (hierna: ANBI), bijvoorbeeld stichtingen die een bepaald goed doel nastreven, ontvangen vaak op onregelmatige basis donaties. Dit is goed nieuws omdat dit betekent dat met het binnenstromend geld nieuwe algemeen nuttige activiteiten kunnen worden verricht. Maar wat nu als er geen rekening is gehouden met deze overvloed aan donaties? Wat nu als er nog geen activiteiten gepland staan om deze additionele donaties voor aan te wenden? Dit kan in de praktijk tot onnodige discussies met de Belastingdienst leiden over de vraag of de ANBI-status in het geding is. In het meest extreme geval kan dit zelfs leiden tot de intrekking van de ANBI-status en zelfs discussies of al dan niet sprake is van een vennootschapsbelastingplicht!
Verder lezen...

De (on)zakelijke garantstelling; valt waardestijging van de afgewaardeerde vordering onder de fiscale winst?

21 mrt 2018 Jurisprudentie Als een afgewaardeerde vordering door een garantstelling in waarde stijgt, kan die waardestijging onbelast blijven bij een onzakelijke garantstelling. Volgens advocaat-generaal Wattel kan een garantstelling niet deels onzakelijk zijn, zoals Hof Amsterdam wel oordeelde. Net als bij de onzakelijk lening is het volgens de A-G een alles of niet benadering. Wij lichten de casus graag toe.
Verder lezen...

Fiscale eenheid Vpb ingrijpend gewijzigd. Onderneem actie!

18 mrt 2018 Kennis De fiscale eenheid vennootschapsbelasting is met terugwerkende kracht ingrijpend gewijzigd door een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De wijzigingen werken terug tot 25 oktober 2017. Hoewel de uitspraak kansen biedt voor bepaalde internationale situaties, zijn er voornamelijk bedreigingen voor nationale situaties. Laat de gevolgen voor uw fiscale eenheid beoordelen!
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 23. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1