BTW

Geen omzetbelasting bij sale-lease-back vastgoed, aldus Hof

1 aug 2019 Jurisprudentie Bij overdracht van vastgoed speelt regelmatig de vraag of daarbij ook omzetbelasting verschuldigd is. Dit speelt bijvoorbeeld wanneer de herzieningstermijn van 10 jaar voor de btw nog niet verstreken is. Als sprake is van een zogenoemde ‘overgang van algemeenheid van goederen’, is de transactie vrij van btw. In juli 2019 is een uitspraak van het Hof Den Haag gepubliceerd over de vraag of omzetbelasting verschuldigd is bij een sale-lease-back van onroerend goed door een woningcorporatie. Dat was hier het geval, mede omdat aan het voortzettingsvereiste werd voldaan.
Verder lezen...

Toepassing herzieningsregels bij opfokkosten van jongvee en melkkoeien leidt volgens Hoge Raad tot BTW-teruggaaf voor landbouwer

12 jul 2019 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft op 7 juni 2019 arrest gewezen in een voor onze praktijk zeer belangrijke zaak. De BTW landbouwregeling is per 1 januari 2018 verplicht beëindigd. Bij een juiste toepassing van de herzieningsregels kan dit betekenen dat nog recht bestaat op BTW-aftrek over investeringen die zijn gedaan in de periode dat de landbouwregeling nog gold, aldus de Hoge Raad. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in de opfokkosten van kalveren tot melkvee. Check dus of nog recht bestaat op BTW-aftrek, waaraan u wellicht nog niet heeft gedacht.
Verder lezen...

Hoge Raad bevestigt mogelijkheid btw-besparing met de ‘schoonmaakstructuur’

5 jul 2019 Kennis Organisaties met vrijgestelde activiteiten kunnen veel btw besparen bij toepassing van de zogenaamde ‘schoonmaakstructuur’. Met name als het gaat om telkens terugkerende diensten, waarop normaal btw drukt, kan deze structuur tot grote besparingen leiden. 5 juli 2019 keurde de Hoge Raad toepassing van de ‘schoonmaakstructuur’ goed. Dit arrest biedt mogelijkheden voor organisaties die thans worden geconfronteerd met grote bedragen aan niet-aftrekbare voorbelasting.
Verder lezen...

Hof van Justitie: lid Raad van Toezicht/Commissaris is niet btw-plichtig

4 jul 2019 Jurisprudentie In juni 2019 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de btw-plicht van een lid van een raad van commissarissen. In geschil was of het lid btw zou moeten betalen over de vergoeding die hij ontvangt voor de werkzaamheden als toezichthouder. Het Hof heeft bepaald dat de toezichthouder voor zijn werkzaamheden voor de RvC/RvT niet btw-plichtig is. Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor de (toezichthouders van) uw organisatie?
Verder lezen...

Wat is plaats van dienst voor BTW bij interactieve webcamsessies?

1 jul 2019 Jurisprudentie Bij het verrichten van diensten aan particulieren in andere EU-landen is het afhankelijk van de soort dienst in welk land de BTW verschuldigd is. Het vaststellen van de soort dienst is in de praktijk lang niet altijd eenvoudig. Als het een vermakelijkheidsdienst is, dan is de plaats van dienst de plaats van waaruit de sessies worden georganiseerd.
Verder lezen...

Commissarissen toch geen BTW ondernemer!

28 jun 2019 Jurisprudentie Door de intrekking van een goedkeuring zijn per 1 januari 2013 veel commissarissen in de BTW-heffing betrokken. Het Europese Hof heeft in juni 2019 geoordeeld dat een lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van een stichting geen ondernemer is voor de BTW. Voor het BTW-ondernemerschap is vereist dat zelfstandig een economische activiteit wordt uitgeoefend en daaraan is bij de commissaris niet voldaan.
Verder lezen...

Update BTW-gevolgen voor en na de Brexit

24 mei 2019 Kennis De Brexit van het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) en de gevolgen daarvan houden veel ondernemers al gedurende meerdere jaren bezig. Een Brexit betekent nogal wat voor de Nederlandse ondernemer die transacties met ondernemers in het VK heeft. De BTW-gevolgen met betrekking tot de transacties met het VK wijzigen dan drastisch en hij zal actie moet ondernemen.
Verder lezen...

Vraag de in 2018 in het Verenigd Koninkrijk betaalde BTW zo snel mogelijk terug!

24 mei 2019 Kennis De Brexit van Verenigd Koninkrijk uit de EU is uitgesteld tot 31 oktober 2019. Mocht het Britse Lagerhuis eerder tot een overeenkomst komen over de uitvoering van het Brexit, dan kan de Brexit eerder dan 31 oktober 2019 plaatsvinden. Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt over de Brexit van Verenigd Koninkrijk uit de EU, dan zal de procedure voor het terugvragen van in Verenigd Koninkrijk betaalde BTW wijzigen. Omdat nog steeds mogelijk is dat op 31 oktober 2019 een harde Brexit plaatsvindt is het goed om het recht op BTW-teruggaaf veilig te stellen.
Verder lezen...

Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor toepassing nieuwe kleine ondernemersregeling BTW per 1 januari 2020

21 mei 2019 Kennis De eenmanszaak, maatschap en VOF die in Nederland gevestigd zijn met een beperkt af te dragen bedrag aan BTW kunnen een beroep doen op de kleine ondernemersregeling BTW (hierna: KOR). De regeling geldt nu alleen voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen zoals een stichting, vereniging of B.V. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de KOR daarop aangepast.
Verder lezen...

Vraag in Verenigd Koninkrijk betaalde BTW terug ruim vóór 1 juni 2019!

12 apr 2019 Kennis Gezien het akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk op 10 april 2019 is een (harde) Brexit per 1 juni 2019 nog steeds mogelijk. Als de Brexit niet verder wordt uitgesteld (tot 31 oktober 2019), dan komt ook deze deadline snel dichtbij, maar het is nog steeds onzeker hoe de Brexit precies zal worden uitgevoerd. Wanneer er dan geen afspraken zijn gemaakt over de Brexit met het Verenigd Koninkrijk, dan zal de procedure voor het terugvragen van in het Verenigd Koninkrijk betaalde BTW per direct wijzigen.
Verder lezen...

Opnieuw uitstel: BTW-gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse ondernemer

12 apr 2019 Kennis Wederom is door de EU uitstel verleend aan het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK), tot 1 juni 2019 als niet wordt meegedaan aan de Europese verkiezingen en anders tot uiterlijk 31 oktober 2019. De Brexit van het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) en de gevolgen daarvan houden veel ondernemers al gedurende meerdere jaren bezig. Een Brexit betekent voor de Nederlandse ondernemer die transacties met ondernemers in het VK heeft, omvangrijke wijzigingen in de BTW-heffing. Er zal daarom tijdig actie moeten worden ondernomen.
Verder lezen...

Uitreiken creditfactuur niet altijd voldoende om ten onrechte gefactureerde BTW te herstellen

10 apr 2019 Kennis Wanneer een onjuiste verkoopfactuur is uitgereikt wordt dit vaak hersteld door een creditfactuur uit te reiken. Let op dat het uitreiken van een creditfactuur niet altijd voldoende is om de originele factuur te herstellen.
Verder lezen...

Pas op met BTW-aftrek bij uitstaande leningen en aandelen!

10 apr 2019 Jurisprudentie Een ondernemer kan niet zonder meer al de BTW die hij op zijn inkopen betaalt in aftrek brengen. Recht op aftrek van BTW bestaat slechts voor zover de inkoop een rechtstreeks verband heeft met een BTW-belaste activiteit van de ondernemer. Worden de inkopen zowel voor BTW-belaste als BTW-vrijgestelde activiteiten gebruikt dan is recht op BTW-aftrek op grond van het pro-rata.
Verder lezen...

Oud mobiel chalet is onroerende zaak voor de BTW, aldus Hof

1 apr 2019 Jurisprudentie Zowel voor de heffing van BTW als voor de heffing van overdrachtsbelasting is het bij verkoop van belang of een goed als een roerende of als een onroerende zaak kwalificeert. In het verleden is in rechtspraak al meerdere keren de vraag aan de orde gekomen wanneer een zaak onroerend is. Uit een recente zaak voor het Hof waarin het een mobiele chalet betrof, blijkt dat deze vraag nog steeds actueel is.
Verder lezen...

Voorkom dat uw vrijgestelde prestatie wordt aangemerkt als belast uitlenen van personeel

31 mrt 2019 Jurisprudentie Voor de btw is het essentieel om vast te stellen wat de kwalificatie is van de prestatie. Met name bij op zichzelf vrijgestelde prestaties, zoals zorg, maatschappelijk werk en onderwijs, komt het nogal eens voor dat er verwarring ontstaat over de kwalificatie. Toch maakt het een groot verschil of sprake is van bijvoorbeeld vrijgestelde zorg of met 21% btw belast uitlenen van personeel. Dit is het geval als de afnemer geen of slechts een beperkt aftrekrecht heeft. Het is dan ook raadzaam om in voorkomende gevallen er alles aan te doen om de vrijstelling van toepassing te laten zijn.
Verder lezen...

Rondetafelgesprek digitale economie - 20 februari 2019

28 feb 2019 Opinie Op 20 februari 2019 heeft Roelof Vos op uitnodiging deelgenomen aan een rondetafelgesprek (hoorgesprek) met leden van de vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer over de belastingheffing van de digitale economie. Lees zijn visie over een aparte omzetbelastingheffing over digitale diensten.
Verder lezen...

Dit zijn de gevolgen van de nieuwe kleine ondernemersregeling in de btw

25 feb 2019 Kennis Per 2020 wordt de kleine ondernemersregeling (KOR) vervangen door de omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB). Is jouw omzet lager dan € 20.000 per jaar? Dan kun je een verzoek indienen om vrijgesteld te worden van btw.
Verder lezen...
di 10 dec 2019 12:30

Cursus laatste btw-aangifte 2019 / btw-actualiteiten

door mr. drs. Geert Beuker / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden

Aanscherping 0%-tarief BTW voor zeeschepen per 1 januari 2019

14 jan 2019 Kennis De levering van zeeschepen, de bevoorrading van zeeschepen en diensten met betrekking tot zeeschepen is belast met 0% BTW. Vanaf 2019 moet voor toepassing van het 0%-tarief bij zeeschepen, deze zeeschepen voor minimaal 70% worden gebruikt voor de vaart op volle zee en voor 100% commercieel worden geëxploiteerd.
Verder lezen...

Nieuw besluit btw-vrij detacheren van personeel in de zorg

11 jan 2019 Kennis Eind 2018 is een nieuw besluit gepubliceerd over de btw-aspecten bij het uitlenen van personeel in onder meer de zorg. Het besluit bevat een aantal relevante wijzigingen, alsmede verduidelijkingen van voorgaande besluiten.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 81. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1