BTW

Subsidie veelal niet van invloed op (Pre) pro-rata BTW

9 aug 2018 Kennis BTW die drukt op kosten met betrekking tot goederen en diensten die worden gebruikt voor BTW belaste handelingen kan in aftrek worden gebracht. BTW op goederen en diensten die worden gebruikt voor vrijgestelde of niet economische handelingen kan niet in aftrek worden gebracht. Ondernemers die zowel belaste handelingen verrichten als vrijgestelde en/of niet economische handelingen moeten BTW op kosten splitsen.
Verder lezen...

Verhuur ligplaatsen is voor BTW geen gelegenheid geven tot sportbeoefening

9 aug 2018 Jurisprudentie Ondernemers die zich bezighouden met het faciliteren van sportbeoefening kunnen te maken krijgen met twee verschillende BTW-tarieven, namelijk het 6%-tarief en het 21%-tarief. Het gelegenheid geven tot sportbeoefening is belast met 6% BTW. Daarbij is van belang dat er een accommodatie ter beschikking wordt gesteld met bijkomende dienstverlening, zodat sport kan worden beoefend. Watersportverenigingen die ligplaatsen ter beschikking stellen mogen echter niet het 6%-tarief toepassen, zo blijkt uit een arrest van 15 juni 2018.
Verder lezen...

Zorg voor goede vastlegging bij btw-aftrek relatiegeschenken en personeelsverstrekkingen

2 jul 2018 Jurisprudentie Ondernemers die btw-belaste prestaties verrichten, kunnen de btw op kosten en investeringen in aftrek brengen. In sommige gevallen geldt er echter een uitsluiting van aftrek. Dit is met name het geval bij personeelsverstrekkingen en bij relatiegeschenken of andere giften, indien de relatie of de begiftigde de btw zelf niet of niet geheel in aftrek zou kunnen brengen als de btw aan hem in rekening zou zijn gebracht. Er geldt een drempel van € 227 aan kosten per persoon per jaar. Als de drempel wordt overschreden, geldt er een uitsluiting van de aftrek op basis van het Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting 1968 (hierna: BUA). De gedachte hierachter is dat de wetgever wil voorkomen dat er recht op btw-aftrek bestaat ter zake van kosten die uiteindelijk worden gemaakt voor het bevredigen van behoeften van andere dan ondernemers of ten behoeve van vrijgestelde prestaties.
Verder lezen...

Fiscus wijst gemotiveerde bezwaren btw-correctie privégebruik allemaal af

26 jun 2018 Jurisprudentie De heffing van btw over het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 juli 2011 ingrijpend gewijzigd. Dit heeft geleid tot een enorme hoeveelheid bezwaarschriften. Daarom is destijds in overleg met advieskantoren en koepelorganisaties een vereenvoudigde wijze van indienen met de belastingdienst overeengekomen. De belastingdienst heeft aangegeven dat er over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 maar liefst twee miljoen bezwaarschriften zijn ontvangen die betrekking hebben op deze materie. De staatssecretaris heeft deze bezwaren in maart 2017 daarom aangewezen als een zogenoemd collectief massaal bezwaar. Slechts 1874 belanghebbenden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het bezwaar nader te motiveren, maar in mei 2018 is bekend gemaakt dat die allemaal zijn afgewezen. Welke rechtsmogelijkheden zijn er dan nog?
Verder lezen...

Btw-vrijstelling voor de sociale advocatuur haalbaar?

28 mei 2018 Opinie De sociale rechtsbijstand staat zwaar onder druk. De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland komt daarom met een noodplan voor gefinancierde rechtsbijstand. In het manifest “Red de rechtshulp” dat 15 mei 2018 aan de Tweede Kamer is aangeboden, worden drie aanbevelingen gedaan. Eén van de aanbevelingen die wordt gedaan is het introduceren van btw-vrijstelling voor rechtsbijstandverlening. Ook ik draag de sociale advocatuur een warm hart toe. Ik vind het dan ook jammer om te concluderen dat door de wetgever geen gehoor kan geven aan de wens om een btw-vrijstelling voor de rechtsbijstand te introduceren. Ik leg u uit waarom.
Verder lezen...

Kosten werkruimte in koopwoning ZZP-er soms toch aftrekbaar

26 mei 2018 Kennis ZZP-ers werken vaak geheel of gedeeltelijk in of vanuit hun eigen huis. In de regel zijn de kosten van een werkruimte thuis slechts aftrekbaar indien deze voldoende zelfstandigheid bezit en afzonderlijk verhuurbaar is. Een inpandige slaapkamer voldoet doorgaans niet aan deze voorwaarde alleen al door het ontbreken van een eigen opgang. Bij een koopwoning is in dat geval nog wel aftrek mogelijk via de methode van de administratieve splitsing. Voorwaarden hiervoor zijn dat u als eigenaar de werkruimte uitsluitend zakelijk gebruikt en deze ruimte tenminste 10% van uw woning uitmaakt.
Verder lezen...

Alle begin heeft een einde: btw en privégebruik auto

23 mei 2018 Jurisprudentie Op 21 april 2018 heeft de Hoge Raad vier uitspraken gedaan over btw en privégebruik auto. Veel belastingplichtigen hebben hierna het bezwaar ingetrokken, omdat zij geen kansen meer zagen. Voor sommigen heeft het echter wel degelijk zin om het bezwaar nader te motiveren en zo nodig in beroep te gaan.
Verder lezen...

Voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf voor opzettelijk onjuiste btw-aangifte door accountant/belastingconsulent

5 mei 2018 Jurisprudentie Het Gerechtshof Amsterdam heeft in april 2018 een uitspraak gepubliceerd waarin het ging om het opzettelijk onjuist doen van btw-aangifte door een accountant/belastingconsulent.
Verder lezen...

Vrijmarkt Koningsdag: moet u BTW afdragen?

1 mei 2018 Kennis Tijdens Koningsdag worden door het hele land vrijmarkten georganiseerd. De meeste verkopers op een vrijmarkt zullen zich niet druk maken over de vraag of BTW moet worden afgedragen over de verkopen tijdens deze vrijmarkt. Wanneer sprake is van een ondernemer voor de BTW zal echter wel BTW over de verkopen moeten worden afgedragen, tenzij u een beroep kunt doen op de kleine ondernemingsregeling.
Verder lezen...

Transformatie van kantoorpanden naar woningen, samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en btw en het dogma van de omgekeerde Don Bosco

24 apr 2018 Jurisprudentie Voor de OB is van belang of een stuk grond als bouwterrein kan worden aangemerkt. Als een bouwterrein wordt geleverd, kan vaak een beroep worden gedaan op de samenloopvrijstelling, zodat ter zake van de verkrijging geen overdrachtsbelasting is verschuldigd. Kan geen overdrachtsbelastingvrijstelling worden geclaimd, dan is het de vraag of bij transformatie van een kantoorpand naar woningen, het 2%- of het 6%-tarief geldt.
Verder lezen...

BTW landbouwregeling/ veehandelsregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft

2 apr 2018 Kennis De BTW landbouwregeling in de Wet OB is met ingang van 1 januari 2018 afgeschaft. Daarmee is ook de veehandelsregeling en toepassing van het lage BTW tarief voor diverse leveringen en diensten aan agrarische ondernemers vervallen. Wat betekent dit voor de BTW-aangifte van de landbouwer en veehandelaar?
Verder lezen...

BTW-gevolgen van het gewijzigde Besluit Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen

8 mrt 2018 Kennis Het Besluit Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen is op 20 oktober 2017 gewijzigd. Dit Besluit betreft een geactualiseerde versie van het Besluit zoals dat in 2014 was uitgevaardigd. In dit nieuwe Besluit zijn een paar belangrijke wijzigingen opgenomen die voor vrijwel iedere ondernemer van belang zijn, waaronder het vermelden van prestaties van meerdere ondernemers op één factuur.
Verder lezen...

Alleen tenaamstelling onvoldoende voor aftrek btw op advocaatkosten

6 mrt 2018 Jurisprudentie Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren heeft in februari 2018 geoordeeld dat het enkele feit dat een factuur op naam van een ondernemer staat niet wil zeggen dat deze per definitie recht op aftrek van voorbelasting heeft.
Verder lezen...

Betrokkenheid bij btw-carrouselfraude leidt niet zomaar tot weigering nultarief!

15 feb 2018 Jurisprudentie De Belastingdienst treedt hard op als het gaat om betrokkenheid bij btw-fraude. Echter daarvoor gelden wel bepaalde spelregels. In het arrest van de Hoge Raad van begin 2018 worden de vereisten opgesomd die gelden voor weigering van het nultarief die in de praktijk van groot belang zijn in soortgelijke cases.
Verder lezen...

Cursus btw-actualiteiten

door mr. Geert Beuker / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden

Verkrijging deels gesloopt pand komt niet in aanmerking voor overdrachtsbelastingvrijstelling

12 feb 2018 Jurisprudentie Sloop- en bouwwerkzaamheden aan een pand die plaatsvinden vóór de levering aan de koper leiden niet zonder meer tot de levering van een nieuw vervaardigd pand als deze werkzaamheden plaatsvinden voor rekening en risico van de koper. In dat geval is de levering van het oude, deels gesloopte pand vrijgesteld van btw maar alsnog belast met overdrachtsbelasting. Dit is het advies van de Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad in een fiscale procedure waarin de vraag centraal staat of de koper van een pand recht heeft op de overdrachtsbelastingvrijstelling bij de verkrijging van een nieuw pand. Graag licht ik dit verder toe.
Verder lezen...

Btw-wijzigingen 2018: laatste update

24 jan 2018 Kennis Ook voor de btw is er per 1 januari 2018 weer het nodige gewijzigd. Denk hierbij aan de afschaffing van de landbouwregeling en de aanscherping van de definitie van geneesmiddelen. Wellicht is actie op deze punten nodig. En als u ontheffing wilt van de administratieve verplichtingen: vraag dit dan voor 1 januari 2019 aan!
Verder lezen...

Hof van Justitie komt met baanbrekend arrest over de vraag wanneer er voor de btw sprake is van vervaardiging van onroerende zaken

22 jan 2018 Jurisprudentie Recent gaf het Hof van Justitie (HvJ) haar oordeel in een zaak waarin het onder meer ging over de vraag of een onroerende zaak al dan niet vervaardigd is. Opvallend is dat het HvJ veel waarde lijkt toe te kennen aan de functiewijziging en waardeverandering. Decennia lang is er door de verschillende rechtsorganen jurisprudentie gewezen over dit onderwerp. Daarbij lijkt het er op dat er telkens weer perioden zijn waarbij de rechtspraak verschillend omgaat met het belang dat aan de criteria moet worden toegekend. Het lijkt er op dat het onderhavige arrest een nieuwe periode inluidt. Voor onder meer vastgoedontwikkelaars kan dit verstrekkende gevolgen hebben.
Verder lezen...

BTW-feest zonnepanelen! Claim de maximale BTW-teruggave, ook over de investering in het dak, en vraag die tijdig terug!

19 jan 2018 Jurisprudentie De aanleiding van het BTW-feest ligt in een uitspraak van het Hof en een arrest van de Hoge Raad van eind 2017. De mogelijkheden voor BTW-aftrek zijn groter dan u denkt. Toets aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk of een hogere BTW-aftrek verdedigbaar is.
Verder lezen...
Getoond 21 tot 40 van 66. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1