BTW

Btw-vrije samenwerking tussen instellingen uitgebreid naar andere sectoren, aldus besluit

20 nov 2019 Kennis De Staatssecretaris beoogt in zijn besluit van augustus 2019 duidelijkheid te geven wanneer instellingen btw-vrij kunnen samenwerken. Bovendien wordt het beleid hierover ook van toepassing verklaard op andere sectoren. Dat is natuurlijk mooi, maar de uitleg is voor de praktijk lang niet altijd eenduidig.
Verder lezen...

Eindejaarstips BTW 2019 en wetswijzigingen BTW 2020

5 nov 2019 Kennis Omdat het einde van 2019 nadert, verdient het aanbeveling om extra aandacht aan een aantal BTW-zaken te besteden, mede met het oog op de wijzigingen in 2020.
Verder lezen...

Het verdedigingsbeginsel wint terrein in de BTW-praktijk

9 okt 2019 Kennis Een Europese grondrecht dat in de fiscale rechtspraktijk steeds vaker wordt ingeroepen is het verdedigingsbeginsel. Het verdedigingsbeginsel is terug te vinden in art. 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Het beginsel houdt onder andere in dat een ieder moet worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen (bijvoorbeeld een naheffingsaanslag).
Verder lezen...

BTW-heffing en aftrek van BTW bij investeringen in zonnepanelen

4 okt 2019 Kennis Het ministerie van Financiën heeft in september 2019 een overzicht met vragen en antwoorden gepubliceerd over de BTW-heffing en aftrek van BTW bij particulieren die zonnepanelen aanschaffen. Wij gaan nader in op de vragen en antwoorden en recente rechtspraak met betrekking tot investeringen in zonnepanelen.
Verder lezen...

De nieuwe kleineondernemersregeling heet OVOB

25 sep 2019 Kennis Per 1 januari 2020 komt de OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting) in de plaats van de kleineondernemersregeling (KOR). De nieuwe regeling kent een ruimere toepassing en het is eenvoudiger om te beoordelen of je er al dan niet voor in aanmerking komt. Bovendien kent de nieuwe regeling een keuzemogelijkheid om er al dan niet gebruik van te maken. Voor diverse ondernemers kan de OVOB dan ook nieuwe mogelijkheden bieden om belasting te besparen en/of de administratieve lasten te verlagen.
Verder lezen...

De nieuwe kleine ondernemersregeling btw per 1 januari 2020

21 sep 2019 Kennis Heeft een bedrijf of stichting een omzet op jaarbasis van maximaal € 20.000? Beoordeel dan of het voordelig is om gebruik te maken van de nieuwe kleine ondernemersregeling btw (hierna: KOR) per 1 januari 2020. In dit artikel leest u wat de nieuwe KOR inhoudt.
Verder lezen...

Voorkom naheffing btw bij uitlenen van personeel in btw-vrijgestelde sectoren

21 sep 2019 Kennis Uit de rechtspraak blijkt dat een btw-vrijstelling van toepassing kan zijn als personeel wordt ingezet bij een andere instelling. Bovendien heeft de staatssecretaris eind 2018 het besluit over het ter beschikking stellen van personeel geactualiseerd. Wat zijn nu precies de btw-gevolgen bij het uitlenen van personeel in btw-vrijgestelde sectoren?
Verder lezen...

"Quick fixes" BTW ten behoeve van internationale handel binnen de EU per 1 januari 2020

17 sep 2019 Kennis Met ingang van 1 januari 2020 treden nieuwe regels in werking met betrekking tot de heffing van BTW ten aanzien van internationale handel en vervoer van goederen. Het doel hiervan is om de nationale regelingen binnen de EU te harmoniseren, het bestrijden van fraude en het wegnemen van belemmerende regelgeving.
Verder lezen...

Welke btw-verplichtingen hebben stichtingen?

5 sep 2019 Kennis Regelmatig hoor ik dat ervan wordt uitgegaan dat stichtingen geen btw-verplichtingen hebben. Daar schuilt een groot risico, omdat een stichting activiteiten kan verrichten waardoor de stichting wel btw-verplichtingen heeft. Bent u betrokken bij een stichting? Bent u op de hoogte van alle btw-verplichtingen waaraan de stichting moet voldoen? Is de subsidie die de stichting ontvangt wel of niet belast met btw? Is een btw-vrijstelling van toepassing op alle activiteiten van de stichting? Moet een pro-rata berekening worden gemaakt? In dit artikel leg ik graag uit hoe het zit.
Verder lezen...

Voorkom naheffing en boetes bij amateurvereniging, supportersvereniging of steunstichting

3 sep 2019 Kennis Bent u verantwoordelijk voor de financiële aspecten van een vereniging of steunstichting die gebruik maakt van een btw-vrijstelling? Controleer dan of de vereniging of steunstichting de btw-vrijstelling op de juiste manier toepast. In dit artikel leest u meer over de btw-plicht van amateurverenigingen, supportersverenigingen en steunstichtingen.
Verder lezen...

Loop geen teruggaaf buitenlandse btw mis!

3 sep 2019 Kennis Heeft uw onderneming in 2018 in het buitenland btw betaald, bijvoorbeeld btw op brandstofkosten? Zorg dan dat op tijd het verzoek teruggaaf buitenlandse btw wordt ingediend. De buitenlandse btw uit andere EU-landen die u in 2018 heeft betaald, kunt u terug vragen tot en met 30 september 2019. Doet u het verzoek om teruggaaf buitenlandse btw te laat, dan betaalt de buitenlandse Belastingdienst de buitenlandse btw helaas niet terug.
Verder lezen...

Geen omzetbelasting bij sale-lease-back vastgoed, aldus Hof

1 aug 2019 Jurisprudentie Bij overdracht van vastgoed speelt regelmatig de vraag of daarbij ook omzetbelasting verschuldigd is. Dit speelt bijvoorbeeld wanneer de herzieningstermijn van 10 jaar voor de btw nog niet verstreken is. Als sprake is van een zogenoemde ‘overgang van algemeenheid van goederen’, is de transactie vrij van btw. In juli 2019 is een uitspraak van het Hof Den Haag gepubliceerd over de vraag of omzetbelasting verschuldigd is bij een sale-lease-back van onroerend goed door een woningcorporatie. Dat was hier het geval, mede omdat aan het voortzettingsvereiste werd voldaan.
Verder lezen...

Toepassing herzieningsregels bij opfokkosten van jongvee en melkkoeien leidt volgens Hoge Raad tot BTW-teruggaaf voor landbouwer

12 jul 2019 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft op 7 juni 2019 arrest gewezen in een voor onze praktijk zeer belangrijke zaak. De BTW landbouwregeling is per 1 januari 2018 verplicht beëindigd. Bij een juiste toepassing van de herzieningsregels kan dit betekenen dat nog recht bestaat op BTW-aftrek over investeringen die zijn gedaan in de periode dat de landbouwregeling nog gold, aldus de Hoge Raad. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in de opfokkosten van kalveren tot melkvee. Check dus of nog recht bestaat op BTW-aftrek, waaraan u wellicht nog niet heeft gedacht.
Verder lezen...

Hoge Raad bevestigt mogelijkheid btw-besparing met de ‘schoonmaakstructuur’

5 jul 2019 Kennis Organisaties met vrijgestelde activiteiten kunnen veel btw besparen bij toepassing van de zogenaamde ‘schoonmaakstructuur’. Met name als het gaat om telkens terugkerende diensten, waarop normaal btw drukt, kan deze structuur tot grote besparingen leiden. 5 juli 2019 keurde de Hoge Raad toepassing van de ‘schoonmaakstructuur’ goed. Dit arrest biedt mogelijkheden voor organisaties die thans worden geconfronteerd met grote bedragen aan niet-aftrekbare voorbelasting.
Verder lezen...

Hof van Justitie: lid Raad van Toezicht/Commissaris is niet btw-plichtig

4 jul 2019 Jurisprudentie In juni 2019 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de btw-plicht van een lid van een raad van commissarissen. In geschil was of het lid btw zou moeten betalen over de vergoeding die hij ontvangt voor de werkzaamheden als toezichthouder. Het Hof heeft bepaald dat de toezichthouder voor zijn werkzaamheden voor de RvC/RvT niet btw-plichtig is. Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor de (toezichthouders van) uw organisatie?
Verder lezen...

Wat is plaats van dienst voor BTW bij interactieve webcamsessies?

1 jul 2019 Jurisprudentie Bij het verrichten van diensten aan particulieren in andere EU-landen is het afhankelijk van de soort dienst in welk land de BTW verschuldigd is. Het vaststellen van de soort dienst is in de praktijk lang niet altijd eenvoudig. Als het een vermakelijkheidsdienst is, dan is de plaats van dienst de plaats van waaruit de sessies worden georganiseerd.
Verder lezen...

Commissarissen toch geen BTW ondernemer!

28 jun 2019 Jurisprudentie Door de intrekking van een goedkeuring zijn per 1 januari 2013 veel commissarissen in de BTW-heffing betrokken. Het Europese Hof heeft in juni 2019 geoordeeld dat een lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van een stichting geen ondernemer is voor de BTW. Voor het BTW-ondernemerschap is vereist dat zelfstandig een economische activiteit wordt uitgeoefend en daaraan is bij de commissaris niet voldaan.
Verder lezen...

Update BTW-gevolgen voor en na de Brexit

24 mei 2019 Kennis De Brexit van het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) en de gevolgen daarvan houden veel ondernemers al gedurende meerdere jaren bezig. Een Brexit betekent nogal wat voor de Nederlandse ondernemer die transacties met ondernemers in het VK heeft. De BTW-gevolgen met betrekking tot de transacties met het VK wijzigen dan drastisch en hij zal actie moet ondernemen.
Verder lezen...

Vraag de in 2018 in het Verenigd Koninkrijk betaalde BTW zo snel mogelijk terug!

24 mei 2019 Kennis De Brexit van Verenigd Koninkrijk uit de EU is uitgesteld tot 31 oktober 2019. Mocht het Britse Lagerhuis eerder tot een overeenkomst komen over de uitvoering van het Brexit, dan kan de Brexit eerder dan 31 oktober 2019 plaatsvinden. Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt over de Brexit van Verenigd Koninkrijk uit de EU, dan zal de procedure voor het terugvragen van in Verenigd Koninkrijk betaalde BTW wijzigen. Omdat nog steeds mogelijk is dat op 31 oktober 2019 een harde Brexit plaatsvindt is het goed om het recht op BTW-teruggaaf veilig te stellen.
Verder lezen...

Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor toepassing nieuwe kleine ondernemersregeling BTW per 1 januari 2020

21 mei 2019 Kennis De eenmanszaak, maatschap en VOF die in Nederland gevestigd zijn met een beperkt af te dragen bedrag aan BTW kunnen een beroep doen op de kleine ondernemersregeling BTW (hierna: KOR). De regeling geldt nu alleen voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen zoals een stichting, vereniging of B.V. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de KOR daarop aangepast.
Verder lezen...
Getoond 21 tot 40 van 110. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1