BTW

Btw-besparing mogelijk met de ‘schoonmaakstructuur’

19 jan 2018 Kennis Organisaties met vrijgestelde activiteiten kunnen veel btw besparen bij toepassing van de zogenaamde ‘schoonmaakstructuur’. Met name als het gaat om telkens terugkerende diensten, waarop normaal btw drukt, kan deze structuur tot grote besparingen leiden. Recent keurde een rechtbank toepassing van de ‘schoonmaakstructuur’ goed. Deze uitspraak biedt mogelijkheden voor organisaties die thans worden geconfronteerd met grote bedragen aan niet-aftrekbare voorbelasting.
Verder lezen...

Het doorbelasten van kosten is niet altijd een belaste prestatie voor de btw

17 jan 2018 Jurisprudentie Onlangs heeft de Hoge Raad verrassend beslist over kostendoorbelastingen in de btw. De Hoge Raad besliste dat het doorbelasten van kosten niet per definitie een btw-belaste prestatie meebrengt. Dit betekent dat niet over elke doorbelasting btw mag worden berekend, maar ook dat de betreffende organisatie de btw op deze kosten in principe niet in aftrek mag brengen.
Verder lezen...

Btw-vrijstelling voor sportbeoefening wordt in 2019 verruimd en niet langer beperkt tot leden

16 jan 2018 Kennis Organisaties zonder winstoogmerk die sportbeoefening door leden tot doel hebben zijn vrijgesteld van btw en hebben geen recht op aftrek van btw. Dit geldt bijvoorbeeld voor een voetbalverening. Al in 2013 heeft het Europese Hof geoordeeld dat de vrijstelling niet beperkt mag blijven tot sportbeoefening door leden. Na jaren de boot af te hebben gehouden heeft het kabinet in de zogenaamde startnota van 3 november 2017 bekend gemaakt dat de sportvrijstelling in 2019 verruimd wordt en niet meer beperkt is tot het aan leden gelegenheid geven tot sportbeoefening.
Verder lezen...

BTW privégebruik auto in de laatste BTW-aangifte 2017

15 jan 2018 Kennis Bij privégebruik van een auto van de werkgever of de ondernemer dient er in de laatste BTW-aangifte van het jaar een BTW correctie toegepast te worden. Het berekenen van die BTW correctie kan een ingewikkelde zaak zijn, vandaar dat wij daarvoor schema’s hebben opgesteld. Soms is het voordeliger om bij de berekening van de correctie uit te gaan van de gereden privékilometers in plaats van het forfaitaire percentage. Let op dat u niet teveel BTW aftrek corrigeert!
Verder lezen...

Is de aankoop van een zeeschip belast met BTW?

2 jan 2018 Kennis In het Belastingplan 2018 is een wijziging opgenomen voor het btw-tarief met betrekking tot zeeschepen. Het huidige btw-tarief op alle leveringen van en aan zeeschepen is 0%. Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat de kwalificatie van een schip als zeeschip niet voldoende is voor toepassing van het nultarief; het schip moet ook daadwerkelijk op volle zee gebruikt worden. Nederland moet daarom de btw-wetgeving aanpassen. In het Belastingplan werd eerst opgenomen dat het schip voor 90% of meer op volle zee moet worden gebruikt; dat is nu verlaagd naar 70% of meer. Ook zou de wijziging eerst in 2018 ingaan, maar dit is uitgesteld naar 2019. Ik licht de situatie graag toe.
Verder lezen...

Vereenvoudiging van btw en e-commerce in 2021?

20 dec 2017 Kennis E-commerce is tegenwoordig niet meer weg te denken. Waar nu deze internetverkopen worden behandeld als afstandsverkopen voor de btw, gaat dit per 2021 veranderen. De uitwerking van de plannen is nog onduidelijk en een vereenvoudiging wordt het zeker (nog) niet.
Verder lezen...

Toepassing koepelvrijstelling per 1 januari 2018 ingeperkt: beperk het BTW-nadeel!

2 dec 2017 Kennis Voor een samenwerkingsverband (de koepel) dat diensten verricht voor leden van de koepel die BTW vrijgestelde prestaties verrichten of aan leden die geen ondernemer zijn voor de BTW geldt onder voorwaarden de koepelvrijstelling. De koepelvrijstelling wordt regelmatig toegepast bij samenwerkingsvormen in bijvoorbeeld de zorg en in het onderwijs omdat de BTW anders kostprijsverhogend werkt. Met als achtergrond een arrest van het Europese Hof heeft de Staatssecretaris de werking van de koepelvrijstelling ingeperkt. Wordt er in uw geval nog terecht een beroep gedaan op de koepelvrijstelling?
Verder lezen...

Krijgen we BTW-herzieningsregels per 1 januari 2019 ook voor ‘kostbare diensten’?

29 nov 2017 Kennis Het voorstel van de Staatssecretaris m.b.t. de BTW-herzieningsregels voor ‘kostbare diensten’ kan grote impact hebben op de BTW-positie van belastingplichtigen en de verwerking van kostbare diensten in de administratieve systemen, aangezien thans de BTW-aftrek met betrekking tot diensten in de regel definitief is aan het einde van het jaar van ingebruikneming.
Verder lezen...

Is aankoop vakantiewoning een fiscaal aantrekkelijke belegging!?

10 nov 2017 Kennis Bij de huidige rentestand zijn veel mensen op zoek naar een beter rendement op hun spaargeld. Wat is nu mooier dan het nuttige met het aangename verenigen? U kunt besluiten om dat fijne vakantiehuisje waar u al jarenlang komt nu eindelijk te kopen. Waar moet u dan fiscaal gezien op letten?
Verder lezen...

Check of uw instelling de sociaal-culturele btw-vrijstelling kan claimen

2 nov 2017 Kennis Sociaal-culturele instellingen zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van btw. Ook geldt die vrijstelling soms voor instellingen die een winstoogmerk hebben. Niet toegestaan is dat de instelling in concurrentie treedt.
Verder lezen...

Past u de verleggingsregelingen in de btw juist toe?

18 okt 2017 Kennis De btw kent inmiddels een flink aantal verleggingsregelingen. Heeft u ze alle elf in beeld? Waar moet u op letten? En als u afnemer bent, hoe zit het dan? Ik zet de nationale en internationale verleggingsregels voor u op een rij en leg uit wanneer ze moeten worden toegepast en hoe.
Verder lezen...

Wetsvoorstel herziening BTW voor diensten

29 sep 2017 Kennis Als er onlangs ‘kostbare’ diensten aan bijvoorbeeld panden zijn verricht is het goed om nu al de administratie in te richten op de komende wetswijziging. Voor deze diensten gaat namelijk een herzieningstermijn gelden. Als er binnen die herzieningstermijn wordt geswitcht van belaste naar vrijgestelde prestaties of andersom kan dat leiden tot een BTW-correctie. Die kan zowel leiden tot een bijbetaling als tot een teruggave, ook als het gaat om diensten die voor de ingangsdatum van de wet zijn verricht.
Verder lezen...

Wees alert op belangrijke BTW-wijzigingen in Belastingplan 2018!

27 sep 2017 Kennis Het Belastingplan 2018 roept nog wel veel vragen op. Gaat het lage BTW-tarief verder omhoog? Wat betekent de afschaffing van de BTW-landbouwregeling voor landbouwers? Verder heeft de herzieningsregeling voor ‘kostbare’ diensten een behoorlijke impact op de inrichting van uw administratie. De definitie van geneesmiddelen wordt beperkt, zodat het 21% BTW-tarief eerder van toepassing wordt.
Verder lezen...

Toepassen 0% BTW tarief bij grensoverschrijdende leveringen kan alleen onder strikte voorwaarden

11 sep 2017 Kennis Bij grensoverschrijdende leveringen mag een ondernemer het 0% BTW tarief toepassen. Dat geldt zowel bij leveringen aan een ander EU-land als voor export naar een land buiten de EU. Voor de BTW wordt de levering van goederen meestal belast in de EU lidstaat waar de goederen naar toe gaan (het bestemmingsland). Het 0% BTW tarief mag dan worden toegepast, maar wel onder strikte voorwaarden.
Verder lezen...

BTW bij sponsoring van gratis evenementen

4 sep 2017 Kennis Veel maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen organiseren gratis evenementen en worden daarbij gesponsord door bedrijven. Er is sprake van BTW-belaste sponsoring wanneer een ondernemer goederen levert, diensten verricht of een financiële bijdrage geeft en in ruil daarvoor een prestatie terug krijgt. Vaak is deze prestatie reclame. Wanneer er geen aanwijsbare tegenprestatie is, is er sprake van een donatie of gift, waarover geen BTW-verschuldigd is.
Verder lezen...

Overgang landbouwregeling naar BTW-belast ondernemerschap

24 aug 2017 Kennis Een landbouwer hoeft geen BTW te berekenen over zijn leveringen en diensten als hij in de landbouwregeling zit. Daartegenover staat dat de landbouwer bij toepassing van de landbouwregeling geen recht heeft om BTW in aftrek te brengen. Bij grote investeringen kan het daarom lucratief zijn om de opteren voor BTW-heffing.
Verder lezen...

BTW en internationaal personenvervoer

24 aug 2017 Kennis Een ondernemer die het internationaal vervoer van personen verzorgt per zeeschip, vliegtuig, bus, taxi of binnenschip, zal daarbij zijn diensten feitelijk in verschillende landen uitvoeren. Het gevolg is dat de ondernemer in meerdere landen BTW-aangifte zal moeten doen. Het bijhouden van een nauwkeurige kilometeradministratie is een ‘must’.
Verder lezen...

BTW-belaste prestaties in de zorg

24 aug 2017 Kennis Voor de verrichting van medische diensten geldt een BTW-vrijstelling. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan spreken we van BTW-belaste prestaties en dan is BTW verschuldigd. De BTW op de inkopen kan in aftrek worden gebracht, voor zover die toerekenbaar is aan belaste omzet. Richt uw administratie juist in als er zowel vrijgestelde als belaste omzet is.
Verder lezen...

Voorkoming aansprakelijkheid bij beëindiging fiscale eenheid BTW. Meld dit tijdig!

4 jul 2017 Kennis Als ondernemers in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar verweven zijn, dan is er sprake van een fiscale eenheid BTW. Voor de BTW worden de ondernemers die tot de fiscale eenheid BTW behoren tezamen dan als één ondernemer aangemerkt. Dit heeft gevolgen voor de heffing van BTW, en ook voor de aansprakelijkheid voor de BTW-schulden. Ondernemers moeten hier alert op zijn, omdat sprake kan zijn van een fiscale eenheid BTW zonder dat deze door hen zelf is aangevraagd.
Verder lezen...

BTW-aftrek op business seats? Let op de drempel van € 227!

4 jul 2017 Kennis Meestal is de huur van business seats door een ondernemer als zakelijk aan te merken. De BTW op de huurprijs komt dan dus ook voor aftrek in aanmerking. Als de drempel van € 227 per relatie of personeelslid wordt overschreden, dan geldt echter een aftrekbeperking . Het bepalen van die drempel is administratief nog een hele klus!
Verder lezen...
Getoond 41 tot 60 van 66. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1