BTW

Alleen tenaamstelling onvoldoende voor aftrek btw op advocaatkosten

6 mrt 2018 Jurisprudentie Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren heeft in februari 2018 geoordeeld dat het enkele feit dat een factuur op naam van een ondernemer staat niet wil zeggen dat deze per definitie recht op aftrek van voorbelasting heeft.
Verder lezen...

Betrokkenheid bij btw-carrouselfraude leidt niet zomaar tot weigering nultarief!

15 feb 2018 Jurisprudentie De Belastingdienst treedt hard op als het gaat om betrokkenheid bij btw-fraude. Echter daarvoor gelden wel bepaalde spelregels. In het arrest van de Hoge Raad van begin 2018 worden de vereisten opgesomd die gelden voor weigering van het nultarief die in de praktijk van groot belang zijn in soortgelijke cases.
Verder lezen...

Verkrijging deels gesloopt pand komt niet in aanmerking voor overdrachtsbelastingvrijstelling

12 feb 2018 Jurisprudentie Sloop- en bouwwerkzaamheden aan een pand die plaatsvinden vóór de levering aan de koper leiden niet zonder meer tot de levering van een nieuw vervaardigd pand als deze werkzaamheden plaatsvinden voor rekening en risico van de koper. In dat geval is de levering van het oude, deels gesloopte pand vrijgesteld van btw maar alsnog belast met overdrachtsbelasting. Dit is het advies van de Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad in een fiscale procedure waarin de vraag centraal staat of de koper van een pand recht heeft op de overdrachtsbelastingvrijstelling bij de verkrijging van een nieuw pand. Graag licht ik dit verder toe.
Verder lezen...

Btw-wijzigingen 2018: laatste update

24 jan 2018 Kennis Ook voor de btw is er per 1 januari 2018 weer het nodige gewijzigd. Denk hierbij aan de afschaffing van de landbouwregeling en de aanscherping van de definitie van geneesmiddelen. Wellicht is actie op deze punten nodig. En als u ontheffing wilt van de administratieve verplichtingen: vraag dit dan voor 1 januari 2019 aan!
Verder lezen...

Hof van Justitie komt met baanbrekend arrest over de vraag wanneer er voor de btw sprake is van vervaardiging van onroerende zaken

22 jan 2018 Jurisprudentie Recent gaf het Hof van Justitie (HvJ) haar oordeel in een zaak waarin het onder meer ging over de vraag of een onroerende zaak al dan niet vervaardigd is. Opvallend is dat het HvJ veel waarde lijkt toe te kennen aan de functiewijziging en waardeverandering. Decennia lang is er door de verschillende rechtsorganen jurisprudentie gewezen over dit onderwerp. Daarbij lijkt het er op dat er telkens weer perioden zijn waarbij de rechtspraak verschillend omgaat met het belang dat aan de criteria moet worden toegekend. Het lijkt er op dat het onderhavige arrest een nieuwe periode inluidt. Voor onder meer vastgoedontwikkelaars kan dit verstrekkende gevolgen hebben.
Verder lezen...

BTW-feest zonnepanelen! Claim de maximale BTW-teruggave, ook over de investering in het dak, en vraag die tijdig terug!

19 jan 2018 Jurisprudentie De aanleiding van het BTW-feest ligt in een uitspraak van het Hof en een arrest van de Hoge Raad van eind 2017. De mogelijkheden voor BTW-aftrek zijn groter dan u denkt. Toets aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk of een hogere BTW-aftrek verdedigbaar is.
Verder lezen...

Het doorbelasten van kosten is niet altijd een belaste prestatie voor de btw

17 jan 2018 Jurisprudentie Onlangs heeft de Hoge Raad verrassend beslist over kostendoorbelastingen in de btw. De Hoge Raad besliste dat het doorbelasten van kosten niet per definitie een btw-belaste prestatie meebrengt. Dit betekent dat niet over elke doorbelasting btw mag worden berekend, maar ook dat de betreffende organisatie de btw op deze kosten in principe niet in aftrek mag brengen.
Verder lezen...

Btw-vrijstelling voor sportbeoefening wordt in 2019 verruimd en niet langer beperkt tot leden

16 jan 2018 Kennis Organisaties zonder winstoogmerk die sportbeoefening door leden tot doel hebben zijn vrijgesteld van btw en hebben geen recht op aftrek van btw. Dit geldt bijvoorbeeld voor een voetbalverening. Al in 2013 heeft het Europese Hof geoordeeld dat de vrijstelling niet beperkt mag blijven tot sportbeoefening door leden. Na jaren de boot af te hebben gehouden heeft het kabinet in de zogenaamde startnota van 3 november 2017 bekend gemaakt dat de sportvrijstelling in 2019 verruimd wordt en niet meer beperkt is tot het aan leden gelegenheid geven tot sportbeoefening.
Verder lezen...

BTW privégebruik auto in de laatste BTW-aangifte 2017

15 jan 2018 Kennis Bij privégebruik van een auto van de werkgever of de ondernemer dient er in de laatste BTW-aangifte van het jaar een BTW correctie toegepast te worden. Het berekenen van die BTW correctie kan een ingewikkelde zaak zijn, vandaar dat wij daarvoor schema’s hebben opgesteld. Soms is het voordeliger om bij de berekening van de correctie uit te gaan van de gereden privékilometers in plaats van het forfaitaire percentage. Let op dat u niet teveel BTW aftrek corrigeert!
Verder lezen...

Is de aankoop van een zeeschip belast met BTW?

2 jan 2018 Kennis In het Belastingplan 2018 is een wijziging opgenomen voor het btw-tarief met betrekking tot zeeschepen. Het huidige btw-tarief op alle leveringen van en aan zeeschepen is 0%. Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat de kwalificatie van een schip als zeeschip niet voldoende is voor toepassing van het nultarief; het schip moet ook daadwerkelijk op volle zee gebruikt worden. Nederland moet daarom de btw-wetgeving aanpassen. In het Belastingplan werd eerst opgenomen dat het schip voor 90% of meer op volle zee moet worden gebruikt; dat is nu verlaagd naar 70% of meer. Ook zou de wijziging eerst in 2018 ingaan, maar dit is uitgesteld naar 2019. Ik licht de situatie graag toe.
Verder lezen...

Vereenvoudiging van btw en e-commerce in 2021?

20 dec 2017 Kennis E-commerce is tegenwoordig niet meer weg te denken. Waar nu deze internetverkopen worden behandeld als afstandsverkopen voor de btw, gaat dit per 2021 veranderen. De uitwerking van de plannen is nog onduidelijk en een vereenvoudiging wordt het zeker (nog) niet.
Verder lezen...

Toepassing koepelvrijstelling per 1 januari 2018 ingeperkt: beperk het BTW-nadeel!

2 dec 2017 Kennis Voor een samenwerkingsverband (de koepel) dat diensten verricht voor leden van de koepel die BTW vrijgestelde prestaties verrichten of aan leden die geen ondernemer zijn voor de BTW geldt onder voorwaarden de koepelvrijstelling. De koepelvrijstelling wordt regelmatig toegepast bij samenwerkingsvormen in bijvoorbeeld de zorg en in het onderwijs omdat de BTW anders kostprijsverhogend werkt. Met als achtergrond een arrest van het Europese Hof heeft de Staatssecretaris de werking van de koepelvrijstelling ingeperkt. Wordt er in uw geval nog terecht een beroep gedaan op de koepelvrijstelling?
Verder lezen...

Krijgen we BTW-herzieningsregels per 1 januari 2019 ook voor ‘kostbare diensten’?

29 nov 2017 Kennis Het voorstel van de Staatssecretaris m.b.t. de BTW-herzieningsregels voor ‘kostbare diensten’ kan grote impact hebben op de BTW-positie van belastingplichtigen en de verwerking van kostbare diensten in de administratieve systemen, aangezien thans de BTW-aftrek met betrekking tot diensten in de regel definitief is aan het einde van het jaar van ingebruikneming.
Verder lezen...

Is aankoop vakantiewoning een fiscaal aantrekkelijke belegging!?

10 nov 2017 Kennis Bij de huidige rentestand zijn veel mensen op zoek naar een beter rendement op hun spaargeld. Wat is nu mooier dan het nuttige met het aangename verenigen? U kunt besluiten om dat fijne vakantiehuisje waar u al jarenlang komt nu eindelijk te kopen. Waar moet u dan fiscaal gezien op letten?
Verder lezen...

Check of uw instelling de sociaal-culturele btw-vrijstelling kan claimen

2 nov 2017 Kennis Sociaal-culturele instellingen zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van btw. Ook geldt die vrijstelling soms voor instellingen die een winstoogmerk hebben. Niet toegestaan is dat de instelling in concurrentie treedt.
Verder lezen...

Past u de verleggingsregelingen in de btw juist toe?

18 okt 2017 Kennis De btw kent inmiddels een flink aantal verleggingsregelingen. Heeft u ze alle elf in beeld? Waar moet u op letten? En als u afnemer bent, hoe zit het dan? Ik zet de nationale en internationale verleggingsregels voor u op een rij en leg uit wanneer ze moeten worden toegepast en hoe.
Verder lezen...

Wetsvoorstel herziening BTW voor diensten

29 sep 2017 Kennis Als er onlangs ‘kostbare’ diensten aan bijvoorbeeld panden zijn verricht is het goed om nu al de administratie in te richten op de komende wetswijziging. Voor deze diensten gaat namelijk een herzieningstermijn gelden. Als er binnen die herzieningstermijn wordt geswitcht van belaste naar vrijgestelde prestaties of andersom kan dat leiden tot een BTW-correctie. Die kan zowel leiden tot een bijbetaling als tot een teruggave, ook als het gaat om diensten die voor de ingangsdatum van de wet zijn verricht.
Verder lezen...

Wees alert op belangrijke BTW-wijzigingen in Belastingplan 2018!

27 sep 2017 Kennis Het Belastingplan 2018 roept nog wel veel vragen op. Gaat het lage BTW-tarief verder omhoog? Wat betekent de afschaffing van de BTW-landbouwregeling voor landbouwers? Verder heeft de herzieningsregeling voor ‘kostbare’ diensten een behoorlijke impact op de inrichting van uw administratie. De definitie van geneesmiddelen wordt beperkt, zodat het 21% BTW-tarief eerder van toepassing wordt.
Verder lezen...

Toepassen 0% BTW tarief bij grensoverschrijdende leveringen kan alleen onder strikte voorwaarden

11 sep 2017 Kennis Bij grensoverschrijdende leveringen mag een ondernemer het 0% BTW tarief toepassen. Dat geldt zowel bij leveringen aan een ander EU-land als voor export naar een land buiten de EU. Voor de BTW wordt de levering van goederen meestal belast in de EU lidstaat waar de goederen naar toe gaan (het bestemmingsland). Het 0% BTW tarief mag dan worden toegepast, maar wel onder strikte voorwaarden.
Verder lezen...

BTW bij sponsoring van gratis evenementen

4 sep 2017 Kennis Veel maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen organiseren gratis evenementen en worden daarbij gesponsord door bedrijven. Er is sprake van BTW-belaste sponsoring wanneer een ondernemer goederen levert, diensten verricht of een financiële bijdrage geeft en in ruil daarvoor een prestatie terug krijgt. Vaak is deze prestatie reclame. Wanneer er geen aanwijsbare tegenprestatie is, is er sprake van een donatie of gift, waarover geen BTW-verschuldigd is.
Verder lezen...
Getoond 61 tot 80 van 90. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1