Wetswijzigingen en wetsvoorstellen hebben impact op uw adviespraktijk!

Lees wat onze specialisten hierover publiceren

Ieder jaar zijn er wel wetswijzigingen waarmee u als adviseur richting uw cliënten kunt scoren.

Een kort overzicht van de meest relevante wetswijzigingen:

  • Differentiatie tarieven overdrachtsbelasting (vrijgesteld, 2%, 8%);
  • Verhoging tarief innovatiebox van 7% naar 9%;
  • Aanpassing heffingsmoment aandelenopties voor start-ups (nog niet ingegaan);
  • Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vpb;
  • Aanpassing verliescompensatie in de vpb;
  • (Kleine) aanpassingen in box 3.

Verder is het Wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap zeer relevant voor de DGA-praktijk (beoogde ingangsdatum 2023).

Onze specialisten publiceren regelmatig over de kansen die de (komende) wetswijzigingen bieden. 

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u desgewenst een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Gastel_van_Thijs_foto.jpg

mr. Thijs van Gastel

HBK fiscalisten_expat consultants
Leiderdorp
Specialisme(n): Fiscale herstructureringen, DGA-problematiek, bedrijfsopvolging, opstellen overeenkomsten, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, ANBI, Toekomstvoorzieningen (pensioen in eigen beheer, stamrecht, lijfrente)
Profiel
Welkers_Laura_foto.jpg

mr. Laura Welkers

FBN Juristen notarieel & fiscaal
Amsterdam
Specialisme(n): Schenk- en erfbelasting, overdrachtsbelasting
Profiel
Nietveld_Jacqueline_foto-1.jpg

Jacqueline Nietveld

Nietveldloonheffingen en inkomstenbelasting
Den Helder
Specialisme(n): Loonheffingen, sociale zekerheid, inkomstenbelasting en grensoverschrijdend werken
Profiel

Cursusprogramma Fiscaalconsult Academy 2021/2022; haal hier uw PE-punten!

In 2018 is Fiscaalconsult succesvol van start gegaan met een aantal fiscale praktijkcursussen in Wassenaar en later ook in Heerde. Deze cursussen zijn bedoeld voor belastingadviseurs en financiële - en juridische adviseurs met voldoende fiscale basiskennis. Doel is kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden gegeven door specialisten die verbonden zijn aan Fiscaalconsult.

Cursisten beoordelen de cursussen van goed tot zeer goed. Met name de kleine groepen (circa 15 deelnemers) en de aandacht voor de kansen in de eigen adviespraktijk scoren hoog. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van andere branche-organisaties (bijv. de NBA, NOB, NOAB en KNB) ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen. Sinds april 2020 zijn ook interactieve PE-webinars aan ons aanbod toegevoegd.

Ga voor het volledige cursusaanbod naar de Academy.

Naar de Academy

Cursussen

27 jun 2022 Uit wetgeving volgt dat eenieder die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, gehouden is de daarbij gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud op bij ministeriële regeling te bepalen wijze in te vullen. Deze verplichting brengt mee dat degene die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, alle in het aangiftebiljet gestelde vragen naar gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing duidelijk, stellig en zonder voorbehoud moet beantwoorden.
27 jun 2022 Per 1 januari 2016 is na een aanpassing van de Moeder Dochter Richtlijn een 17e lid aan artikel 13 toegevoegd. Deze bepaling moet mismatches in de fiscale behandeling van een betaling op een geldverstrekking tegen gaan. De bepaling is echter niet beperkt tot EU-situaties en geldt wereldwijd. Voor de fiscale behandeling van de betreffende betaling bij de Nederlandse vennootschap (die de betaling ontvangt) wordt voortaan de fiscale behandeling van de bronstaat gevolgd. Kwalificatieverschillen moeten daarmee voorkomen worden. Deze regel geldt echter niet voor waardemutaties (die dus onder de deelnemingsvrijstelling blijven vallen).
27 jun 2022 Uit het Baksteenarrest volgt dat een voorziening voor toekomstige uitgaven kan worden gevormd, indien die uitgaven hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan en ook overigens aan die periode kunnen worden toegerekend en terzake waarvan een redelijke mate van zekerheid bestaat dat zij zich zullen voordoen. Kosten ter zake van de vervreemding van een deelneming vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat sprake moet zijn van een rechtstreeks oorzakelijk verband tussen de geclaimde kosten en de verkoop van de deelneming. Van kosten ter zake van de vervreemding van een deelneming is sprake als zij worden opgeroepen door de vervreemding van de desbetreffende deelneming. De kosten zouden met andere woorden zonder die vervreemding niet zijn gemaakt.
21 jun 2022 De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 - het Kerstarrest- rechtsherstel geboden voor belastingplichtigen die een lager werkelijk rendement hadden dan het forfaitair rendement voor de jaren 2017 t/m 2020. Of het rechtsherstel ook voor niet bezwaarmakers soelaas gaat bieden horen we op Prinsjesdag. Het systeem van rechtsherstel voor de oudere jaren gaat ook het systeem voor de jaren 2023 en 2024 worden. In 2025 is het plan om er over te gaan op een vermogensaanwasbelasting. De wetgeving hiervoor moet nog gemaakt worden.
21 jun 2022 De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat hij het wetsvoorstel om de open commanditaire vennootschap ‘af te zeggen’ toch zal doorzetten. Vanwege omvangrijke kritiek tijdens de online consultatie was dit wetsvoorstel in de ijskast gezet. Het zal nu in het voorjaar 2023 worden ingediend en vanaf 2024 gelden.
13 jun 2022 Aan menige hypotheek is een overlijdensrisicoverzekering of een gemengde verzekering gekoppeld. Met name bij overlijden is het belang groot om het financiële leven na het wegvallen van een van beide partners wat draaglijker te maken. Maar niet alleen bij hypotheken kan een overlijdensrisicoverzekering een belangrijke rol spelen. Ook in situaties waar sprake is van partner- en/of kinderalimentatie kan een overlijdensrisicoverzekering een rol spelen. Het is belangrijk om hierbij te realiseren dat aan een overlijdensrisicoverzekering fiscale gevolgen kunnen zitten.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1