Het UBO-register: blijft uw privacy gewaarborgd?

Zet tijdig een structuur op om ook na 2020 uw privacy te beschermen
Het wetsvoorstel voor het UBO-register is ingediend en gepubliceerd en moet uiterlijk per 2020 in werking treden. In het UBO-register worden de uiteindelijke aandeelhouders van vennootschappen en participanten van andere entiteiten geregistreerd. Dit UBO-register wordt openbaar toegankelijk, waardoor iedereen kan zien van welke entiteiten u aandeelhouder/participant bent. Dit kan verregaande impact hebben op uw privacy.
6 mei 2019 Laatst gewijzigd: 22 okt 2019 Kennis mr. drs. Martijn van der Kroon

Stand van zaken invoering UBO-register

Op basis van een Europese richtlijn dient Nederland het zogenoemde UBO-register in te voeren. UBO staat voor ultimate beneficial owner, oftewel de uiteindelijk gerechtigde. In het register dienen van alle in het betreffende land opgerichte entiteiten de uiteindelijk gerechtigden opgenomen te worden. Het doel van het UBO-register is het bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude.

Het huidige wetsvoorstel is 4 april 2019 bij de Tweede Kamer ingediend en regelt invoering van het UBO-register in Nederland. De invoering staat gepland voor begin 2020 en de Kamer van Koophandel zal het UBO-register beheren.

Welke entiteiten worden in het UBO-register opgenomen?

Het huidige wetsvoorstel regelt dat naar Nederlands recht opgerichte entiteiten worden opgenomen, te weten: de NV, de BV, stichtingen, verenigingen, rederijen, maatschappen, vof’s, commanditaire vennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en hun Europese varianten (zoals de Europese naamloze vennootschap).

Onder het eerdere concept wetsvoorstel zou het fonds voor gemene rekening niet onder het UBO-register vallen, maar dat is nu gewijzigd. Nederland zal ook een register voor trusts invoeren, waarin het fonds voor gemene rekening wordt opgenomen.

Wie is de UBO?

De UBO is de natuurlijke persoon die voor ten minste 25% eigenaar is of voor ten minste 25% zeggenschapsrechten heeft over de betreffende entiteit. Mocht op basis van deze criteria geen enkele UBO aan te wijzen zijn, dan moet een zogenoemde pseudo-UBO worden aangewezen: een persoon die deel uitmaakt van het hogere management van de entiteit.

Welke gegevens?

De gegevens die openbaar worden van de UBO zijn:

  • naam
  • geboortemaand en -jaar
  • nationaliteit
  • woonstaat
  • de aard en omvang van het economische belang van de UBO.

De overige gegevens die in het UBO-register worden opgenomen zijn enkel voor bevoegde autoriteiten zichtbaar:

  • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)
  • geboortedag
  • geboorteland en -plaats.

Toegankelijkheid openbaar register

Zoals gezegd, zal het register grotendeels openbaar toegankelijk zijn. Wel moeten gebruikers zich registreren en een vergoeding betalen om gegevens in te zien.  Daarnaast is het openbare deel alleen te doorzoeken op naam van de entiteit en niet op naam van de UBO.

Afschermen gegevens beperkt mogelijk

In specifieke gevallen kan een UBO zijn gegevens laten afschermen in het UBO-register. In ieder geval kunnen de gegevens van minderjarige UBO’s en UBO’s die handelingsonbekwaam zijn worden afgeschermd. Daarnaast is afscherming op verzoek mogelijk indien een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie bestaat als de gegevens openbaar zouden zijn. De wetgever laat het aan de praktijk en rechters over om concrete invulling te geven wanneer van deze uitzondering sprake is.

Ook uw gegevens openbaar? Functie STAK vervalt!

Als u de UBO bent van een Nederlandse entiteit zullen ook uw gegevens in het UBO-register worden opgenomen. Tegenwoordig wordt nog in veel gevallen gebruik gemaakt van een STAK (stichting administratiekantoor) om bij een enkele aandeelhouder te voorkomen dat dit in het register van de KvK wordt opgenomen. Na introductie van het UBO-register vervalt deze functie van de STAK!

Ook bij entiteiten met meerdere aandeelhouders is niet in de KvK zichtbaar wie de aandeelhouders zijn. In het UBO-register zal wel worden opgenomen wie UBO is van die entiteit.

Uw privacy beter waarborgen?

Ondanks de verregaande impact van het UBO-register, blijft het mogelijk om een groot deel van uw financiële privacy te blijven beschermen. Wij zetten zowel nationale als internationale structuren op om te voorkomen dat te veel informatie in het UBO-register wordt opgenomen. De mogelijkheden hiervoor zijn mede afhankelijk van uw situatie. Neemt u vooral contact met mij op om de gevolgen en mogelijkheden in uw situatie te bespreken.

 Mocht u hierover vragen hebben, dan verneem ik die graag.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Het UBO-register komt eraan: implementatie wordt verwacht in januari 2020

23 okt 2019 Inmiddels is het wetsvoorstel voor het UBO-register alweer enige tijd bekend. De planning is om het huidige voorstel op 10 januari 2020 te implementeren en het UBO-register te introduceren. Wat is het UBO-register ook alweer en wat zijn de gevolgen?
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1